Escoitar

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Gobeno reunese o luns, día 24, unha vez remate o pleno previsto para ás nove da mañá. Na reunión do goberno trataranse , entre outros asuntos,os padróns fiscais de recollida do lixo de vivendas e de exacións unificadas industriais do ano 2004.

venres, 21 mai 2004
ADMÓN. DE TRIBUTOS
1.- Padrón fiscal de recollida do lixo de vivendas do ano 2004. Expte. 23742/513.

2.- Padrón fiscal de exaccións unificadas industriais do ano 2004. Expte. 30694/516.

ALCALDÍA
3.- Réxime retributivo dos membros do Tribunal Económico Administrativo do Concello de Vigo. Expte. 1181/110.

BENESTAR SOCIAL
4.- Prórroga da Addenda ó Convenio de colaboración coa Fundación Aldaba para a realización dun proxecto de intervención con menores en situación de risco e prevención da violencia. Expte. 10863/301.

5.- Dar conta da sinatura da 1ª addenda da prórroga do convenio de colaboración coa Consellería de Sanidade para o desenvolvemento de programas e servicios de tratamento de drogodependencias para o ano 2004.

6.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: denegación expte. 16/17192.

DEPORTES
7.- Solicitude de autorización da Sociedade Cultural Recreativa e Deportiva Nautilius para realizar a V edición do Día da Bicicleta o día 27.06.05 na parroquia de San Andrés de Comesaña. Expte.4489/333.

8.- Solicitude de autorización da organización do Rally Internacional Costa Atlántica Classic para realizar dito rally para vehículos clásicos os días do 23 ó 26 de xuño. Expte. 4488/333.

9.- Solicitude de autorización da Federación Hípica Galega e o Club Hípico La Muralla para realizar o Torneo Internacional de Horseball Cidade de Vigo no Vao os días do 25 ó 27 de xuño. Expte.4487/333.

10.- Solicitude de autorización da Delegación Viguesas da Federación Galega de Atletismo para realizar a XIX Carreira pedreste nocturna de San Xoán o día 23.06.04 por diversas rúas do Concello. Expte. 4486/333.

11.- Solicitude de autorización da A.VV. Praza da Miñoca para realizar unha marcha popular polas rúas do barrio o día 20.06.04. Expte. 4485/333.

12.- Solicitude de autorización da Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva Monte da Mina para realizar a XXIII marcha Ciclista Popular Monte da Mina o día 13.06.04. Expte. 4484/333.

13.- Solicitude de autorización da Escudería Rías Baixas para a organización da 40 edición do Rally Rías Baixas os días 28 e 29 de maio. Expte. 4483/333.

EMPREGO
14.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego durante os meses de marzo e abril de 2004. Expte. 2312/077.

15.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Fundación Secretariado General Gitano para desenvolvemento de accións coa poboación xitana no marco do Programa plurirrerional de loita contra a discriminación do Fondo Social Europeo. Expte.2211/77.

16.- Dar conta da concesión de subvención da Xunta de Galicia para o desenvolvemento do proxecto "Obradoiro de emprego Vigozoo 2". Expte. 1466/77.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
17.- Prórroga do contrato de alleamento de vehículos e outros materiais que produza este Concello para chatarra adxudicado a Autodesguaces Vigo S.L. Expte. 13918/240.

18.- Petición de D. Fernando González Amadios de extinción do contrato polo que ten arrendado ó Concello de Vigo o local sito no nº 9 da rúa Uruguay. Expte. 16662/240.

19.- Corrección material dun erro na cartografía existente no plano da planimetría do Inventario Municipal de Bens e Dereitos. Expte. 16959/240.

20.- Solicitude de D. Alberto Caride Guisande para a descatalogación do tramo final do cño. Brea-Molinera en Lavadores. Desestimada. Expte. 16889/240.

21.- Baixa no inventario do Concello de Vigo o vehículo municipal PO-4621-AD. Expte. 16958/240.

22.- Prórroga do contrato do Servizo de Atención Domiciliaria á Infancia adxudicado á Asociación de Mulleres Progresistas de Vigo. Expte. 1033/224.

23.- Prórroga do contrato de mantemento e conservación do alumeado público do Concello de Vigo adxudicado á empresa Instalaciones y Montajes Eléctricos y Saneamiento S.A. Expte. 11977/240.

24.- Devolución de fianzas:
a) Extraco S.A. Exptes 191/241, 190/241, 41102/250 e 41101/250.
b) GOC. Expte. 40636/250.
c) Viveros Nilo S.L. Expte. 154 e 155/241.
d) Ecovigo Publicidad S.L. Expte. 92/241.
e) Agroman Empresa Constructora S.A. Expte. 169/241.
f) Seguritas Seguridad España S.A. Expte. 51 e 52/241.
g) Novacom Multimedia. Expte. 171/241.

PERSOAL
25.- Dar conta da resolución de 3.05.04 do concelleiro delegado de Persoal de anulación da reducción de xornada por fillo menor de 6 anos a Dª Mª Carmen Soto Fernández. Expte. 15040/220.

26.- Dar conta da resolución de 3.05.06 do concelleiro delegado de Persoal de autorización de reducción de xornada por fillo menor de 9 meses a Dª. Luzdivina Abalde Posada. Expte. 14993/220.

27.- Solicitude de incentivo por xubilación anticipada de D. José Luis Rodríguez Macías. Desestimada. Expte. 15038/220.

28.- Dar conta da resolución de 30.04.04 do concelleiro de área de Xestión Municipal que autoriza un permiso non retribuído de 15 días a Dª Mª Jesús Magdalena Vila. Expte. 15031

29.- Solicitude de excedencia voluntaria por interese particular de D. José Ricardo Rodríguez Casares. Estimada. Expte. 15049/220.

30.- Dar conta do Decreto de Alcaldía de data 4.05.04 sobre gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal do Servizo de Extinción de Incendios correspondente ó mes de abril de 2004. Expte. 15058/220.

31.- Retribución da disponibilidade horaria da Policía Local do mes de marzo de 2004. Expte. 15054/220.

32.- Retribución da disponibilidade horaria da Policía Local do mes de abril de 2004. Expte. 15056/220.

33.- Solicitude de productividade de D. Modesto Vivero Mijares adscrito á Casa Galega da Cultura. Desestimada. Expte. 15069/220.

34.- Bases de selección para a contratación en prácticas de dous/dúas auxiliares de laboratorio. Expte. 15052/220.

35.- Bases de selección para a contratación interina dunha praza vacante de administrativo de Admón. Xeral. Expte. 15055/220.

URBANISMO
36.- Cesión de terreos para ensanche e mellora da rúa Moledo. Expte. 38895/250.

37.- Recepción parcial obras complementarias para acondicionamento da área con aproveitamento público e rúa peonil en Torrecedeira 109 e Tomás A. Alonso 22. Expte. 38672/250.

38.- Aprobación definitiva do proxecto de bases e estatutos da U.E. II do PERI IV-05 Aragón-Travesía de Vigo. Expte. 4385/401.

39.- Recurso de reposición contra acordo do Consello da Xerencia sobre ocupación de porción de parcela primitiva nº 18 B do polígono 1 do PP de Samil para a execución do vial interior de acceso ás parcelas resultantes nº 24, 25 e 15. Expte. 4468/401.

40.- Proxecto de adaptación á normativa vixente do túnel de acceso ó porto de Vigo dende a A-9 e melloras do túnel de Beiramar. Expte. 1269/101.

41.- Proposta de supresión da losa superior xunto á glorieta do Areal e de sinatura de convenio co Consorcio da Zona Franca para financiar e contratar o "Proxecto de adaptación á normativa vixente do túnel de acceso ó porto de Vigo dende a A-9 e melloras do túnel de Beiramar".

XESTIÓN MUNICIPAL
42.- Gastos de locomoción do persoal municipal para incluir na nómina do mes de xuño de 2004.

XUVENTUDE
43.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de Xuventude durante o ano 2004. Expte. 1092/336.

44.- Rogos e preguntas.