Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

Orde do día:

mércores, 2 dec 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:
1. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES (12.11.09, 19.11.09 e 26.11.09)

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
2. PROPOSTA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA O ALLEAMENTO DA PARCELA 3 DO P.P. GANDARIÑA. EXPTE. 11/433.

3. CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUN SISTEMA DE ESTANTERÍAS MÓVILES NA AMPLIACIÓN DO ARQUIVO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. EXPTE. 4005/407.

4. NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS DE CARREIRA CORRESPONDENTES AOS PROCESOS SELECTIVOS DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2009. PROPOSTA DE NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO DE CARREIRA DUN PROGRAMADOR INFORMÁTICO. EXPTE. 4164-407.
5. AXUDAS Á REHABILITACIÓN.
5.1. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS EN RÚA OLIVA NÚM. 8 – 4º D. EXPTE. 433/431.
5.2. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA ELEMENTOS COMÚNS EN RÚA OLIVA NÚM. 8 – 3º E. EXPTE. 434/431.
5.3. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS EN RÚA OLIVA NÚM. 8 – 3º D. EXPTE. 435/431.
5.4. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS EN RÚA OLIVA NÚM. 8 – 5º D. EXPTE. 438/431.
5.5. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS EN RÚA OLIVA NÚM. 8 – 2º D. EXPTE. 439/431.
5.6. ANULACIÓN DE AXUDA Á REHABILITACIÓN PARA ELEMENTOS COMÚNS EN PZA. SUÁREZ LLANOS 34. EXPTE. 419/431.
6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:
EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
1. 67211/421.- GRUPO ESPAVENE, S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
2. 67484/421.- GRUPO ESPAVENE, S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
3. 65959/421.- CONSELLERÍA DE SANIDADE REFORMA/AMPLIACIÓN
EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
4. 34796/422.- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. GUINDASTRE

7. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1. 33430/422.- MONTSERRAT GIL FERNÁNDEZ VENDA POLO MIÚDO
2. 34794/422.- FONPORTÍN, S.L. VENDA POLO MIÚDO
3. 33865/422.- BANCO ETCHEVERRÍA, S.A. OFICINA
4. 64880/421.- MARCOS MÉNDEZ GARCÍA VIVENDA UNIFAMILIAR
5. 65264/421.- JAIME MARIÑO MARTÍNEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
6. 66228/421.- MARÍA CARMEN MATILDE ÁLVAREZ VIVENDA UNIFAMILIAR
7. 66236/421.- MARTA HERMIDA GONZÁLEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
8. 67964/421.- COM. PROP. JARDINES VISTA ALEGRE REFORMA/AMPLIACIÓN
9. 66530/421.- LOURDES CARIDE RODRÍGUEZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
10. 66801/421.- ANTONIO SIERRA CALVO MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
11. 61270/421.- Mª DOLORES GARCÍA COMESAÑA PRIMEIRA OCUPACIÓN
12. 61515/421.- PROMOGEST VIGO, S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
13. 65106/421.- PROMOGEST VIGO, S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
14. 65995/421.- ALAMEDA VIGO, S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
15. 62136/421.- MONTSERRAT GIL FERNÁNDEZ REFORMA COMERCIAL
16. 63383/421.- BANCO ETCHEVERRÍA, S.A. REFORMA COMERCIAL
17. 65683/421.- FONPORTÍN, S.L. REFORMA COMERCIAL
18. 66831/421.- ZARA ESPAÑA, S.A. REFORMA COMERCIAL
19. 66868/421.- Mª JOSÉ FUENTES LAGO REFORMA COMERCIAL
20. 67217/421.- DISSANA PRODUCTOS NATURALES, S.L. REFORMA COMERCIAL
21. 67224/421.- INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS REFORMA COMERCIAL
22. 66955/421.- CONSELL.EDUCAC. E ORDENACIÓN UNIV. CAMBIO DE CUBERTA
23. 67022/421.- DOLORES GARCÍA MOSQUERA CAMBIO DE CUBERTA
24. 35146/422.- ZARA ESPAÑA, S.A. COMERCIO
25. 35153/422.- Mª JOSÉ FUENTES LAGO COMERCIO
26. 35261/422.- DISSANA PRODUCTOS NATURALES, S.L. COMERCIO
27. 35265/422.- INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS COMERCIO

RECTIFICACIÓN:
28. 65942/421.- GERARDO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
29. 35227/422.- UNIVERS GRUPO ACADEMIAS CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
30. 35258/422.- PROMOC. HERMIDA CENDÓN CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
31. 35291/422.- CIERRES Y PUERTAS LUAR CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
32. 35737/422.- HOSTELERA GOAN, S.L. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
33. 35792/422.- V.R.FÁBRICA EMBUTIDOS CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
34. 33645/422.- CARVERCAS, S.L. VENDA POLO MIÚDO
35. 33731/422.- OLIVER DESIGN, S.L. OFICINA
36. 34972/422.- GESALVI, S.L. OFICINA
37. 34796/422.- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. GUINDASTRE
38. 34037/422.- PORNPAN MAKLAN E OUTRA ACTIVIDADE SANITARIA
39. 35078/422.- XOSÉ ROMERO PUENTES COMERCIO
40. 35106/422.- Mª JESÚS COSTAS ALONSO COMERCIO
41. 35434/422.- COTPA, S.L. COMERCIO
42. 35503/422.- K HABLAS TELEFONÍA, S.A.U. COMERCIO
43. 35047/422.- WESPEAK, S.L. OFICINAS
44. 35118/422.- ATLÁNTICO DESINFECCIÓN, S.L. OFICINAS
45. 35197/422.- ASOC.CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA OFICINAS
46. 35198/422.- SUANPA PROYECTOS, REFORMAS Y CONSTRUCCIÓN OFICINAS
47. 35250/422.- CLECE, S.A. OFICINAS
48. 35262/422.- SENTUR VIAJES, S.L. OFICINAS

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS


Vigo, 30 de novembro do 2009
A XERENTE DE URBANISMOJulia Chamosa Martín


DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 3 de decembro de 2009, ás 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.


Vigo, 30 de novembro de 2009


O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA DE
DA XERENCIA DE URBANISMO URBANISMO
(P.D. do titular do órgano de apoio
á Xunta de Goberno Local)Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes