Escoitar

Xunta de Goberno Local

Orde do día:

venres, 26 feb 2010
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 1 DE MARZO DE 2010.1.- Acta da sesión ordinaria do 11 de xaneiro, extraordinaria e extraordinaria e urxente do 19 de xaneiro, ordinaria e extraordinaria e urxente do 26 de xaneiro e extraordinaria e urxente do 27 de xaneiro de 2009.


ATENCIÓN CIDADÁ
2.- Modificación das obras a realizar polo Obradoiro de Emprego "Vigo-Ornamental" respecto da rehabilitación da antiga escola Mestres Goldar para creación dunha Escola Intantil Municipal. Expte. 6764/77.

3.- Proxecto construtivo de reforma da avda. de Europa entre a avda. Samil e a rúa San Paio a realizar polo obradoiro de emprego "Vigo-Ornamental". Expte. 6767/77.

BENESTAR SOCIAL
4.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar. Expte. 2355/02.

5.- Revisión do IPC de marzo 2008-marzo 2009 co contrato do Programa de deporte para maiores. Expte. 50017/301.

CULTURA
6.- Integración do festival de Música de Vigo Are More, creado e organizado polo Departamento de Cultura, na Asociación Española de Festivais de Música Clásica "Festclasica". Expte. 12052/331.

DEPORTES
7.- Requirimentos de pagamento por actuacións da empresa Escructuras Dapalbo SLU, como subcontratista da obra Pavillón polideportivo de Navia. Expte. 9354/333.

8.- Proposta de autorización á Asociación de pais e nais do colexio Javier Sensat para realizar a "II Carreira en familia" o 24 de abril de 2010. Expte. 9324/333.

9.- Proposta de autorización da Asociación Deportiva RP3 para organizar o XI Trofeo Cidade de Vigo de Mountain Bike o día 21 de abril de 2010. Expte. 9323/333.

10.- Proposta de autorización ao Servizo de Deportes da Universidade de Vigo para organizar a carreira "10 km Cidade Universitaria" o día 21 de marzo de 2010. Expte. 9308/333.

11.- Proposta de autorización ao Club Triatlón Mar de Vigo para realizar o "Duatlón Escolar en Candeán" o día 21 de marzo de 2010. Expte. 9327/333.

12.- Proposta de autorización ao ANPA do CEIP de Coutada Beade para realizar o "XXIV Cross Escolar Coutada Beade" o día 14 de marzo de 2010. Expte. 9316/333.

EDUCACIÓN
13.- Normas para a adxudicación de prazas nas Escolas Infantís Municipais 0-3 (EIM) para o curso 2010-2011. Expte. 11447/332.

MUSEO DE CASTRELOS
14.- Solicitude de préstamo de obra de Manuel Ruibal para exposición antolóxica no Teatro Fernán Gómez-Centro de Arte Madrid Arte y Cultura S.A. Expte. 3881/337.

RECURSOS HUMANOS
15.- Solicitude de xubilación parcial formulada por D. Antonio Amoedo García. Expte. 19681/220.

16.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal dos distintos servizos correspondentes ao mes de xaneiro-2010. Expte. 19662/220.

17.- Proposta de acordo de rectificación acordo Xunta de Goberno local de data 2.2.2010 sobre aboamento en concepto de gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos que traballaron os días 24, 25 e 31 de decembro de 2009 e 1 de xaneiro de 2010. Expte. 19687/220.

18.- Produtividade de Avelino San Luis Costas - 4º Trimestre 2009. Expte. 19657/220.

19.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do servizo de cemiterios por exceso de xornada anual correspondente ao mes de xaneiro de 2010. Expte. 19672/220.

20.- Complemento de produtividade por conducir vehículo municipal sen ser oficial do persoal do servizo de limpeza e circulación viaria correspondente ao 4º trimestre 2009. Expte. 19673/220.

21.- Complemento de produtividade por servizos prestados por xornada partida polo persoal do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de xaneiro de 2010. Expte. 19671/220.

22.- Complemento de produtividade por toxicidade o persoal do Parque Mobil correspondente ao mes de xaneiro 2010. Expte. 19670/220.

23.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección correspondente ao mes de xaneiro de 2010. Expte. 19669/220.

24.- Solicitude de permiso non retribuído de doce meses a D. Juan Pablo Alonso Rodríguez. Expte. 19693/220.

SERVIZOS XERAIS
25.- Denuncia de resolución contractual para a execución das obras de humanización da rúa Esperanto e indemnización de danos e prexuízos. Expte. 54649/250.

26.- Devolución de aval a Decoración, Instalaciones y Construcciones S.A.U constituída por permiso de circulación na vía Santiago, 11. Expte. 60773/250.

27.- Mellora da rede de saneamento municipal da rúa Anduriña. Expte. 176/440.

28.- Modificado "custe cero" do Proxecto das obras de humanización do entorno do Calvario. Fase 2. Rúa Cristo. Expte. 57617/250.

29.- Plan de Seguridade e Saúde, aviso previo e nomeamento de dirección facultativa da obra "Actuación na rúa Maestro Alfredo". Expte. 1177/443.

30.- Plan de Seguridade e Saúde, aviso previo e nomeamento de dirección facultativa da obra "Construcción de beirarrúas na rúa Macal". Expte. 930/443.

31.- Plan de Seguridade e Saúde, aviso previo e nomeamento de dirección facultativa da obra "Proxecto de Pavimentación e acondicionamento da rúa Costa". Expte. 1181/443.

32.- Plan de Seguridade e Saúde, aviso previo e nomeamento de dirección facultativa da obra "Construcción de beirarrúas na rúa baixada á praia-saiáns". Expte. 931/443.

URBANISMO
33.- Reclamación e sentenza de aproveitamento de D. Antonio G.Paiva Parada e outros. Expte. 4523/401.

34.- Rogos e preguntas.
DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 1 de marzo de 2010, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.


Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 25 de febreiro de 2010.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.