Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 11 feb 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR. (05.02.09).

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O C.P.T.O.P.T E CONCELLO DE VIGO PARA A CONSTRUCCIÓN DO TUNEL DA RÚA JULIAN ESTEVEZ. EXPTE 4886/401.

3. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALIZA, O CONSORCIO DA ZONA FRANCA E O CONCELLO DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO E MATERIALIZACIÓN NOS TERREOS DA ETEA DO PROXECTO ESTRATÉXICO CIDADE DO MAR. EXPTE 4888/401.

4. PROXECTO DE ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN PARA A CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DA APR A-5-39 VIA NORTE. EXPTE 4843/401.

5. RECEPCIÓN PARCIAL DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA UE 8 "AS GRADES". EXPTE 4731/401

6. PROXECTO DE OBRA ORDINARIA DE MURO AUXILIAR NO POLÍGONO 4 PERI IV-01 SAN ROQUE A. EXPTE 4892/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

7. TOMA DE COÑECEMENTO DO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O I.G.V.S. PARA O DESENVOLVEMENTO INTEGRAL DO PLAN PARCIAL DE NAVIA. EXPTE 4887/401.

8. NOMEAMENTO DUN ALGUACIL-NOTIFICADOR E DUN ARQUITECTO TÉCNICO COMO FUNCIONARIOS DE CARREIRA. EXPTE 3627/407.

9. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DE DATA 6.11.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4228/2007 INTERPOSTO POR ALVARO VILA RODRIGUEZ CONTRA SENTENZA RECAÍDA NO RCA PA 124/2006 POLA QUE SE DECLARABA A INADMISIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO VICEPRESIDENTE DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE 08.11.05 POLA QUE SE IMPÓN UNHA MULTA COERCITIVA DE 3000 EUROS POR INCUMPRIMENTO DUNHA ORDE DE DERRUBA. ESTIMA EN PARTE A APELACIÓN INTERPOSTA.

b) SENTENZA DE DATA 18.12.08 RECAÍDA NO RCA PO 4136/2006 INTERPOSTO POR JOSEFA GOMEZ DORADO CONTRA RESOLUCIÓN DO SECRETARIO XERAL DA CONSELLERÍA DE POLITICA TERRITORIAL DE 24.01.06 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO CONTRA ACORDO DE 01.10.04 POLO QUE SE DECLARAN ILEGALIZABLES AS OBRAS EXECUTADAS POR "GASOLINERAS COMESAÑA S.L." E SE ORDEA A SÚA DERRUBA. INADMITE O RECURSO INTERPOSTO.

c) SENTENZA DE DATA 11.12.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4113/2007 INTERPOSTO POR ELVIRA DOMINGUEZ ALVAREZ CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 14.04.05 POLO QUE SE DECLARA QUE A EDIFICACIÓN SITA NA PRAZA DA PEDRA Nº 10 NON SE ENCONTRA EN ESTADO DE RUINA. DESESTIMA O RECURSO DE APELACIÓN.

d) SENTENZA DE DATA 03.12.08 RECAÍDA NO RCA PA 367/08 INTERPOSTO POR JOSÉ PIÑEIRO OROSA CONTRA INEXECUCIÓN DO ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE DATA 24.05.07 POLO QUE SE DECLARAN SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA AS OBRAS REALIZADAS EN ESTRADA DO BAO-150-CORUXO. ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

e) SENTENZA DE DATA 24.07.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4399/2006 INTERPOSTO POR "RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A." CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RECURSO CONTRA RESOLUCIÓN DE 02.06.05 POLA QUE SE DENEGAN A LICENZA DE ACTIVIDADE E INSTALACIÓNS E DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO NA NAVE SITA NA RÚA ALCALDE LAVADORES Nº 97. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

f) AUTO DE DATA 19.11.08 RECAÍDO NO RCA PO 288/2008 INTERPOSTO POR "TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A." CONTRA RESOLUCIÓN DE 5.6.08 DENEGATORIA DE SOLICITUDE DE LEGALIZACIÓN DE LICENZA. EXPTES 33493/422 E 27512/421. TENSE POR DESISTIDO AO RECORRENTE.

g) AUTO DE DATA 05.11.08 RECAÍDO NO RCA PO 4516/2008 INTERPOSTO POR Mª DEL PILAR CRESPO COMESAÑA E OUTRA CONTRA ORDEN DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM DE VIGO. DECLARA O ARQUIVO DAS ACTUACIÓNS.

h) SENTENZA DE DATA 20.11.08 RECAÍDA NO RCA PO 4046/2008 INTERPOSTO POR JOSÉ ANGEL BASTOS ALONSO CONTRA RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL DE 30.11.05 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DE 28.12.04 POLA QUE SE DECLARAN ILEGAIS AS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DUNHA NAVE INDUSTRIAL EN SAN MIGUEL DE OIA. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

i) SENTENZA DE DATA 01.12.08 RECAÍDA NO RECURSO DE CASACIÓN 7619/2004 INTERPOSTO POR " INMOBILIARIA URBIS S.A." E CONCELLO DE VIGO CONTRA SENTENZA DE DATA 11.05.04 (RCA 6698/98) ESTIMATORIA DO RECURSO INTERPOSTO POR D. EDUARDO CANABAL SANZ CONTRA ACORDO DO CONCELLO DE VIGO DE 03.07.98 POLO QUE SE APROBOU DEFINITIVAMENTE O PERI DA UNIDADE DE ACTUACIÓN 6 SENSAT. DECLARA NON HABER LUGAR AO RECURSO DE CASACIÓN.

j) SENTENZA DE DATA 05.12.08 RECAÍDA NO RCA PO 73/2008 INTERPOSTO POR " PROMOCIONES VITALVIGO S.A." CONTRA RESOLUCIÓN DE 24.01.08 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE 25.10.07 POLA QUE SE DENEGA A INSTALACIÓN DUN PANEL PUBLICITARIO. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

10. DAR CONTA DO EXPEDIENTE DE LICENZA DE OBRAS RESOLTO POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

ESTIMADA:
62732/421.-CURROS ENRIQUEZ 1 S.L. DERRUBA

11. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE OBRAS

ESTIMADAS
1. 32675/422 CRISTINA GAMBINO SIERRA ALIMENTACION/CONXELADOS
2. 30408/422 "A TERRA DO BAOL CB" VENDA POLO MIUDO
3. 63774/421 DIEGO RIVAS ALONSO DEVOLUCIÓN AVAL
4. 63851/421 MARIA PEREZ RODRIGUEZ DEVOLUCIÓN AVAL
5. 64765/421 "PROMOCIONES GUTIERREZ Y POL, S.L." DEVOLUCIÓN AVAL
6. 64914/421 M ELISA IZQUIERDO FONTAN DEVOLUCIÓN AVAL
7. 65496/421 "CASANUBES S.L." DEVOLUCIÓN AVAL
8. 65835/421 ROSA MALLO ALONSO DEVOLUCIÓN AVAL
9. 44707/421 "QUECER S.L." EDIFICIO
10. 59312/421 DARIO FERNANDEZ DOMINGUEZ E OUTROS EDIFICIO
11. 60000/421 "CITANIA AEDIFICANDI S.L." EDIFICIO
12. 39874/421 JOSE PEREZ RODRIGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
13. 59870/421 ANTONIO GONZALEZ POSADA REFORMA/AMPLIACIÓN
14. 62107/421 JORGE FERNANDEZ GONZALEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
15. 65023/421 JUSTO FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA REFORMA/AMPLIACIÓN
16. 65037/421 BENITO LORENZO RODRIGUEZ MURO/PECHE
17. 65227/421 CELESTINO PINTOS ALONSO MURO/PECHE
18. 65550/421 MARCELINO SOTO GOMEZ MURO/PECHE
19. 64589/421 MARIA ISABEL DA CUNHA FERNANDEZ ROTULOS/VOLADIZOS
20. 63606/421 "PATRIVICAN VIGO, S.L." DERRIBO EDIFICACIÓN
21. 64960/421 VICTORINO GONZALEZ GONZALEZ DERRIBO EDIFICACIÓN
22. 65208/421 "CONSELLERIA DE EDUC. E ORD. UNIVERSITARIA" VARIOS
23. 52973/421 JOSE MANUEL LOPEZ LEMA PRIMEIRA OCUPACIÓN
24. 63775/421 DIEGO RIVAS ALONSO PRIMEIRA OCUPACIÓN
25. 63856/421 "INVRODESC, S.L." PRIMEIRA OCUPACIÓN
26. 63970/421 "VIGO TRAMIT, S.L." PRIMEIRA OCUPACIÓN
27. 64326/421 JULIO DOBARRO FERNANDEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
28. 64603/421 DOLORES GARCIA VAZQUEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
29. 65424/421 "RIPARIA, S.L." PRIMEIRA OCUPACIÓN
30. 55224/421 "A TERRA DO BAOL, C.B." REFORMA COMERCIAL
31. 59896/421 CRISTINA GAMBINO SIERRA REFORMA COMERCIAL
32. 63278/421 "PROINVER 2000 PROMOC Y EDIFIC. SL." REFORMA COMERCIAL
33. 62377/421 AMELIA COUÑAGO ABALDE CAMBIO CUBERTA
34. 25010/421 DOLORES FERNANDEZ FERNANDEZ PARCELACIÓN
35. 61223/421 JOSE JAVIER PEREIRA FREIRIA PARCELACIÓN

DESESTIMADAS
36. 64595/421 MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN

CADUCIDADE
37. 62721/421 JOSE ANTONIO COSTAS VILAR REFORMA/AMPLIACIÓN

INFORME
38. 62190/421 MARIA DOLORES FRAGA DOPAZO REFORMA/AMPLIACIÓN

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONS

ESTIMADAS
39. 32777/422 FRANCISCO JAVIER ZUBIA FERNANDEZ CAMBIO TITULARIDADE
40. 33735/422 "RECAMBIOS AUTOSPORT, S.L." CAMBIO TITULARIDADE
41. 33871/422 MARIA LUISA RIVERA GOMEZ CAMBIO TITULARIDADE
42. 34498/422 "MEDALLA DE ORO, S.L." CAMBIO TITULARIDADE
43. 34554/422 ANDREA COMESAÑA GONZALEZ CAMBIO TITULARIDADE
44. 34705/422 JIAJIA WANG HUANG CAMBIO TITULARIDADE
45. 34709/422 "INMOMAICA, S.L." CAMBIO TITULARIDADE
46. 34720/422 JESUS JUAN FERNANDEZ PRESEDO CAMBIO TITULARIDADE
47. 34721/422 "GALCA SOLUCIONS HABITACIONAIS SLU" CAMBIO TITULARIDADE
48. 34765/422 "GALES, C.B." CAMBIO TITULARIDADE
49. 34769/422 FRANCISCO BOUZO PEREZ CAMBIO TITULARIDADE
50. 34789/422 MIGUEL ANGEL SANCHEZ RIVEIRO CAMBIO TITULARIDADE
51. 34804/422 JOSE GONZALEZ MERA CAMBIO TITULARIDADE
52. 34629/422 IVAN PUENTE IZQUIERDO VENDA POLO MIUDO
53. 30112/422 JOSE LUIS PAVON GONZALEZ OFICINA
54. 34309/422 IGNACIO RIVERA VIEITEZ ARTESANIA
55. 34088/422 "EXCONSA, S.L." GRUAS
56. 64299/421 "ALCAMPO, S.A." INSTALACIÓN

DESESTIMADAS
57. 11666/422 "PANCAR, S.L." GASOLINEIRA/GARAXE/TREN LAVADO
58. 32979/422 "PREFABRICADOS LUIS BARROS, S.L." INSTALACIÓN
59. 17700/422 "DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A." VENDA POLO MIUDO
60. 34208/422 "ROYMER OBRA CIVIL, S.L." ALMACEN
61. 16172/421 "PAN-CAR, S.L." REFORMA/AMPLIACIÓN
62. 28724/421 "DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A." REFORMA/AMPLIACIÓN
63. 61000/421 "PREFABRICADOS LUIS BARROS, S.L." INSTALACIÓN

CADUCIDADE
64. 28432/422 BEGOÑA SUAREZ BLANCO ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
65. 28220/422 M JESUS ALONSO FERNANDEZ VENDA POLO MIUDO
66. 28552/422 "SERVICIOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DOV" OFICINA
67. 27881/422 "CANTABRICA URGENTE, S.L." ALMACEN
68. 28464/422 "TESOROS VIGO, S.L." ALMACEN
69. 27896/422 LUIS LAMAS FERNANDEZ CLINICA/VENDA ANIMAIS
70. 28251/422 "UNIDAD DE DIA ALZHEIMER VIGO, S.L." ACTIVIDADE SANITARIA

REMISION MEDIO AMBIENTE
71. 32817/422 "PATATAS HERMANOS MELEIRO, C.B." ALIMENTACIÓN

12. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.
Vigo, 6 de febreiro do 2009
A XERENTE

Julia Chamosa Martín

DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 12 de febreiro de 2009, as 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.
Vigo, 6 de febreiro de 2009

O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO

Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes