Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 10 mai 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (04. 05. 12).

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DO PXOM RELATIVA AO FONDO EDIFICABLE NAS ORDENANZAS 3 E 4, VERSIÓN V.1. EXPTE 13145/411.

3.RECTIFICACIÓN DE ERRO MATERIAL NO PROXECTO EXPROPIATORIO DA " ACTUACIÓN ILLADA Nº 2" DO PEPRI DE BOUZAS APROBADO DEFINITIVAMENTE O 11.11.2011 POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL. EXPTE 227/413.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA:

4.EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO NA RÚA MONTE CALVARIO Nº 8. EXPTE 15748/423.

5.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE 26 DE ABRIL DE 2012 SOBRE ARQUIVO DO PROCEDEMENTO DE COMPROBACIÓN DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA U.A. FRAGA. EXPTE 4833/401.

6.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE 23 DE ABRIL DE 2012 SOBRE CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL NA RESOLUCIÓN DE 10.04.12 DE INICIO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8 DO PXOM EN CUMPRIMENTO DA SENTENZA DO TSXG 585/2011. EXPTE 13717/401.

7.DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:
a.SENTENZA DE DATA 22.03.12, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4623/2011, INTERPOSTO POR "YATESPORT S.A." CONTRA AUTO DE 12.09.11 POLO QUE SE AUTORIZA A ENTRADA NO RECINTO NO QUE SE UBICA A NAVE SITA NO CAMIÑO DE "A LAGOA" S/N PROPIEDADE DE "YATESPORT S.A.". DESESTIMA A APELACIÓN CONTRA O AUTO.

b.AUTO DE DATA 28.11.11, RECAÍDO NO RCA PO 4661/2008, INTERPOSTO POR MARÍA CRIADO MONTES E OUTROS CONTRA ORDE DE 16.05.08 DA CPTOPT SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA PARCIAL DO PXOM DE VIGO NO ÁMBITO DO SOLO URBANO NON CONSOLIDADO A-4-06-PLAZA DE ESPAÑA. DECLARA CADUCADO O RECURSO.

c.SENTENZA DE DATA 30.03.12, RECAÍDA NO RCA PO 39/09, INTERPOSTO POR ABELARDO QUINTANA FONSECA CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 29.01.09 DESESTIMATORIO DO RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA ACORDO DE 25.05.07, SOBRE EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO NA ESTRADA A MADROA Nº 12. EXPTE 13299/423. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

d.SENTENZA DE DATA 27.03.12, RECAÍDA NO RCA PA 88/10, INTERPOSTO POR JOSÉ LUIS MARTÍN BORRAJO E OUTRA CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO POR INCUMPRIMENTO DA OBRIGA DE EXECUTAR A RESOLUCIÓN DA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE DATA 11.03.08, POLA QUE SE DECLARAN COMO SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA LEGALIDADE URBANÍSTICA AS OBRAS SITAS NA RÚA CÁNOVAS DEL CASTILLO Nº 6-8º B, ORDEANDO A SÚA DERRUBA E REPOSICIÓN AO ESTADO ANTERIOR. DESESTIMA A DEMANDA POR CARENZA SOBREVENIDA DE OBXECTO.

e.SENTENZA DE DATA 22.03.12 RECAÍDA NO RCA PO 4527/2008 INTERPOSTO POR PALOMA BEAMONTE COMINGES CONTRA ORDE DE 16.05.08 DA CPTOPT SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA PARCIAL DO PXOM DE VIGO. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

f.SENTENZA DE DATA 30.03.12 RECAÍDA NO RCA PO 52/09 INTERPOSTO POR JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VILA E OUTRA CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE 24.02.09 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE 21.09.07 SOBRE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA NA RÚA FONTIÑAS Nº 10-CABRAL. EXPTE 14020/423. ESTIMA O RECURSO PRESENTADO.

g.SENTENZA DE DATA 30.03.12 RECAÍDA NO RCA PO 152/2009 INTERPOSTO POR "PROMOCIÓN Y GESTIÓN CARULAS S.L." CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA AREA DE URBANISMO DE DATA 10.09.09 POLA QUE SE DECLARAN INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA AS OBRAS EXECUTADAS NA AVDA FRAGOSELO Nº 179. EXPTE 14944/423. DESESTIMA A DEMANDA INTERPOSTA.

h.SENTENZA DE DATA 28.03.12 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 452/2011 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA SENTENZA ESTIMATORIA DO RECURSO PRESENTADO POR JOAQUÍN MARTÍNEZ POSADA CONTRA RESOLUCIÓN DO 26.11.10 SOBRE "DECLARACIÓN DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE DITO FUNCIONARIO COMO DE SERVIZOS NOUTRA ADMINISTRACIÓN". DESESTIMA A APELACIÓN INTERPOSTA CONFIRMANDO A SENTENZA ESTIMATORIA DE PRIMEIRA INSTANCIA.

i.AUTO DE DATA 3.04.12, RECAÍDO NO RCA PO 6716/1996, INTERPOSTO POR EDUARDO CANABAL SANZ QUE PROMOVE INCIDENTE DE EXECUCIÓN FORZOSA DA SENTENZA FIRME DE 03.04.00 QUE ANULOU A LICENZA CONCEDIDA A "DOBLADA S.A." POR ACORDO DA COMISIÓN DE GOBERNO DE 08.11.96 PARA CONSTRUIR UN EDIFICIO NA PROLONGACIÓN DA RÚA PINTOR LUGRÍS. DESESTIMA A PRETENSIÓN DO RECORRENTE.

1.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.31789/421.- MANUEL ALFONSO PEDREIRA DAVILA DEVOLUCIÓN AVAL
2.75544/421.- HERNÁNDEZ Y LAGO, CB REFORMA/AMPLIACIÓN
3.73774/421.- Mª GLORIA GOBERNA FERNÁNDEZ MURO CONTENCIÓN/PECHE
4.75851/421.- Mª JOSEFA VILLAR LÓPEZ MURO CONTENCIÓN/PECHE
5.75684/421.- ENTIDADE LOCAL MENOR DE BEMBRIVE VARIOS
6.73765/421.- SERVICIOS INFORMÁTICOS NAVIA, SL REFORMA COMERCIAL
7.75690/421.- TEABLA COMUNICACIONES, SLU REFORMA COMERCIAL
8.75630/421.- OLGA P. SOBRINO RAMILO CAMBIO DE CUBERTA
9.75850/421.- COM. PROP. GRAN VÍA 78 CAMBIO DE CUBERTA
10.76145/421.- COM. PROP. FLORIDA 2 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
11.76174/421.- IMPERMEBA CAMBIO MATERIAL CUBERTA
12.75488/421.- ANA Mª FERNÁNDEZ RÍO PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
13.76147/421.- JOSÉ LUIS PÉREZ ITALIANI PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
14.76290/421.- BEATRIZ DACUÑA RODRÍGUEZ PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
15.75901/421.- COM. PROP. CASTELAO 58 REFORMAS (MÉT. SIMPLIFICADO)

CADUCIDADE:
16. 1885/421.- CONSTRUCCIONES GRIAL, SA EDIFICIO

PRÓRROGA:
17.43040/421.- LUIS PINTO FERNÁNDEZ EDIFICIO

OUTRAS RESOLUCIÓNS:
18.39107/421.- FOMENTO DE OBRAS DE GALIZA, SL EDIFICIO

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
19.33663/422.- LOS ROZVES, SL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
20.25670/422.- GIMNASIO ATHENAS, CB INSTALACIÓN DEPORTIVA
21.20351/422.- ÉRGUETE OFICINA
22.42429/421.- GIMNASIO ATHENAS, CB REFORMA COMERCIAL
23.75711/421.- COMERCIAL KATUXA SUR, SL REFORMA COMERCIAL
24.38961/422.- COMERCIAL KATUXA SUR, SL COMERCIO

DESESTIMADAS:
25.37309/422.- RAQUEL REY PAZOS CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
26.74681/421.- TOCA SALGADO, SL REFORMA COMERCIAL
27.36368/422.- URBARRIO, SL COMERCIO
28.37341/422.- TOCA SALGADO, SL INDUSTRIA

DESESTIMENTO:
29.33891/422.- GAMMA ESTUDIOS Y PUBLICACIONES OFICINA
30.32450/422.- MARTA DOMÍNGUEZ VILLANUEVA PERRUQUERÍA/BELEZA
31.59308/421.- MARTA DOMÍNGUEZ VILLANUEVA REFORMA COMERCIAL
32.63443/421.- GAMMA ESTUDIOS Y PUBLICACIONES REFORMA COMERCIAL
33.39116/422.- MARÍA BARCIELA GRAÑA BARES/RESTAURANTES
34.39117/422.- MARÍA BARCIELA GRAÑA BARES/RESTAURANTES

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
35.22117/422.- PAOLA VALES FORTES BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
36.38775/422.- BRICOKING, SA COMERCIO

EXPEDIENTES LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
37.62768/421.- MANUEL LÓPEZ DELGADO REFORMA/AMPLIACIÓN
38.72274/421.- COM. PROP. GRAN VÍA 3 REFORMA/AMPLIACIÓN
39.73075/421.- REDONDELA 2005, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
40.75005/421.- COM. PROP. TOMÁS A. ALONSO 222 REFORMA/AMPLIACIÓN
41.72430/421.- ELVIRA ÁLVAREZ ABALDE CAMBIO DE CUBERTA
42.36839/422.- PARTIDO POPULAR OFICINAS

EXCEPCIONALIDADE:
43.74950/421.- MARGARITA PAZO RODRÍGUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN

9. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 8 de maio de 2012

A Xerente de Urbanismo,
María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 11 de maio de 2012, ás 8.30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.
Vigo, 8 de maio de 2012

O Alcalde , Abel Caballero Álvarez O Secretario da Xerencia de Urbanismo,PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011), Gustavo Rodriguez Bartoll