Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 12 xan 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:
1. ACTA ANTERIOR (30.12.11).

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
2. RECEPCIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA "U.A. V-A/B PERI IV- 05 ARAGÓN-TRAVESIA DE VIGO." EXPTE 4922/401

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
3. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO URBANÍSTICO NO CAMIÑO FREIRES Nº 14-BEMBRIVE. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 12939/423.
b. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO URBANÍSTICO NO CAMIÑO CARBALLAL Nº 32. EXPTE 15739/423.
4. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 74727/421.- MARÍA RITA GROBAS LOREDO DEVOLUCIÓN AVAL
2. 74794/421.- REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS DEVOLUCIÓN AVAL
3. 74994/421.- ANGELINA PARCERO GARCÍA DEVOLUCIÓN AVAL
4. 75031/421.- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PÉREZ PAZ DEVOL.AVAL
5. 75163/421.- ANA MARÍA MARTÍNEZ NÚÑEZ DEVOLUCIÓN AVAL
6. 75225/421.- PROMOCIONES DORALTA, SL CAMBIO TITULARIDADE
7. 59276/421.- RAMINOSA, SL EDIFICIO
8. 68295/421.- ANGELINA PARCERO GARCÍA VIVENDA UNIFAMILIAR
9. 70014/421.- LUIS MIGUEL VELOSO GÓNZALEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
10. 74101/421.- PROMOCIONES LUIS BARROS, SL VIVENDA UNIFAMILIAR
11. 41607/421.- MANUEL COLMENERO MARIL REFORMA/AMPLIACIÓN
12. 68659/421.- PROMOCIONES DORALTA, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
13. 73747/421.- CONSELLERÍA TRABALLO E BENESTAR REFORMA/AMPLIACIÓN
14. 38869/421.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS PRIM. OCUPACIÓN
15. 72305/421.- OBRAS INMUEBLES, SA PRIMEIRA OCUPACIÓN
16. 73842/421.- MIGUEL RODRÍGUEZ MOUZO PRIMEIRA OCUPACIÓN
17. 73851/421.- MARÍA PILAR MELÓN ROCHA CAMBIO DE CUBERTA
18. 305/420.- REFOLQUIN, SL COMERCIO
19. 74610/421.- ROSA AURORA VÁZQUEZ GARCÍA DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
20. 75350/421.- EDITA VILA FIGUEIREDO PECHE (MÉTODO SIMPLIFICADO)
21. 75356/421.- JOSÉ ANTONIO GARCÍA MAURIZ PECHE (MÉTODO SIMPLIFICADO)
22. 73439/421.- AMADOR RODRÍGUEZ DIÉGUEZ REFORMAS (MÉTODO SIMPLIF.)
23. 74088/421.- MESTRECASAS, SL REFORMAS (MÉTODO SIMPLIFICADO)
24. 38140/422.- CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR OFICINAS
INADMISIÓN:
25. 468/426.- PEDRO LÓPEZ RUIPÉREZ CONSULTA PREVIA BARRIOS HCOS.
DESESTIMADAS:
26. 70321/421.- JOSÉ ÁNGEL VILLAR PAZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
27. 71209/421.- IVÁN HERMIDA BUSTABAD PRIMEIRA OCUPACIÓN
CADUCIDADE:
28. 70797/421.- DEUTSCHE BANK, SA ESPAÑOLA RÓTULOS E VOLADIZOS
29. 70164/421.- CMDAD. PROPIETARIOS CARMEN MIGUEL AGRA 16 VARIOS
30. 70533/421.- CMDAD. PROPIETARIOS STA.MARTA 50-S.FRANCISCO 53 VARIOS
31. 70521/421.- CMDAD. PROPIETARIOS PANAMÁ 3 CAMBIO DE CUBERTA
32. 71924/421.- CMDAD. PROPIETARIOS FISTERRA 9 CAMBIO DE CUBERTA
PRÓRROGA:
33. 65946/421.- RODRIGO GONZÁLEZ FIGUEROA VIVENDA UNIFAMILIAR
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
34. 27223/422.- FRANCISCO JOSÉ FERREIRA PÉREZ CAMBIO TITULARIDADE/ACT.
35. 29327/422.- ANA BELÉN TABARA RODRÍGUEZ ACTIVIDADE SANITARIA
36. 62081/421.- FRANCISCO JOSÉ FERREIRA PÉREZ CAMBIO TITULARIDADE
37. 36791/422.- DISEÑO Y MONTAJE DE GAS, AGUA Y CLIMATIZACIÓN OFICINAS
CADUCIDADE:
38. 33594/422.- FRANCISCO J.ALONSO FERNÁNDEZ BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
39. 62496/421.- FRANCISCO J.ALONSO FERNÁNDEZ REFORMA COMERCIAL
40. 69056/421.- A 231 TRIBU DA LAXE, SL REFORMA COMERCIAL
41. 36006/422.- A 231 TRIBU DA LAXE, SL COMERCIO
5. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 9 de xaneiro de 2012
A Xerente de Urbanismo,
María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa
inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 13 de xaneiro de 2012, ás 8:30 horas, en primeira
convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do
Concello, para os efectos de información.

Vigo, 9 de xaneiro de 2012
O Alcalde Abel Caballero
O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia(Resolución do 22.09.2011)
Álvarez Gustavo Rodríguez Bartol