Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 22 de setembro de 2005, ás 9:30 horas en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os seguintes asuntos.

mércores, 21 set 2005
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (08.09.05)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL NO TEXTO REFUNDIDO DO PP DO PARQUE TECNOLÓXICO APROBADO DEFINITIVAMENTE O 26.07.05 (9353/411)

3. DECLARACIÓN DE NULIDADE DO ACORDO PLENARIO DE 27.11.92, SOBRE CONVENIO DE CESIÓN PARA VIAL DE CIRCUNVALACIÓN, CONCLUIDO CON MIRAFLORES VIGO, S.A. E SUBSIDIARIA RESOLUCIÓN DO MESMO, CON DETERMINACIÓN DAS INDEMNIZACIÓNS PROCEDENTES. IMPROCEDENCIA DA DECLARACIÓN DE NULIDADE POR IMPOSIBILIDADE DO ACTO E INCOACIÓN DE NOVO EXPEDIENTE (4490/401-4619/401)


ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

4. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REALIZACIÓN DE TRABALLOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO (1190/407)

5. APROBACIÓNS PROVISIONAIS DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS EN PRAZA DE URZAIZ Nº 8 (245/431)

b) VIVENDA EN PRAZA DE URZAIZ Nº 8 –2º (247/431)

c) ELEMENTOS COMÚNS EN PESCADORES Nº 1 (248/431)

d) VIVENDA EN PESCADORES Nº 1 –2º (249/431)

6. APROBACIÓNS DEFINITIVAS DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS EN M. ALONSO PINZÓN Nº 14 (232/431)

b) VIVENDA EN M. ALONSO PINZÓN Nº 14 –1º (233/431)

c) VIVENDA EN M. ALONSO PINZÓN Nº 14 –2º (234/431)

d) VIVENDA EN TOMÁS A. ALONSO Nº 214 –3º (239/431)

e) ELEMENTOS COMÚNS EN SANTO CRISTO Nº 3 (240/431)

f) VIVENDA EN SANTO CRISTO Nº 3 –1º (241/431)

g) ELEMENTOS COMÚNS EN PRAZA DE URZAIZ Nº 7 (242/431)

h) VIVENDA EN PRAZA DE URZAIZ Nº 7 –1º (243/431)

i) ELEMENTOS COMÚNS EN PAULINO FREIRE Nº 7 (250/431)

j) ELEMENTOS COMÚNS EN POETA AÑÓN Nº 2 (251/431)

7. EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS: DECLARACIÓN DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA ESTRADA DE SAN XOAN-VALADARES (12351/423)

8. CONVALIDACIÓN HONORARIOS DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA ALAMEDA SUAREZ LLANOS DE BOUZAS (1339/407)

9. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA Nº 750 DO 28.10.04 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 02/4621/01 INTERPOSTO POR D. DANIEL LORENZO PORTO CONTRA OUTRA DO 12.04.01 DESESTIMATORIA DO R.C.A. Nº 2/00 PRESENTADO EN RELACIÓN CON INACTIVIDADE DO CONCELLO EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, EXPEDIENTE Nº 9894/423.- ESTIMATORIA PARCIAL

b) AUTO Nº 110 DO 27.05.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 35/05 (P.O.) INTERPOSTO POR "PROMOTORA RP 28, S.L." CONTRA CONCESIÓN DE LICENZA DE OBRA, EXPEDIENTE Nº 46934/421.- ACEPTA O DESISTIMENTO DO RECORRENTE

c) SENTENZA Nº 229, DO 07.07.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 195/04 (P.A.) INTERPOSTO POR D. SATURNINO VÁZQUEZ GARCÍA CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO EN RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS Nº 12180/423.- DESESTIMATORIA

d) SENTENZA Nº 232 DO 08.07.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 356/04 (P.A.) INTERPOSTO POR D. MANUEL COSTAS PÉREZ SOBRE INACTIVIDADE NA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA Nº 12465/423.- DESESTIMATORIA

e) AUTO DO 11.07.05 RECAÍDO NO RECURSO DE SÚPLICA INTERPOSTO POLA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA COLINA DE CASTRELOS CONTRA PROVIDENCIA SOBRE EXECUCIÓN DE SENTENZA RESOLUTORIA DE R.C.A. Nº 4013/93.- DESESTIMATORIO

f) AUTO Nº 183, DO 15.07.05 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 88/05 (P.O.) INTERPOSTO POLA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN SANTA MARINA DE CABRAL.- ACEPTA O DESISTIMENTO DO RECORRENTE

g) SENTENZA Nº 248, DO 29.07.05 RECÍADA NO R.C.A. Nº 158/03 (P.O.) INTERPOSTO POR D. JOSÉ AMANCIO PIÑEIRO MOURE E OUTRA CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE DENUNCIA EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, EXPEDIENTES Nº 32006, 34956, 36359 E 36980/421.- DESESTIMATORIA

10. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28992/422.- CUATRECASAS ABOGADOS
2. 29485/422.- BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.
3. 50330/421.- VICTOR VILA OTERO
4. 54048/421.- PROMOCIONES FRANCOTE, S.L.
5. 50259/421.- JAIME SIEIRO LAMAS
6. 51987/421.- PROMOCIONES BADÍA VIGO, S.L.
7. 53802/421.- PROGRESO VIGO, S.L.
8. 53916/421.- MIRAFLORES VIGO, S.A.
9. 54118/421.- MIRAFLORES VIGO, S.A.
10. 54119/421.- MIRAFLORES VIGO, S.A.
11. 54308/421.- JAVIER ROMERO GONZÁLEZ E Mª ELVIRA CES RODRÍGUEZ
12. 51243/421.- ALISAMEDA, S.L.
13. 52433/421.- CUATRECASAS ABOGADOS
14. 52672/421.- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
15. 53296/421.- BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.
16. 23963/422.- MANUEL MARÍA FERREIRA TELES
17. 50760/421.- HERMANOS LÓPEZ ÁLVAREZ Y OTROS, S.C.
18. 41790/421.- MANUEL MARÍA FERREIRA TELES
19. 53987/421.- TEIS COMUNIDADE DE MONTES
20. 38617/421.- INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
21. 51122/421.- GERARDO FARO MOURE
22. 29052/422.- RAMÓN LAMAS DOMÍNGUEZ
23. 29765/422.- CONSTRUCCIONES ALONSO ARESES, S.L.
24. 26457/422.- MANDIANES DÍAZ, S.L.
25. 29626/422.- DON MU HU
26. 28935/422.- FACTORÍA DE INFORMACION, S.L.
27. 29547/422.- K. SERGAL ESPAÑA, S.L.
28. 29766/422.- CONSTRUCCIONES CONDE, S.A.
29. 47243/421.- MANDIANES DÍAZ, S.L.
30. 23649/422.- ARTES GRÁFICAS DOYRO, S.L.
31. 28921/422.- DECUNA, S.L.
32. 25272/422.- PERFUMISTAS DE GALICIA, S.L.
33. 28376/422.- OBRA GRÁFICA GALEGA

11. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS