Escoitar

Pleno Extraordinario

venres, 25 out 2013

RESOLUCIÓN


Examinada a solicitude de Pleno Extraordinario formulada e asinada en data 22.10.2013, por sete concelleiros que significan a carta parte do número legal de membros da Corporación; de conformidade co sinalado nos artigos 46.2.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e 78.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, pola presente convoco PLENO EXTRAORDINARIO conforme a Orde do Dia que se expresa, a realizar en data 28 de OUTUBRO, a continuación da sesión do Pleno ordinario correspondente ao mes de outubro.


ORDE DO DIA

ÚNICO.- Debate sobre as ordenanzas fiscais do Concello de Vigo para 2014.

Vigo, 24 de outubro de 2013

O ALCALDE Ante min,
O SECRETARIO XERAL DO PLENO
Abel Caballero Alvarez José Riesgo Boluda