Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 3 nov 2011
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR (28.10.11).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2.DAR CONTA DO INFORME DO ENXEÑEIRO MUNICIPAL DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS, DIRECTOR DOS SERVIZOS TÉCNICOS, DE 24.10.11 SOBRE SOLICITUDE DE CONSTRUCCIÓN DE LIÑA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA NA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO E DE POLICÍA DUN REGATO NA RÚA CLARA CAMPOAMOR, NO LUGAR DE BABIO, PARROQUIA DE BEADE SOLICITADO POLA UTE NOVO HOSPITAL DE VIGO. EXPTE 9/403.

3.EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a.EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA NA BAIXADA Á PRAIA Nº 176-CMÑO FORTIÑÓN-SAIÁNS NO QUE SE ORDEA A DERRUBA DAS OBRAS E A REPOSICIÓN DA RASANTE DO TERREO AO ESTADO ANTERIOR. EXPTE 13751/423.

b.EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA AVDA DO AEROPORTO Nº 441. EXPTE 15858/423.

1.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS.

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.73257/421.- OLGA ANIDO MARTINEZ DEVOLUCIÓN AVAL
2.48956/421.- CASIANO VEIGA MARQUEZ EDIFICIO
3.73248/421.- TESORERÍA GENERAL DE LA SS EDIFICIO
4.71748/421.- MARIA MUÑOZ DIAZ DEL RIO REFORMA/AMPLIACIÓN
5.74276/421.- ENRIQUE FERNANDEZ ALVAREZ MURO DE CONTENCION/PECHE
6.74252/421.- MARÍA LOMBA PEÑA OBRA MENOR
7.71978/421.- OSCAR RUBEN VERDE LOMBA PRIMEIRA OCUPACIÓN
8.72136/421.- MANUEL BARREIRO RAMILO PRIMEIRA OCUPACIÓN
9.74283/421.- JOSE ANGEL ALVAREZ COVELO CAMBIO DE CUBERTA
10.74320/421.- DENSO SISTEMAS TERMICOS ESPAÑA CAMBIO MATER CUBERTA
11.74321/421.- ALONSO BLANCO E OUTROS CAMBIO MATER CUBERTA
12.74349/421.- PABLO IGLESIAS 8-10-12 CAMBIO MATER CUBERTA
13.74356/421.- CAMPOSANCOS 12 CCPP CAMBIO MATER CUBERTA
14.74627/421.-Mª JOSÉ FERNANDEZ PENEDO CAMBIO MATER CUBERTA
15.74645/421.-CCPP CASIANO MARTINEZ 39 CAMBIO MATER CUBERTA
16.74660/421.- FRANCISCO PEREZ BOUZA CAMBIO MATER CUBERTA
17.74679/421.- EVA RODRIGUEZ BERGUES CAMBIO MATER CUBERTA
18.74634/421.- LA BOUZA SUR S.L. DERRUBA ( MET SIMPLIFICADO)
19.74694/421.-SLINK S.L. DERRUBA ( MET SIMPLIFICADO)
20.74226/421.- ROSA PEREZ CARIDE PECHE (MET SIMPLIFICADO)
21.74263/421.- JOSÉ RODRIGUEZ VAZQUEZ PECHE (MET SIMPLIFICADO)
22.74282/421.-MANUEL ESTEVEZ MISA E OUTROS PECHE (MET SIMPLIFICADO)
23.74329/421.-HERMELINDA VILA FIGUEROA PECHE (MET SIMPLIFICADO)
24.74697/421.-RICARDO JESÚS LOURIDO CLAVERO PECHE (MET SIMPLIFICADO)
25.74754/421.-PAULINO GARCÍA MALLO PECHE (MET SIMPLIFICADO)
26.74723/421.- EMILIO VELASCO BAZ REFORMAS (MET SIMPLIFICADO)

RENUNCIA:
27.66846/421.-OLGA ANIDO MARTINEZ VIVENDA UNIFAMILIAR

PRÓRROGA:
28.63874/421.- PROMOCIONES PERQUISA S.A. NAVE INDUSTRIAL

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
29.36736/422.- JAVIER NUÑEZ MARTINEZ CAMBIO TITULARID/ACTIV
30.29908/421.- EGHAZ SAU INMOBILIARIA OFICINA
31.28285/421 .-A FAVELA VIGO CB BARES/RESTAURANTES
32.30674/422.- JOSE QUINTA DIEGUEZ BARES/RESTAURANTES
33.51149/421.- A FABELA VIGO C.B. REFORMA COMERCIAL
34.55716/421.- JOSE QUINTA DIEGUEZ REFORMA COMERCIAL
35.68085/421.- XEITO BUCAL S.L. REFORMA COMERCIAL
36.281/420.- A FAVELA VIGO C.B. BAR /RESTAURANTE
37.36642/421.-BLUGUIA S.L. OFICINAS
38.285/420.- XEITO BUCAL S.L. SANITARIO
39.35561/422.-XEITO BUCAL S.L. SANITARIO

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
40.36497/422.- MAXIMO DUTTI S.A. COMERCIO

5. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS
Vigo, 28 de outubro de 2011
A XERENTE DE URBANISMO

María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 4 de novembro de 2011, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.

Vigo, 28 de outubro de 2011

O Alcalde O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)Abel Caballero Álvarez Gustavo Rodríguez Bartol