Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 17 de xaneiro de 2005, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

venres, 14 xan 2005
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 17 DE XANEIRO DE 2005.


1.- Actas das sesións ordinarias do 7, 13 e 20 de decembro de 2004.

ALCALDÍA
2.- Proxecto de regulamento orgánico de Participación Cidadá do Concello de Vigo. Expte. 2376/320.


BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servizo de axuda no fogar: alta exptes. 01/357, 22/517, 11/940.


MOBILIDADE E SEGURIDADE
4.- Adxudicación de vehículos do depósito da avda. de Madrid para chatarra. Expte. 70418/210.

5.- Solicitude de autorización da Agrupación de Festas de Vigo para a celebración das Festas das Candelas e San Brais. Expte. 70448/210.


URBANISMO
6.- Proposta para interpoñer rec. contencioso-administrativo contra resolución da Delegación Provincial da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo que autoriza as obras de rehabilitación do edificio sito na rúa Luis Taboada nº 12. Expte. 50235/421.

7.- Liquidación das obras de urbanización en relación coa concesión administrativa de dominio público da Praza Elíptica. Expte. 970/400.

8.- Permuta da finca sita na rúa Reguerio nº 8 por parcela resultante da municipal 13.2 U.E. I.01 Villa Laura. Expte. 4417/401.

9.- Rogos e preguntas.