Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 18 dec 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 19 DE DECEMBRO DE 2014.1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 5 de decembro de 2014.

COMERCIO
2.- Corrección de erro sobre importe do alumeado de Nadal dos exercizos 2014 e 2015 do contrato de mantemento das instalacións de alumeado público do Concello de Vigo. Expte. 15496/444.

DEPORTES
3.- Plan de control de calidade das obras a realizar nos campos de fútbol de Samil, Travesas e a ETEA.- Lote 3 reforma do campo de fútbol de Samil. Expte. 13677/333.

4.- Proposta de autorización para organizar o 53º Gran Premio Pedestre de Nadal (Carreira do Pavo 2014), o vindeiro 21 de decembro. Expte. 13562/333.

EDUCACIÓN
5.- Revisión de prezos do Programa de Inmersión en Lingua Inglesa. Expte. 12791/332.

6.- Revisión de prezos do Programa de Inmersión en Lingua Inglesa. Expte.10410/332.

INTERVENCIÓN XERAL
7.- Xustificantes de libramentos. Expte. 102456/140.

LIMPEZA
8.- Revisión de prezos do contrato do Servizo de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos, limpeza urbana e de praias. Expte. 4323/252.

PATRIMONIO HISTÓRICO
9.- Proposta de aprobación do Proxecto básico de rehabilitación e acondicionamento do Pazo Municipal da Raposeira. Expte. 7497/307.

POLICÍA LOCAL
10.- Resolución de expediente disciplinario incoado á funcionaria de carreira co número profesional 294.071. Expte. 41183/212.

RECURSOS HUMANOS
11.- Liquidación de xuros na execución 374/2013 do Xulgado do Social nº 2 noa Autos 1157/2010 seguidos a instancia de D. Enrique Suárez Álvarez. Expte. 25895/220.

12.- Dar conta da Memoria xustificativa de gastos do Fondo de Acción Social correspondentes ao ano 2013-2014. Expte. 24790/220.

VIAS E OBRAS
13.- Devolución de fianza por obras na vía pública: Fontanería Hermanos Rodríguez Bastos, C.B." Expte. 72626/250.

14.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 19 de decembro de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 17 de decembro de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.