Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 20 mai 2005
Asuntos que tratará a Xunta de Goberno Local na reunión que celebra o luns, día 23, ás nove horas.

1.- Actas das sesións ordinarias do 2 e 9 de maio de 2005.

BENESTAR SOCIAL
2.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación Síndrome de Down para o desenvolvemento do progama "Me Muevo". Expte 11346/301.

3.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e Hijas de Mª Inmaculada para o desenvolvemento dun proxecto de apoio escolar. Expte 11348/301.

4.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación Xuvenil Abertal para o desenvolvemento de actividades de ocio e tempo libre. Expte 11353/301.

5.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: Alta exptes 21/797, 21/938,03/840/05,03/061/301,4/899,14/431,11/210,4/988 e 4/1006.

DEPORTES
6.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo, a Sociedad Deportiva Teucro e o Comité organizador da 30 Copa S.M. o Rei de Balonmán. Expte. 5274/333.

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
7.- Procedemento de selección do persoal para contratar polo Concello de Vigo no marco dos Programas de Cooperación Xunta de Galicia-Concello de Vigo para o ano 2005. Expte. 3150/77.

8.- Procedemento de selección do persoal para contratar polo Concello de Vigo no marco do Programa Labora: Xuventude con Experiencia para o ano 2005. Expte. 3149/77.

FESTAS E A.SOCIOCULTURAL
9.- Bases do "VI Ensalzamento do Traxe Galego" Expte. 1513/335

10.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados no servizo de Festas e Animación Sociocultural no mes de abril de 2005.Expte. 1514/335.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
11.- Devolución de aval a Promociones José Manuel Estévez S.L. constituído con motivo da reserva especial de vía pública en Pi y Margall, 49. Expte. 70985/210.

12.- Devolución de aval a Sanlusa Santiago S.L. constituído con motivo da reserva especial de vía pública e García Barbón, 48. Expte. 70987/210.

13.- Solicitude da Comisión de Festas Stmo. Cristo dos Afrixidos de autorización para a realización da "Festa do Stmo. Cristo dos Afrixidos" en Valadares, os días 4,5 e 6 de xuño de 2005. Expte. 70975/210.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
14.- Subvención á Asociación de Veciños "A Nosa Terra" de Alcabre para financiar o alugamento do local socio-cultural. Expte 2473/320

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
15.- Revisión de prezos do contrato de asistencia técnica para dar de alta no Padrón do IBI, edificacións omitidas ou rectificadas de modo erróneo ou incompleto adxudicado a Santiago Cucart, S.L. e Longo Ansa y Asociados,S.L. Expte 201/500

16.- Prórroga de contrato de prestación dos servizos de colaboración en materia de loita contra incendios forestais adxudicado a Servicios Mediambientais Forsai S.L. Expte2527/306

PERSOAL
17.- Lista de formadores do programa a impartir dentro do Convenio EGAP-Concello de Vigo. Expte 15768/220.

18.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo a Universidade de Vigo para prácticas de alumnos no Museo Quiñones de León. Expte 1581/337.

19.- Complemento de productividade do persoal de Desinfección correspondente ao mes de abril 2005. Expte 15758/220

20.- Complemento de productividade de D. Angel Posada Oitavén por conducción dun vehículo lixeiro municipal - 1º trimestre 2005. Expte 11229/444

21.- Complemento de productividade por prestar servizos en réxime de xornada partida do persoal de Vías e Obras do Parque Central, correspondente ao mes de abril 2005. Expte 15759/220

22.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao mes de abril 2005. Expte 15757/220

23.- Complemento de productividade por prestar servizos en réxime de xornada partida do persoal de Vías e Obras do Parque Central, correspondente ao mes de marzo 2005. Expte 15756/220

24.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do servizo de Cemiterios correspondente ao mes de abril 2005. Expte 15755/220

25.- Complemento de productividade por prestar servizos en réxime de xornada partida do persoal de Cemiterios correspondente ao mes de abril de 2005. Expte 15754/220

26.- Complemento de productividade do persoal do Parque Móbil polos servizos prestados como palistas, correspondente ao mes de abril 2005. Expte 15753/220

27.- Complemento de productividade do persoal de Montes, Parques e Xardíns por conducir vehículos municipais sin ser oficiais conductores, correspondente ao 1º Trimestre 2005. Expte 15752/220

TURISMO
28.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o Real Club Náutico de Vigo para a organización do I Circuito Internacional Beneteau 25. Expte. 1637/104.

URBANISMO
29.- Aprobación definitiva do PERI II-05 Rocío. Expte. 4487/401.

30.- Suspensión da tramitación do PERI da U.A. 1 do Núcleo Urbano 04-15 Alza-Cabral. Expte. 8559/411.

31.- Suspensión da tramitación do Proxecto de Urbanización da U.A. 14 Pedreira. Expte. 4510/401.

VIAS E OBRAS
32.- Devolución fianza a DRAGADOS S.A. constituída por permiso de circulación de vehículos na Praza da Constitución para traballos de rehabilitación Edificio Centro de Saúde. Expte.44839/250

33.- Expediente de contratación por concurso da subministración de "Elementos de xogo para Parques Infantís municipais". Expte. 3059/446.

34.- Rogos e preguntas