Escoitar

A Corporación Municipal celebra o Día Internacional do Orgullo LGTBI 2021 cunha declaración institucional: Os dereitos LGTBI son dereitos humanos

O texto recolle a condena a calquera discriminación contra as persoas LGTBI e o apoio as accións para loitar contra os estereotipos e mellorar a aceptación social das persoas. Ademais, reivindica o papel das organizacións e asociacións da sociedade civil.

mércores, 30 xuñ 2021

No 1981, o Consello de Europa declaraba o dereito a a autodeterminación sexual de homes e mulleres.

Con todo, corenta anos despois, a investigación, as enquisas, os informes e a realidade mostran que a discriminación e o discurso de odio contra as persoas LGTBI e os crimes de odio motivados pola LGTBIfobia están a crecer en toda a UE e representan unha seria ameaza para o respecto dos dereitos fundamentais na UE. E é que, a pesar de os avances alcanzados en materia de dereitos LGTBI, quedan moitas lagoas pendentes de ser abordadas polo poder lexislativo, especialmente no relativo á loita contra a discriminación por motivos de orientación sexual e identidade de xénero e ao recoñecemento e protección das persoas LGTBI vítimas de delitos.

A esta realidade, únese a excepcional situación sobrevinda coa crise sanitaria debido á pandemia do COVID-19, onde as persoas lesbianas, gais, bisexuais, transexuais e intersexuales, que xa son vítimas de violencia e discriminación por a súa orientación sexual ou identidade de xénero, víronse gravemente afectadas por esta pandemia polo que é preciso facer un esforzo para garantir que todas as respostas a a COVID-19 tamén teñan en conta as repercusións de a crise en as persoas LGTBI.

Neste contexto, o papel dos gobernos locais ha demostrado, unha vez máis, que para ser eficiente e eficaces, débese adoptar un enfoque baseado en a proximidade a a realidade social priorizando os dereitos humanos e enmarcando calquera actuación en os principios de igualdade e non discriminación, participación, indivisibilidad, empoderamento e rendición de contas.Somos, os Concellos, Deputacións Provinciais, Cabidos e Consellos Insulares, garantes de a efectividade dunha estratexia clara de loita pola igualdade e na defensa da convivencia cidadá e axentes esenciais insubstituíbles da protección dos dereitos e liberdades de toda a cidadanía e defensores da non discriminación, con independencia da raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

No décimo sexto aniversario da aprobación do matrimonio igualitario en España., feito histórico de gran simbolismo, os gobernos locais reunidos na FEMP:

•Condenamos enerxicamente calquera discriminación contra as persoas LGTBI e os seus dereitos fundamentais, incluída a incitación ao odio.

•Lembramos a importancia de tomar medidas concretas para poñer fin á discriminación contra as persoas LGTBI.

•Manifestamos a nosa especial preocupación ante o repunte do discurso do odio e instamos as institucións e á sociedade civil a que intensifiquen o seu traballo sobre o intercambio de mellores prácticas e reforcen a súa cooperación en a loita contra o racismo, a xenofobia, a homofobia, a transfobia e outras formas de intolerancia.

•Recoñecemos a importancia de recompilar datos de igualdade comparables e desagregados recompilados por territorios, que permitan medir o alcance total da desigualdade en España e formular políticas significativas para a aplicación do Dereito de igualdade da UE.

•Apoiamos todas aquelas accións locais, rexionais, nacionais e europeas que teñan por finalidade a promoción de a igualdade, especialmente as dirixidas a loitar contra os estereotipos e a mellorar a aceptación social das persoas LGTBI;•Recoñecemos o traballo das organizacións de a sociedade civil que traballan por os dereitos das persoas LGTBI e o valor da colaboración coas Autoridades Locais para poñer fin a calquera discriminación existente e seguir impulsado unhas políticas públicas igualitarias e inclusivas.