Escoitar
Anuncio da Xerencia Municipal de Urbanismo

Suspensión de Licencias en AOP-13 Arquitecto Palacios

venres, 26 feb 2010
o Pleno do Concello, en sesión extraordinaria do día vintedous de febreiro de 2010 acordou:
"Primeiro.-Incoar expediente de modificación das determinacións do PXOM con respecto á "AOP 13 Arquitecto Palacios".
Segundo.- Suspender a tramitación das licenzas de obra e actividade do ámbito previsto no PXOM como "AOP 13 Arquitecto Palacios" que se estean a tramitar ou se soliciten con posterioridade ao presente acordo.
Terceiro.- Proceder á publicación do acordo no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
Cuarto.- Notificar de xeito individual a cada un dos solicitantes de licenzas."

O que se publica para xeral coñecemento, mediante anuncio no DOG, BOP e nun xornal dos de maior difusión da provincia.

O presente anuncio servirá de notificación, nos termos establecidos nos artigos 59.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999 de 13 de xaneiro, para todos e todas aqueles/as interesados/as directamente afectados/as que por resultar descoñecidos/as ou por ignora-lo seu domicilio non poidan ser notificados/a s persoalmente.