Escoitar
Anuncio Desenvolvemento Local e Emprego

Selección do equipo de apoio ao plan municipal de emprego 2004-2007

<br />

venres, 10 xuñ 2005
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión do 6 de xuño de 2005, aprobou o procedemento de selección do equipo de apoio ao Plan municipal de emprego 2004-2007 da Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de Vigo. De acordo co citado procedemento convócanse as seguintes prazas para a presentación de candidaturas:

-1 coordinador/a-responsable do servizo de orientación laboral (sol).
-1 coordinador/a-responsable do servizo de asesoramento a emprendedores/as (sae).
-1 coordinador/a-responsable do centro municipal de formación en novas tecnoloxías da información e comunicación (citic).

- A duración das contratacións será de 1 ano, prorrogable, como máximo, ata o final do plan (decembro de 2007).

. Os/as candidatos/as interesados/as presentarán a documentación necesaria para participar no proceso de selección no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, de 9:00 a 13:00 horas. Dirixido á Comisión de selección do equipo de apoio ao Plan municipal de emprego 2004-2007, Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego.

. Documentación para entregar (para cada posto ao que se opte): Instancia na que se solicite participar no proceso de selección sinalando o posto de interese, Currículo Vitae, orixinal ou fotocopia da vida laboral, fotocopia das acreditacións e do DNI.

. O prazo para a presentación de solicitudes é de 15 días hábiles a partir do seguinte á data de publicación do anuncio.

. As bases do procedemento de selección, cos perfís profesionais e baremo estarán dispoñibles nas dependencias da Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de Vigo (na 4ª planta da Casa do Concello) e na páxina web http://emprego.vigo.org

Máis información nos teléfonos 986 810232/34