Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 12 xan 2012
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 13 DE XANEIRO DE 2012.


1.- Actas das sesións extraordinarias e urxentes do 27, 28 e 29 de decembro e da sesión ordinaria do 30 de decembro de 2011.

CONTRATACIÓN
2.- Recurso especial en materia de contratación interporto por Outsourcing Singno Servicios Integrales Grupo Norte S.L.U. Expte. 2054/321.

EDUCACIÓN
3.- Aboamento das asistencias ás sesión dos Consellos Escolares dos Centros de Ensino Público (setembro-decembro 2011). Expte. 13413/332.

IGUALDADE
4.- Proxecto de convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral de Igualdade e o Concello para asistencia social integral ás mulleres inmigrantes a través dun servizo de teletraducción. Expte. 5241/224.

PATRIMONIO
5.- Aboamento á Comunidade de Propietarios do Inmoble da rúa República Argentina nº 12-14 das cotas de comunidade correspondentes a inmobles de propiedade municipal (outubro-decembro 2011). Expte. 19381/240.

6.- Aboamento á Comunidade de Propietarios do Inmoble da rúa Caldas de Reis nº 1 das cotas de comunidade ordinarias e extraordinarias correspondentes a inmobles de propiedade municipal (períodos de 2010 e de 2011). Expte. 19235/240.

RECURSOS HUMANOS
7.- Recurso de alzada presentado por D. Luis Framil Barreiro contra praza oficial carpinteiro (OEP 2008). Expte. 22661/220.

8.- Recurso de alzada presentado por D. Ricardo Sande Rodríguez contra praza oficial carpinteiro (OEP 2008). Expte. 22660/220.

9.- Recurso de alzada presentado por Dª María Nieves Vilas Piñeiro contra praza administrativo/a de admón. xeral (OEP 2008). Expte. 22651/220.

10.- Dar conta da resolución do concelleiro-delegado de Xestión Municipal relativa á declaración da situación de expectativa de destino do funcionario D. Rafael Ojea Pérez e asignación de funcións ao funcionario D. Pedro María Vázquez Iglesias no Servizo de Educación. Expte. 22658/220.

11.- Recursos de alzada de D. Manuel Comesaña Araujo e D. Gonzalo Rodríguez Fernández contra prazas axudante de oficios (OEP 2008). Expte. 22648/220.

12.- Recurso de alzada de D. Javier Calcerrada Fornieles contra prazas axudante de oficios (promoción interna) (OEP 2008). Expte. 22639/220.

13.- Dar conta da resolución relativa a xubilación anticipada do bombeiro D. Juan José Sánchez Fernández. Expte. 22598/220.

14.- Dar conta da resolución sobre xubilación por incapacidade permanente absoluta do policía local D. Camilo Campos Sueiro. Expte. 22637/220.

15.- Dar conta da resolución xubilación obrigatoria do policía local D. Francisco Huertas Pérez. Expte. 22652/220.

16.- Proposta de nomeamento como funcionario de carreira dun inspector auxiliar de Medio Ambiente con cargo a praza vacante incluída na OEP 2008. Expte. 22695/220.

17.- Proposta de contratación laboral fixa con cargo a praza vacante de oficial sepultureiro/a, incluída na OEP 2008. Expte. 22694/220.

18.- Proposta de contratación laboral fixa con cargo a prazas vacantes de oficial condutor, incluídas na OEP 2008. Expte. 22692/220.

19.- Proposta de contratación laboral fixa con cargo a prazas vacantes de oficial pavimentador, incluídas na OEP 2008. Expte. 22691/220.

20.- Proposta de contratación laboral fixa con cargo a prazas vacantes de oficial electricista, (unha P.I. e unha quenda libre) incluídas na OEP 2008. Expte. 22688/220.

21.- Proposta de nomeamento como funcionario de carreira dun operador de informática con cargo a praza vacante incluída na OEP 2008. Expte. 22693/220.

22.- Proposta de nomeamento como funcionarios de carreira de tres técnicos auxiliares de Seguridade (P.I.) con cargo a praza vacante incluída na OEP 2008. Expte. 22690/220.

23.- Proposta nomeamento como funcionarios de carreira de catorce administrativos de Admón. Xeral (P.I.) con cargo a prazas vacantes incluída na OEP 2008. Expte. 22689/220.

24.- Proposta de nomeamento como funcionarios de carreira de cinco auxiliares de Admón. Xeral (P.I.) con cargo a prazas vacantes incluídas na OEP 2008. Expte. 22687/220.

25.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 13 de xaneiro de 2012, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 11 de xaneiro de 2012.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.