Escoitar
Persoal

Contratación laboral-temporal dun/a médico/a psiquiatra para a unidade asistencial de drogodependentes "CEDRO"

<br />

venres, 26 out 2007
APROBADO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 22 DE OCTUBRO DO 2007.

Posto de traballo: Médico.
Servicio: Unidade Asistencial de Drogodependencias "Cedro".
Duración: 12 meses, prorrogabeis.
Perfil:
Imprescindible:
Título de especialista en Psiquiatría ou, no seu defecto, formación acreditada en saúde mental de, polo menos, 1 ano.

Presentación de solicitudes:
Prazo: 7 días naturais, contados a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio na prensa local, páxina do Concello de Vigo.

Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo. Praza do Rei s/n. (Vigo). Dirixido ó Sr.Alcalde.
Documentación a entregar:
Solicitude de participar no proceso de selección
Currículo Vitae
Orixinal da vida laboral
Fotocopia das acreditacións e do DNI.

Notificacións:
En todo caso, as comunicacións cos/as aspirantes realizarase, mediante inserción de anuncios no taboleiro de edictos do Concello e na súa páxina web (http://www.vigo.org).

Máis información na páxina web http://www.vigo.org ou no servicio de Información e departamento de Persoal da Casa do Concello-, teléfonos 986 81 01 64, ext. 1196 onde tamén poderán recollerse as bases do proceso de selección.