Escoitar

Sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal

venres, 26 out 2007
Convócase ao Pleno da Corporación para ter lugar sesión ordinaria no salón de Plenos a continuación do Pleno extraordinario a realizar na mesma data ás 09.00 horas, para resolver os asuntos da seguinte relación:

1.- Acta anterior. (S. ordinaria 03.09.07)


ALCALDIA
2.- Dar conta de escritos de aceptación de dedicación exclusiva de concelleiros.


URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
3.- Ampliación da cantidade global destinada a productividade no Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo. Expte. 2673/407.


XESTIÓN MUNICIPAL
4.- Ampliación da partida destinada a productividade do Orzamento do organismo autónomo municipal Parque das Ciencias Vigo Zoo.

5.- Ampliación das partidas de productividade e gratificación do IMD e modificación de crédito a través do suplemento de crédito 04/2007

6.- Expediente de modificación de crédito extraordinario para adquisición dun vehículo de Protección Civil. Exp. 74100-210Adquisición vehículo.

7.- Cambio de denominación do colexio público de EPA Artes e Oficios. Expte. 8657/332.MOCIÓNS
8.- Do grupo municipal do Partido Popular relativa á problemática do Casco Vello.

9.- Do grupo municipal do Partido Popular instando a inclusión de partidas nos próximos orzamentos para a humanización do Casco Vello.

10.- Do grupo municipal do Partido Popular para a creación dunha Fiscalía especializada en dereito Penal-Laboral na cidade de Vigo.

11.- Do grupo municipal do Partido Popular instando a construcción dun colector de recollida de augas na rúa Olímpicos.

12.- Do grupo municipal do Partido Popular sobre a necesidade dun centro de atención para nenos e nenas con parálise cerebral.

13.- Do grupo municipal do Partido Popular sobre o Paseo Paz Andrade de Bouzas.

14.- Do grupo municipal do Partido Popular instando ó mantemento na Praza de Portugal.

15.- Rogos e preguntas.