Escoitar

Xunta de goberno local

A Xunta de Goberno Local celebra sesión ordinaria o luns a partir das nove da mañá, cun orde do día de 26 asuntos dos que figura , entre outros, unha solicitide de subvención para o fomento e realización de actividades de voluntariado.

venres, 4 feb 2005
1.- Acta da sesión ordinaria do 24 de xaneiro de 2005.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación de servizos de axuda no fogar. Alta exptes:12/927, 23/515, 1/366, 22/1177, 4/862.

3.- Solicitude de subvención á Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado para o financiamento do Programa de educadores familiares. Expte.11257/301.

4.- Solicitude de autorización da traballadora social da Oficina de Emigración, Mª Jesus Lago Vilaboa, de asistencia oa II Master de emigración e retorno. Expte.11247/301.

5.- Dar conta á Xunta de Goberno Local dos expedientes de gasto menor tramitados polo departamento de Benestar Social no mes de decembro de 2004.

DEPORTES
6.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e Servicios Hípicos Hipigal S.L. para o concurso hípico internacional de saltos de Vigo (Copa do mundo de hípica). Expte.5117/333.

7.- Solicitude da Federación Galega de Deportes para Minusválidos Psíquicos de autorización para celebrar o Campionato galego de campo a traves 2005, o 16 de febreiro en Castrelos. Expte.5125/333

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
8.- Proxecto "Escola Obradoiro Mar de Vigo III".Expte.3001/077.

EDUCACIÓN
9.- Xestión directa polos Consellos escolares do presuposto municipal de mantenemento ordinario dos centros de educación infantil e primaria de Vigo para o ano 2005. Expte 6484/332.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
10.- Revisión de prezos do contrato de instalacións, limpeza, mantemento de contedores e papeleiras dentro do termo municipal de Vigo. Expte 16687/240.

11.- Proposta de modificación do prego de cláusulas administrativas para a contratación das obras de mellora de saneamento de Vigo aprobado pola Xunta de Goberno de 10.01.05. Expte. 498/241.

12.- Informe sobre o vencemento da marca "Opción Vigo". Proposta de non renovación. Expte.545/241.

13.- Reclamación de danos:
a) Isolde Reimers Lang.Expte.15414/240. Desestimada.
b) Josefa González Fernandez. Expte.15320/240. Desestimada.

PERSOAL
14.- Proposta para a implantación dunha campaña de desratización durante o ano 2005 que realizará o persoal municipal do Servizo de Desinfección. Expte. 15563/220.

15.- Bases do concurso de traslados para a cobertura dun posto de técnico medio de servizos económicos. Expte. 100506/140.

16.- Contratación laboral-temporal, por período de tres meses, de dous administrativos e dous auxiliares administrativos para o Servizo de Admón. de Tributos. Expte. 15564/220.

URBANISMO
17.- Modificación puntual do estudio de detalle da U.E. IV-02 Palencia para construcción de escola infantil municipal. Aprobación inicial. Expte 9456/411.

18.- Proxecto de urbanización do PERI da U.A. 3 Casas. Aprobación inicial. Expte. 4546/401.

19.- Recepción de obras ordinarias na rúa Juan Ramón Jiménez, entre Torrecedeira e Marqués de Valterra. Expte. 4435/401.

20.- Recepción de obras complementarias de urbanización na U.A. Roupeiro. Expte. 4525/401.

21.- Proxecto de expropiación da rúa Gandarón (viais industriais de Lavadores). Expte. 152/413.

22.- Proxecto de expropiación da rúa Manuel Alvarez (viais industriais de Lavadores). Expte. 147/413.

VIAS E OBRAS
23.- Devolución fianza a MANUEL LORENZO MURADAS, S.A. por ocupación da vía pública cun valado de obra na Travesía de Vigo, 128. Expte 20688/511.

VOLUNTARIADO
24.- Solicitude de subvención á Consellería de Familia, Xuventude, Deportes e Voluntariado para o fomento e realización de actividades de voluntariado durante o ano 2005. Expte 77/322

XUVENTUDE
25.- Solicitude de subvención á Consellería de Familia, Xuventude, Deportes e Voluntariado para actividades dirixidas á xuventude, promoción da información xuvenil e para a incorporación da xuventude ás novas tecnoloxías.

26.- Rogos e preguntas.