Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 27 out 2011
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR (21.10.11).

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

2.APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PEPRI DE BOUZAS APR A-3-35. EXPTE. 11.703/411.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3.ORZAMENTO 2012 DO ORGANISMO AUTÓNOMO "XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO". EXPTE. 5313/407.

4.ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. EXPTE. 3839/407.

5.ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DO SERVIZO DA OFICINA DE REHABILITACIÓN DA VIVENDA NO CASCO VELLO E BOUZAS. EXPTE. 3220/407.

6.DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a.SENTENZA DE DATA 16.06.11 RECAÍDA NO RCA PO 02/4608/2008 INTERPOSTO POR Dª AMELIA CARIDE BUGARÍN CONTRA ORDE DO 16/05/2008 DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM DE VIGO. ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO.

b.SENTENZA DE DATA 01.09.11 RECAÍDA NO RCA PO 513/2010 INTERPOSTO POR D. JOSÉ MARÍA GIL GARCÍA CONTRA DESESTIMACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA O OUTORGAMENTO DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 69.937/421. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

c.SENTENZA DE DATA 12.09.11 RECAÍDA NO RCA PA 264/2011 INTERPOSTO POR D. JESÚS MANUEL PEREIRAS COUTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 15.03.2007, EXPTE. 13.204/423, QUE DECLARA REALIZADAS SEN LICENZA E INCOMPATÍBEIS CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO VIXENTE OBRAS NA RÚA TRAVESÍA DE VIGO NÚMERO 67. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

d.AUTO DE DATA 06.09.11 RECAÍDO NO RCA PO 74/2009 INTERPOSTO POR "TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA" CONTRA RESOLUCIÓN DO 05.03.2009 QUE DESESTIMABA A PETICIÓN DE LICENZA MUNICIPAL PARA A LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDADE, EXPEDIENTE 33.494/422. INADMITE O RECURSO POR EXTEMPORANEIDADE.

e.SENTENZA DE DATA 01.09.11 RECAÍDA NO RCA PO 499/2010 INTERPOSTO POLA AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO RESOLUCIÓN DO 03.11.2010 DE SUSPENSIÓN INMEDIATA DAS OBRAS EXECUTADAS NA "NAVE DO BERBÉS/REDEIROS", INMOBLE NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO, DENTRO DO EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA NÚMERO 15.713/423. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

f.SENTENZA DE DATA 28.07.11 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4198/2011 INTERPOSTO POR "FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA" CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA PO 22/2010 INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 23.04.09 QUE DESESTIMA A PETICIÓN DE LICENZAS MUNICIPALES DE OBRA E ACTIVIDADE, EXPEDIENTES NÚM. 62.555/421 E 33.622/422. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

g.SENTENZA DE DATA 30.06.11 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4638/2010 INTERPOSTO POR "VODAFONE ESPAÑA, SA" CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA PO 140/2008 INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 05.03.09 QUE DESESTIMA O RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 27.03.2008 QUE DESESTIMABA A SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA E ACTIVIDADE (EXPTES. 49.428/421 E 27.537/422) PARA O ESTABELECEMENTO, INCLUSO CON CARÁCTER PROVISIONAL, DUNHA ESTACIÓN-BASE DE TELEFONÍA MÓBIL NA CUBERTA DO INMOBLE SITO NA ESTRADA DE CAMPOSANCOS NÚM. 115. INADMITE O RECURSO INTERPOSTO.

h.SENTENZA DE DATA 07.07.11 DO TSXG RECAÍDA NO RCA 02/4599/2008 INTERPOSTO POR Dª ÁNGELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CONTRA ORDE DO 16/05/2008 DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM DE VIGO. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

i.SENTENZA DE DATA 09.06.11 DO TSXG RECAÍDA NO RCA 02/4121/2008 INTERPOSTO POR "PROMOCIONES URBANAS RAMA, SL" CONTRA ACORDO DO 24.09.2007 QUE ACORDA A SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO DE LICENZAS E OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL OU PARCIAL DE REESTRUTURACIÓN XERAL DO BALEIRADO INTERIOR DOS EDIFICIOS EXISTENTES INCLUÍDOS NO ÁMBITO DO PEPECC, EXPEDIENTE NÚM. 10.641/411, E CONTRA A RESOLUCIÓN DO 13.03.2008 DE SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE LICENZA DE DEMOLICIÓN DO EDIFICIO SITO NA RÚA VÁZQUEZ VARELA Nº 40. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

j.SENTENZA DE DATA 09.06.11 DO TSXG RECAÍDA NO RCA PO 4662/2008 INTERPOSTO POR Dª MARÍA CRIADO MONTES CONTRA ORDE DO 16/05/2008 DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM DE VIGO. ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO.

k.SENTENZA DE DATA 15.04.10 DO TSXG RECAÍDA NO RCA PO 02/4466/2007 INTERPOSTO POR D. CARLOS AIRA GONZÁLEZ CONTRA DÚAS RESOLUCIÓNS DO 04.07.2007 DA CPTOPT, EXPTES. R.R.U-2006/0247 E R.R.U. 2006/0226. ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO CONTRA AS DÚAS RESOLUCIÓNS.

l.AUTO DE DATA 19.05.2011 RECAÍDO NO RECURSO DE CASACIÓN 5216/2010 INTERPOSTO CONTRA SENTENZA ESTIMATORIA DO RCA PO 02/4466/2007, SOBRE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA. INADMITE O RECURSO INTERPOSTO.

m.SENTENZA DE DATA 23.06.11 DO TSXG RECAÍDA NO RCA PO 02/4642/2008 INTERPOSTO POR "PANADERÍA SÁNCHEZ, SL" E POR D. MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA CONTRA ORDE DO 16/05/2008 DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM DE VIGO. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

n.SENTENZA DE DATA 07.07.11 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4008/2011 INTERPOSTO POR "ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES A LAGOA, SL." CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA PO 421/2009 INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 22.07.09 QUE ACORDABA O CESE DEFINITIVO DA ACTIVIDADE DO RESTAURANTE-CAFETERÍA NO PORTO DEPORTIVO DA LAGOA, EXPEDIENTE NÚM. 14.845/423 (EN RELACIÓN CO 13.292/423). DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

o.AUTO DE DATA 18.07.11 RECAÍDO NO RCA PO 138/2011 INTERPOSTO POR Dª ALEJANDRA FREIRE RIANDE CONTRA ACORDO DA XGL DO 27.12.2010 QUE RESOLVE A ALEGACIÓN FORMULADA POLA ACTORA CONTRA ACORDO DA XGL DO 03.05.2010 DE APROBACIÓN INICIAL DO EXPTE. EXPROPIATORIO Nº 220/413. DECLARA A CADUCIDADE DO
RECURSO INTERPOSTO.

1.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS.

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1.38411/421.- JUAN FREIRÍA MACEIRA DEVOLUCIÓN AVAL
2.74422/421.- FEYJU GALICIA, SL DEVOLUCIÓN AVAL
3.74832/421.- MARIANO MARTÍN LÓPEZ DEVOLUCIÓN AVAL
4.71481/421.- CARMEN RODRÍGUEZ POSADA MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
5.73699/421.- LUCÍA MOREIRA JALDA DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
6.73738/421.- CARLOS GABIÁN PIÑEIRO DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
7.74011/421.- Mª ISOLINA ROMÁN PEREIRA OBRA MENOR
8.71550/421.- JUAN FREIRÍA MACEIRA PRIMEIRA OCUPACIÓN
9.72849/421.- Mª ISABEL RIVAS SOBRAL PRIMEIRA OCUPACIÓN
10.73127/421.- VICTORIA FERNÁNDEZ LÓPEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
11.73773/421.- LA CASONA DECORACIÓN, SL REFORMA COMERCIAL
12.73999/421.- NELSO PEREIRA ÁLVAREZ DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIFICADO)
13.74266/421.- COPROP. MARTÍN ECHEGARAY 2-4 REFORMAS (MÉT. SIMPLIF.)
14.73248/421.- TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL EDIFICIO

DESESTIMADAS:
15.71975/421.- ÁLVARO RODRÍGUEZ PAEZ VIVENDA UNIFAMILIAR

INFORME:
16.21419/421.- ROLANDO FREIRÍA CORREA VIVENDA UNIFAMILIAR
17.30937/421.- MARCOS SOLLA PÉREZ E OUTRA VIVENDA UNIFAMILIAR

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
18.34194/422.- MIRIAN UBEIRA CORDERO PERRUQUERÍA/BELEZA
19.66722/421.- MIRIAN UBEIRA CORDERO REFORMA COMERCIAL
20. 165/420.- AMOFRE, SL BARES/RESTAURANTES
21.38002/422.- ANA Mª PAZOS PAZOS COMERCIO
22.38197/422.- Mª CARMEN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ COMERCIO
23.38228/422.- MOHAMED MSSIHID EL MESSKIN COMERCIO
24.36530/422.- GABINETE DE ESPECIALISTAS EN OZONIZACIÓN,SL OFICINAS

DESESTIMADAS:
25.37750/422.- JOSEFINA MACÍAS ALONSO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.

CADUCIDADE:
26.35769/422.- CRISTÓBAL VÁZQUEZ BRAN CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
27.15708/422.- JOSÉ ÁNGEL DOCAMPO MACÍAS BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
28.24563/421.- JOSÉ ÁNGEL DOCAMPO MACÍAS REFORMA/AMPLIACIÓN

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
29.31953/422.- VODAFONE ESPAÑA, SA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIÓNS
30.58242/421.- VODAFONE ESPAÑA, SA REFORMA COMERCIAL
31.28120/422.- ANA Mª LAGE PÉREZ BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE


8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS
Vigo, 25 de outubro de 2011
A XERENTE DE URBANISMO


María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 28 de outubro de 2011, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.
Vigo, 25 de outubro de 2011
O Alcalde O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)Abel Caballero Álvarez Gustavo Rodríguez Bartol