Escoitar

Pleno do Concello de Vigo

venres, 26 xuñ 2009
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 12

CONVOCATORIA

ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día 29 de XUÑO de 2009, ás NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS, no salón de Plenos deste Concello.

1.- Actas sesións anteriores (ord. 27.04.09, ext. 11.05.09).

2.- Toma de posesión do concelleiro don José Manuel Couto Pérez pola candidatura presentada polo Partido Popular ás eleccións locais do 27.05.07.

3.- Toma de posesión do concelleiro don Ignacio Javier López-Chaves Castro pola candidatura presentada polo Partido Popular ás eleccións locais do 27.05.07.

4.- Intervención do voceiro da Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública de Vigo.

ALCALDÍA
5.- Dar conta do cambio de voceiro no Grupo municipal Popular.

6.- Dar conta de resolucións da Alcaldía de datas 1 e 22 de xuño de delegación de funcións con carácter temporal.

7.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 27 de maio de 2009 de delegación das secretarías das comisións informativas e funcionamento das devanditas comisións.

8.- Proposta de nomeamento de don Eudosio Álvarez Álvarez como membro do Padroado da Fundación Liste en substitución de dona Elena Maure Noia.

9.- Proposta de cambios dos compoñentes do Grupo municipal do PP en diversas comisións, padroados, consellos e organismos.

XESTIÓN MUNICIPAL
10.- Dar conta da sentenza recaída no recurso contencioso administrativo núm. 01/0434/05 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Expte. 1520/111.

11.- Dar conta de sentenza recaída no xuízo de faltas 233/08, do Xulgado de Instrución núm. 1 de Vigo, por incidentes en sesión plenaria do 30.12.2004. Expte. 1221/111.

12.- Modificación de crédito extraordinario núm. 57/09, para adquisición de mobiliario para oficinas de Protección Civil por importe de 3.666,81 €. Expte. 287/214.

13.- Modificación de crédito extraordinario para o Servizo de Patrimonio Histórico por importe de 1.312.030,39 €. Expte. 4977/307

CULTURA, INDUSTRIA, TURISMO E PATRIMONIO HISTÓRICO
14.- Constitución da Fundación "Vigo Convention Bureau" e modificación dos seus estatutos. Expte. 2440/104.

ASUNTOS SOCIAIS
15.- Dar conta de solicitude de subvencións "Plan Concertado" do ano 2009. Expte. 41508/301.

16.- Dar conta de solicitude de subvencións destinadas ó cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas corporacións locais. Expte. 3943/224.

MOCIÓNS
17.- Moción do Grupo municipal do BNG relativa ó sector lácteo.

18.- Moción do Grupo municipal do BNG relativa a lingua galega.

19.- Moción do Grupo municipal do PP relativa a medidas de tráfico a tomar nas rúas Marín, Vilagarcía e Estrada.

20.- Moción do Grupo municipal do PP instando que o Goberno recorte os prazos da oferta pública de emprego.

21.- Moción do Grupo municipal do PP instando se concedan as licenzas ós establecementos comerciais dentro do prazo legal que establece a Lei 30/92.

22.- Moción do Grupo municipal do PP instando á Alcaldía a entrega ós grupos municipais do borrador da Carta de Municipalidade.

23.- Moción do Grupo municipal do PP instando a constitución e posta en funcionamento da Comisión de Xustiza do Concello antes do remate do mes de xullo.

24.- Moción do Grupo municipal do PP instando a posta en funcionamento da comisión de estudo do Regulamento orgánico do Pleno do Concello de Vigo.

25.- Moción do Grupo municipal do PP se solicite do Goberno Central axudas económicas para os tripulantes das flotas pesqueiras.

26.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, e considerando o alto número de mocións presentadas cuxo tratamento nunha única sesión dificultarían o desenvolvemento da mesma pola súa longa duración, en atención a un criterio de carácter obxectivo como é a orde de presentación das mocións no Rexistro Xeral, convócase ó Pleno da Corporación cos asuntos precedentes para ter lugar sesión ordinaria no salón de Plenos ás NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS do día VINTENOVE DE XUÑO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quorum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello ós efectos de información.
kv.
Vigo, 25 de XUÑO de 2009
O ALCALDE, A SECRETARIA XERAL DO PLENO,Abel Caballero Álvarez Mª Concepción Campos Acuña.


27.- Moción do Grupo municipal do PP instando a condena ós ataque sufridos pola presidenta da Asociación Galicia Bilingüe.

28.- Moción do Grupo municipal do PP solicitando que as festas do verán se denominen "Festas do Cristo da Victoria".

29.- Moción do Grupo municipal do PP relativa á igualdade na competencia das dúas linguas oficiais castelán e galego.

30.- Moción do Grupo municipal do PP instando a posta en funcionamento das instalacións deportivas da ETEA.

31.- Moción do Grupo municipal do PP instando se adopte un compromiso firme para mudar a superficie do terreo de xogo de herba sintética do Pavillón das Travesas.

32.- Moción do Grupo municipal do PP instando a aprobación urxente do novo Regulamento orgánico de Participación Cidadá.

33.- Moción do Grupo municipal do PP instando á Alcaldía a posta en marcha de medidas para axuda ó comercio e a hostalería da cidade.

34.- Moción do Grupo municipal do PP solicitando se convoque de xeito inmediato a comisión de ruídos.

Moción do Grupo municipal do PP instando a inspección das pistas deportivas de Sampaio, Candeán, Matamá e Cabral-Feira.

- Moción do Grupo municipal do PP se incremente o número de traballadoras sociais nas UBAs.

- Moción do Grupo municipal do PP instando que se continúe cos traballos do arquivo Pacheco.

- Moción do Grupo municipal do PP solicitando se eliminen as pintadas da sinalización e cableado temporal das festas no Casco Vello.

20.- Moción do Grupo municipal do PP instando que os concertos das festas se celebren no auditorio do parque de Castrelos.