Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 4 xuñ 2015
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:
ORDE DO DÍA:


1.ACTA ANTERIOR (29.05.2015).
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
2.EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a.EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANISTICO NO CAMIÑO LONGRA NÚM. 11. DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 15323/423.
b.EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NO CAMIÑO RIOMAO NÚM. 31, BEADE. EXPTE 15663/423.
c.EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NO CAMIÑO QUINTA NÚM. 12, BEADE. EXPTE 15965/423
1.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DO 28.05.2015 SOBRE SOLICITUDE DE DELIMITACIÓN DA SERVIDUME DE PROTECCIÓN DO DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE INTERESADA POR D. JOSÉ ANTONIO COMESAÑA CAMPOS. EXPTE 15062/411.
2.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DO 28.05.2015 SOBRE SOLICITUDE DE DELIMITACIÓN DA SERVIDUME DE PROTECCIÓN DO DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE INTERESADA POR D. MERCEDES COMESAÑA CAMPOS. EXPTE 15063/411.
3.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES, INSTALACIÓNS E BARRIOS HISTÓRICOS QUE RESOLVEU A VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
1.84720/421.- ANTONIO FERREIRA SILVA DEVOLUCIÓN AVAL
2.82219/421.- JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ GIL VIVENDA UNIFAMILIAR
3.82269/421.- IMPERMEBA, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
4.83761/421.- AMPARO GREGORIO MARTÍNEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
5.78444/421.- RAMÓN CARBALLO FERNÁNDEZ GALPÓN
6.82460/421.- MANUEL MONTERO MOURIÑO VARIOS
7.82762/421.- ADRIÁN PÉREZ SEGADE VARIOS
8.79704/421.- ROSA NIEVES DÍAZ VARELA PRIMEIRA OCUPACIÓN
9.83316/421.- INMACULADA GIL VILLARINO PRIMEIRA OCUPACIÓN
10.83409/421.- IGNACIO NAZARIO PEQUEÑO VILA PRIMEIRA OCUPACIÓN
11.83820/421.- GRUPO INMOBILIARIO LAXAS, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
12.73642/421.- SIÉNTETE BELLA, SL REFORMA COMERCIAL
13.76226/421.- LABORA ASESORES, SLU REFORMA COMERCIAL
14.40916/422.- PIZZERÍA NAPOTLITANA CAMIAXEL, SL RESTAURANTES/REF.COM.
15.83641/421.- INVERSIONES MONTE LOURIDO, SL DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
16.83940/421.- MARÍA ISABEL GARCÍA VÁZQUEZ DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
17.84304/421.- Mª ÁNGELES PÉREZ SANTAMARÍA DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
18.42477/422.- LA FIESTA ESCÉNICA, S.L. ESPECTÁCULO AIRE LIBRE

RENUNCIA:
19.74159/421.- PAULA MARÍA RIAL BARREIRO VIVENDA UNIFAMILIAR

ADMISIÓN:
20.80936/421.- JOSÉ SANTOS ROMERO INCL.FORA ORDENACIÓN

INFORME:
21. 343/420.- CORP. INGª NAVAL MECÁNICA VIGUESA OFICINAS (COM.PREVIA)
22.69743/421.- FEGAUNIÓN EDIFICIO-REVISIÓN DE OFICIO

DESESTIMENTO:
23.80716/421.- NOELIA LARANXEIRA ALONSO VIVENDA UNIFAMILIAR
24.38107/422.- SIÉNTETE BELLA, SL COMERCIO

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
25. 3826/426.- JUANITA GASTROBAR, SL REFORMA COMERCIAL

INFORME:
26. 2502/426.- DISCOTECA OLIVER, SL OFICINAS (COM. PREVIA)

6.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS
Vigo, 2 de xuño do 2015
A XERENTE DE URBANISMO,

María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 5 de xuño de 2015, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.
me/
Vigo, 2 de xuño de 2015

O Alcalde-presidente, O secretario da XMU


Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda