Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 26 xan 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (19. 01.12).

ASUNTOS COMPETENCIA DO PLENO:

2. ESTUDO DE DETALLE DA TRAVESÍA DE PINO Nº 6. APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE 13281/411.

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. OPERACIÓN XURÍDICA COMPLEMENTARIA DO PROXECTO DE NORMALIZACIÓN DE PREDIOS NA RÚA SIMANCAS PEPRI DE BOUZAS. EXPTE 11153/411.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

4. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NA RÚA COUTO DE SAN HONORATO Nº 10. EXPTE 15996/423.
b. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA GRAVE NO CAMIÑO LONGA Nº 12. DESESTIMACIÓN DE ALEGACIÓNS. EXPTE 14698/423.
c. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA LEVE EN ESTRADA FREIXO Nº 215-VALLADARES. EXPTE 15734/423.
d. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA GRAVE NO CAMIÑO POUSA Nº 65-CASTRELOS. ESTIMACIÓN PARCIAL DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 15702/423.
e. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA LEVE NO CAMIÑO PUGARIÑO Nº 27. EXPTE 15826/423.
5. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE DATA 11.01.12 SOBRE DEVOLUCIÓN DE AVAL CONSTITUIDO PARA RESPONDER DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA UNIDADE V-E-DO PERI IV-05 TRAVESÍA DE VIGO. EXPTES 2050/443-4567/401.
6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:
EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 73656/421.- PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARCOBER,SL DEVOLUCIÓN AVAL
2. 75194/421.- Mª JOSÉ LÓPEZ FONA CAMBIO TITULARIDADE
3. 73937/421.- IVÁN IGLESIAS COMESAÑA VIVENDA UNIFAMILIAR
4. 69508/421.- MANUEL GANDÓN MENDUÍÑA REFORMA/AMPLIACIÓN
5. 72059/421.- COM. PROP. RONDA DE DON BOSCO 22 REFORMA/AMPLIACIÓN
6. 73780/421.- JUAN ANTONIO CASTRO DOMÍNGUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
7. 74814/421.- ATENDO CALIDADE, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
8. 75341/421.- CONSORCIO CASCO VELLO VIGO DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
9. 72703/421.- JOSÉ MÍGUEZ LEÓN REFORMA COMERCIAL
10. 68438/421.- CLOTILDE CASAL CERDEIRA CAMBIO DE CUBERTA
11. 73705/421.- ANTONIO GÓMEZ RIVAS CAMBIO DE CUBERTA
12. 74929/421.- COM. PROP. SAN BERNARDO 3 CAMBIO DE CUBERTA
13. 75343/421.- JOSÉ LUIS VEIGA RODRÍGUEZ CAMBIO DE CUBERTA
14. 74133/421.- BEATRIZ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-GARRA CAMBIO MAT. CUBERTA
CADUCIDADE:
15. 71630/421.- SAÚL ARANGO FERNÁNDEZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
INFORME:
16. 73126/421.- MERCEDES MARTÍNEZ VIDAL OBRA MENOR
DESESTIMENTO:
17. 66156/421.- EUGENIO GONZÁLEZ DE HAZ VIZCAÍNO VIVENDA UNIFAMILIAR
OUTRAS RESOLUCIÓNS:
18. 55930/421.- MARÍA FERNÁNDEZ RIAL MURO DE CONTENCIÓN
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
19. 32629/422.- ÁNGELES OTERO AROSA CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
20. 16615/422.- FRANCISCO J. IGAL GARCÍA INSTALACIÓN DEPORTIVA
21. 34256/422.- ESCLA. ARTES MARCIALES OKINAWA INSTALACIÓN DEPORTIVA
22. 26350/421.- FRANCISCO J. IGAL GARCÍA REFORMA/AMPLIACIÓN
23. 64584/421.- ESCLA. ARTES MARCIALES OKINAWA REFORMA COMERCIAL
24. 69717/421.- DOUS COPIART, SLU REFORMA COMERCIAL
25. 25/420.- MONTE LÍBANO, SL BARES/RESTAURANTES
26. 36429/422.- DOUS COPIART, SLU COMERCIO
27. 300/420.- FRANCISCO J. IGAL GARCÍA DEPORTIVO
28. 37439/422.- INSTRA INGENIEROS, SL OFICINAS
DESESTIMENTO:
29. 33693/422.- MARI DA PENHA CASTRO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
30. 33927/422.- ANSAMA, CB CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
31. 36405/422.- TESOROS VIGO, SL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 23 de xaneiro de 2012
A Xerente de Urbanismo, María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa
inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 27 de xaneiro de 2012, ás 8:30 horas, en primeira
convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do
Concello, para os efectos de información.

Vigo, 23 de xaneiro de 2012

O Alcalde Abel Caballero Álvarez

O Secretario da Xerencia de Urbanismo,PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011),Gustavo Rodríguez Bartol