Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 19 set 2008
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22 DE SETEMBRO DE 2008.


ASESORIA XURÍDICA
1.- Dar conta das sentenzas e autos remitidos por Aseosría Xurídica:

a) Sentenza do X. Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo no RCA nº 18/08 p.a. Demandante: D. Antonio Cota Sueiro. Obxecto: sanción de tráfico. Expte. 068535189. Desestimatoria.

b) Sentenza do TSXG Sala do Contencioso Administrativo Sección 2 de A Coruña no Recurso de Apelación nº 4424/06. Apelante: Paulino Pampillón Pérez e "Construcciones y Proyectos Construproyec S.L." Obxecto: Sentenza do X. do Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo do 26.07.06 dictada no RCA nº 122/05 p.o. Desestimatoria do recurso interposto contra o acordo da Xunta do Goberno Local de 21.03.05 desistimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial de 617.446,37 e por anulación de licenza de legalización da edificación sita na Primeira Travesia de Marques de Alcedo nº 4 (Expte. 4535/401). Estimatoria do recurso.

c) Sentenza do X. Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo no RCA nº 90/07 p.a. Demandante: D. Marcial Garcinuño Saez. Obxecto: Indemnización por delcaración de invalidez permanente absoluta. Estimación do recurso.

d) Sentenza do X. Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo no RCA nº 277/07 p.a. Demandante D. Manuel Gonzalez Sueiro. Obxecto: Danos por responsabilidade patrimonial. Estimación do recurso.

e) Sentenza do X. Contencioso A dministrativo nº 1 de Vigo no RCA nº 299/07 p.a. Demandante: Dª Vanessa Bermudez Fernández. Obxecto: Danos corporais por caida na vía pública. Estimación do recurso.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RCA nº 88/2008 p.a. Demandante: Dª Corona Rodríguez Rial. Obxecto: Danos derivados de responsabilidade patrimonial. Estimación do recurso.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RCA nº 116/2008 p.a. Demandante: D. Miguel Fernández-Pedrera Gonzalo. Obxecto: Sanción de tráfico. Estimación de recurso.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RCA nº 92/2008 p.a. Demandante: D. Jorge Juan Vidal Fernández. Obxecto: Sanción de tráfico. Estimación de recurso.

i) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1º de Vigo no RCA nº 257/06 p.a. Demandante: Banco Pastor, S.A. Obxecto: Liquidacións por taxas por instalación caixeiros en dominio público. Estimación do recurso.

l) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RCA nº 379/07 p.a. Demandante Dª Belén Rial Sánchez. Obxecto: Danos en vehículo por responsabilidade patrimonial. Estimación parcial do recurso.

m) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RCA nº 28/08 p.a. Demandante: D. José Antonio Pacheco Vázquez. Obxecto: Danos en vehículo por responsabilidade patrimonial. Estimación de recurso.

n) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RCA nº 388/07 p.a. Demandante: D. Iñigo Estevez Rodrigo. Obxecto: Danos en vehículo por responsabilidade patrimonial. Estimación de recurso.

ñ) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo nº 22/08 p.a. Demandante: Dª Angeles López Gómez. Obxecto: Responsabilidade patrimonial por danos. Estimación do recurso.

o) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RCA 22/07 p.a. Demandante: Dª Estrella Gónzalez Pérez. Obxecto: Responsabilidade patrimonial por danos. Estimación de recurso.

p) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RCA 309/07. Demandante: Dª Luz Paz Alvarez Martínez. Obxecto: Responsabilidade patrimonial por danos. Estimación parcial do recurso.

q) Sentenza do Tribunal Supremo no recurso de casación 4823/2006. Demandante: Comunidade de Propietarios "Urbanización Colina de Castrelos", contra auto ditado polo TSXG o 12.06.06 en relación co RCA 02/4013/93. Desestimatoria.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 12/1217, 12/1103, 12/2122, 13/1801, 1/2268, 14/1920, 03/2062 e 14/1916.

CULTURA
3.- Asistencia de Marta Núñez Aboy á Feira Galega das Artes Escénicas de Santiago de Compostela os días 13, 14, 15, 16 e 17 de outubro. Expte. 11161/331.

4.- Prestamo de obras do Museo Francisco Fernández del Riego ó Museo de Pontevedra para a exposición "O Primeiro Laxeiro". Expte. 73/339.

MEDIO AMBIENTE
5.- Dar conta dos expedientes de contratación tramitados polo réxime de gasto menor. Expte. 5896/306.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
6.- Aprobación de convenio de colaboración do Concello de Vigo coa Asociación Veciñal Nosa Terra de Alcabre para o ano 2008. Expte. 03584/320.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
7.- Devolución de fianzas:

a) Lappset España. Expte. 2342/441
b) Oresa, S.L. Expte. 8380/255
c) Postigo, S.A. Expte. 2340/241
d) Exycsa. Expte. 2347/241

8.- Indemnización substitutiva a Linorsa pola limpeza do Concello e outras dependencias municipais. Expte. 18404/240.

PERSOAL
9.- Dar conta de resolución relativa a autorización de reducción de xornada á funcionaria Dª Mª del Carmen Soto Fernández. Expte. 18458/220.

10.- Dar conta de resolución relativa a autorización de reducción de xornada á funcionaria Dª Silvia Taboada González. Expte. 18418/220.

11.- Dar conta de resolución relativa a autorización de permiso retribuído á funcionaria Dª Mª Dolores Capelo González. Expte. 18459/220.

12.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por execeso de xornada anual do persoal do Servizo de Extinción de Incendios correspondente ó mes de agosto de 2008. Expte. 18434/220.

RELACIÓNS PÚBLICAS
13.- Autorización de asistencia a curso da FEGAMP en Pontevedra da funcionaria Dª Mercedes Rivero Troncoso. Expte. 1248/103.

14.- Autorización de asistencia a curso en Vitoria da funcionaria Dª Mercedes Rivero Troncoso. Expte. 1249/103.

SEGURIDADE
15.- Concesión de axuda económica por importe de 2.404 euros a D. José Félix Ferreiro Rodríguez (licenza nº 78). Expte. 74546/210.

16.- Concesión de axuda económica por importe de 2.404 euros a D. Juan José Iglesias Martínez (licenza nº 517). Expte. 74547/210.

TURISMO
17.- Renuncia de Dª Ana Balado Figueroa á bolsa de formación para a realización de prácticas nas oficinas e servizos de información turística da Concellería de Turismo. Expte. 2377/104.

URBANISMO
18.- Dar conta do pase a vía de constrinximento de multas urbanísticas. Expte. 3300/407.

19.- Convenio da Consellería da Vivenda e Solo co Concello de Vigo para actuacións na área de rehabilitación do Casco Vello de Vigo. 10ª fase. Expte. 392/431.

20.- Convenio da Consellería da Vivenda e Solo co Concello de Vigo para actuacións na área de rehabilitación do Barrio Histórico de Bouzas. 5ª fase. Expte. 393/431.

21.- Operación xurídica complementaria do proxecto de compensación do polígono 26 do PERI do Calvario. Expte. 4859/401.

22.- Toma de coñecemento de cesión de 216 metros cadrados para ampliación da rúa Xeme- Bembrive. Expte. 4831/401.

23.- Toma de coñecemento de cesión de 132 metros cadrados para ampliación do camiño de Gándara. Expte. 54356/250.

VÍAS E OBRAS
24.- Devolución de aval a Calfomán, S.L., por importe de 90 euros, por obra na rúa Pizarro, 48. Expte. 56174/250.

25.- Devolución de aval a Construcciones Crespo, S.A., por importe de 94.04 euros, por obra de conexión de abastecemento no PERI do Rocío. Expte. 55974/250.

26.- Devolución de aval a FIC Consultores, por importe de 797,10 euros, por sondaxes en diferentes rúas. Expte. 56345/250.

27.- Devolución de aval á Comunidade de Propietarios de Pi i Margall, 75, por importe de 38 euros, por obras de cambio de tubería. Expte. 56445/250.

28.- Devolución de aval a Viuconsa, S.A., por importe de 3.000 euros, por permiso de valado de obra en Luis Taboada, 13. Expte. 55124/250.

29.- Obras de acometida do saneamento ás instalacións do edificio da AAVV de Cabral-Feira. 56422/250.


30.- Aprobación técnica do proxecto modificado de saneamento das parroquias de Bembrive, San Andrés de Comesaña, Coruxo e Saiáns. Expte. 56297/250

31.- Rogos e preguntas.