Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 11 out 2012
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 15 DE OUTUBRO DE 2012.

1.- Acta anterior da sesión ordinaria do 1 de outubro de 2012.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta das seguintes Sentenzas e Autos remitidos por Asesoría Xurídica:

a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 177/2012. Demandante: D.ª FRANCISCA GARCÍA RODRÍGUEZ. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación RPA, accidente vehículo. Rematado o procedemento por satisfacción en vía administrativa. Expte. 7397/111.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 379/2011. Demandante: D.ª PILAR SANCHEZ MARTÍN. Obxecto: Resolución do 14 de xuño de 2011, RPA, caída o 19/02/2008. Sentenza: nº 214 do 31 de xullo de 2012: Esta sentenza firme, desestima o recurso. Expte. 6945/111.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 209/2012. Demandante: D. CARLOS VELLO COSTAL. Obxecto: Resolución 02/05/2012, SANC.TRAF (circular en rotonda). Esta sentenza firme, desestima o recurso con custas de oficio. Expte. 7433/111.

d) Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid-Sala do Contencioso-Administrativo-Sección 6ª no RC-A nº P.O. 1239/2009. Demandante: CONCELLO DE VIGO. Obxecto: Cota do Imposto sobre bens inmobles dos exercicios 2004 a 2007. Esta sentenza que non é firme, desestima o recurso. Expte. 5352/111.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.O. 137/2011. Demandante: Dª ANA I. DE LA TORRE MARCOS. Obxecto: Resolución 24/05/2011, RPA, caída na vía pública o 29/10/2008. Sentenza: Acepta o desestimento da demandante. Expte. 6912/111

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 140/2012. Demandante: D ÓSCAR SALGUEIRO IGLESIAS. Obxecto: Resolución 31/05/2012, RPA , danos en vehículo o 01/06/2010. Esta sentenza firme, estima parcialmente o recurso. Expte. 7345/111.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 179/2012. Demandante: D ANTONIO CASTRO PARDAL. Obxecto: XGL 10/02/2012 en alzada. Selección de Persoal, subalternos, OEP 2008. Esta sentenza, que non é firme, desestima o recurso, con custas de oficio. Expte. 7389/111.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 93/2012. Demandante: D JUAN ÁLVAREZ GONZALEZ. Obxecto: Resolución do 28/03/12. RPA, caída na vía pública o 17/05/2009. Esta sentenza,firme, desestima o recurso, con custas de oficio. Expte. 7256/111.

i) Sentenza do X. Do Social nº 4 de Vigo 513/2012. Demandante: D RAÚL RÍOS RODAS. Obxecto: Despedimento. Esta sentenza,que non é firme, estima parcialmente o recurso. Expte. 7532/111.

l) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 176/2012. Demandante: D IVÁN ESTÉVEZ SANROMÁN. Obxecto: Resolución do TE-A do Concello de Vigo. Constrinximento, sancións de tráfico XER-NIC. Esta sentenza,firme, desestima o recurso, con custas de oficio. Expte. 7412/111.

m) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 206/2012. Demandante: D JOSÉ LUIS PIRES FERREIRA. Obxecto: RPA, Accidente de moto o 24/11/2010. Este AUTO inadmite o recurso por extemporáneo. Expte. 7437/111.

n) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 169/2012. Demandante: D EDUARDO RON MOROSO. Obxecto: Resolución do 03/04/2012, sanción de tráfico, non uso de cinto de seguridade. Esta sentenza,firme, estima o recurso e anula a sanción, con imposición de custas ao Concello. Expte. 7373/111.

ñ) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 195/2012. Demandante: D RUBÉN HERRUZO SILVA. Obxecto: Resolución do 30/03/2012, Prescripción, RPA, accidente vehículo 16/02/2010. Esta sentenza,firme, desestima o recurso, con custas de oficio. Expte. 7422/111

o) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 205/2012. Demandante: Dª M. ALICIA FERNÁNDEZ AMOEDO. Obxecto: estacionamento incorrecto. Esta sentenza,firme, estima parcialmente o recurso. Expte. 7426/111.

p) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 198/2012. Demandante: D CRISTIAN ALONSO ALONSO. Obxecto: danos en vehículo. Declara rematado o procedemento por desestimento da parte actora. Expte. 7427/111

q) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 139/2012. Demandante: D XESUS SANXUAS FORMOSO. Obxecto: sanción de tráfico. Declara rematado o procedemento por incomparecencia á vista do actor, con custa de oficio. Expte. 7352/111

r) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.O. 68/2009. Demandante: SOGARISA. Obxecto: transportes e tratamentos de lodos da EGAR. Esta sentenza,firme, desestima o recurso. Expte. 6216/111

s) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 169/2012. Demandante: D MANUEL GOMEZ PEREIRO. Obxecto: desestimación presunta. Esta sentenza,firme, estima parcialmente o recurso. Expte. 7405/111

t) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 177/2012. Demandante: Dª BEATRIZ GOMEZ ANTONIO. Obxecto: accidente de moto. Esta sentenza, firme, desestima o recurso. Expte. 7411/111

BENESTAR S0CIAL
3.- Servizo de Axuda no Fogar. Exptes. 644/05, 317/01, 2403/14, 182/02, 536/01, 1391/01, 1449/06.

DEPORTES
4.- Indemnización substitutiva a favor de D. Enrique Alfonso Domínguez Rodríguez, pola realización do servizo de conxuros co gallo da promoción da candidatura viguesa á Universiada 2013 e do Campionato de España de Taekwondo. Expte. 11329/333.

EMPREGO
5.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Bulimia y Anorexia de Pontevedra. Autorización do gasto. Expte. 9096/77.

6.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación "Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos". Autorización do gasto. Expte. 9103/77.

7.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral. Expte. 9108/77.

8.- Autorización de sinatura do convenio de colaboración entre a Fundación Formación e Emprego de Galicia (FOREM GALICIA) e o Concello de Vigo para prácticas profesionais non laborais. Expte. 9128/77.

9.- Aceptación da subvención concedida pola Xunta de Galicia dentro do programa integrado para o emprego (Vigo Laborando II). Expte. 9134/77.

10.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Jovenes Empresarios de Galicia. Autorización do gasto. Expte. 9086/77.

FOMENTO
11.- Autorización para o encargo do proxecto Modificado nº 1 das obras de Humanización da rúa Ramón Nieto. Fase II, sen importe adicional. Expte. 2234/443.

PARTICIPACION CIDADA
12.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a "Federación Peñas Recreativas El Olivo". Autorización do gasto. Expte. 5760/320.

13.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a "Mancomunidade de Propietarios dos edificios da Couzada comprendida entre as rúas Barcelona, Regueiro, Zaragoza e Salamanca". Autorización do gasto. Expte. 5749/320.

14.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a "Agrupación de centros deportivos culturais". Autorización do gasto. Expte. 5742/320.

15.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a "Asociación Colectivo veciñal de San Gregorio". Autorización do gasto. Expte. 5761/320.

RECURSOS HUMANOS
16.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondentes aos meses de Abril-Agosto 2012. Expte. 23430/220.

17.- Rectificación do acordo da Xunta de Goberno Local 17/08/2012 expte. 23105/220. Expte. 23480/220.

18.- Rectificación do acordo da Xunta de Goberno Local 17/08/2012 expte. 26090/212. Expte. 23411/220.

19.- Dar conta da resolución de consolidación de grao persoal de D. Pablo Olmos Pita. Expte. 23498/220.

20.- Dar conta da resolución de consolidación do grao persoal de D.ª Margarita Parajó Calvo. Expte. 23499/220.

URBANISMO
21.- Desestimación de alegación e aprobación provisional da "Modificación Puntual nº 7 do PXOM, relativa a definición de aliñacións no Camiño da Balsa (Matama). Expte. 13312/411.

22.- Desestimación da alegación e aprobación provisional da Modificación Puntual nº 4 do PXOM, relativa ás condicións de fondo edificable nas Ordenanzas (edificación en Couzada pechada). Expte. 13145/411.

23.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, e vista a posibilidade que no decreto de data 13.06.2011, outorga a esta Alcaldía para modificar puntualmente a data de realización da Xunta de Goberno ordinaria, xa que neste caso o venres é festivo, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 15 de outubro de 2012, ás 9,00 horas en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
37x27


Vigo, 10 de outubro de 2012.

O ALCALDE,Abel Caballero Álvarez
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, Dª. Mª Jesús Lago Rey.