Escoitar

Reunión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 26 mar 2003
1. ACTA ANTERIOR (13.03.03)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO ELEVA PROPOSTA Ó PLENO:

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DA 2ª MODIFICACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DO PORTO DE VIGO

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. APROBACIÓNS DEFINITIVAS:

a) PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR NA CN-552, TRAVESÍA DE VIGO-INTERSECIÓN COA RÚA ARAGÓN

b) CONSTITUCIÓN ENTIDADE URBANÍSTICA DE COLABORACIÓN DA U.E. IV-12 RAMÓN NIETO 6

4. INFORME EN RELACIÓN Ó CONVENIO COA ENTIDADE “MIRAFLORES VIGO, S.A.” PARA A PERMUTA DE TERREOS NA BOUZA SUR, SOLICITADO POLO CONCELLEIRO D. DELFÍN FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

5. PERMUTA DE TERREOS SITOS NO POLÍGONO 1 DO PERI A BOUZA SUR, PROPIEDADE DE “MIRAFLORES VIGO, S.A.” POR FINCAS DO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO

6. EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS: DECLARACIÓN DE CADUCIDADE PARA A REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA ESTRADA DA MADROA Nº 16 (11156/423)

7. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENCIA Nº 139 DO 14.02.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/7014/98 INTERPOSTO POR Dª Mª ESTHER E D. MANUEL FIGUEIRAS VIDAL CONTRA RESOLUCIÓN DE 14.09.98 SOBRE EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS Nº 7015/423(OBRAS NA ESTRADA DE VALADARES Nº 467) .- DESESTIMATORIA

b) AUTO DO 25.02.03 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 02/5295/02 INTERPOSTO POR D. MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ CONTRA ACORDO DO 06.05.02 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN DA U.E. IV-09 RAMÓN NIETO 3.- ACEPTA O DESISTIMENTO

c) SENTENCIA Nº 56 DO 13.03.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 84/02 (P.O.) INTERPOSTO POR “NEUWALME, S.L.” CONTRA ACORDO DE 24.01.02 DENEGATORIO DE PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN RELACIÓN CON LICENCIAS DE OBRA E ACTIVIDADE NA RÚA FRAGOSIÑO 32-34.- DESESTIMATORIA
d) SENTENCIA Nº 61 DO 17.03.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 201/02 (P.A.) INTERPOSTO POR D. ENRIQUE CABALEIRO BALLESTEROS CONTRA INEXECUCIÓN DE RESOLUCIÓN DE 10.01.02 SOBRE EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA NÚMERO 9032/423 (OBRAS NA RÚA CACHARELA, 62-TEIS).- DESESTIMATORIA

8. EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

1. 23992/422.- “FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.”
2. 41869/421.- “FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.”
3. 24535/422.- “AGRUPACIÓN MUTUA ASEGURADORA”
4. 42956/421.- “AGRUPACIÓN MUTUA ASEGURADORA”
5. 24892/422.- “ORONA S.COOP”
6. 43650/421.- “ORONA S.COOP”
7. 25662/422.- “SOCIEDADE ESTATAL CORREOS E TELÉGRAFOS”
8. 45407/421.- “CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.”
9. 25543/422.- “SAUDENT GALICIA, S.L.”
10. 45132/421.- “SAUDENT GALICIA, S.L.”
11. 45188/421.- ADORACIÓN RIVERA GIRÁLDEZ.
12. 45571/421.- NONITO RIADIGOS FERRADÁS.
13. 43358/421.- “S. PADRENDA, S.L.”
14. 46013/421.- Mª OLGA PÉREZ SAYAR.
15. 38984/421.- “MOBA HABITAD, S.A.”
16. 42183/421.- “A PARDA SAN MAURO” – “SEROMAR, S.A.”
17. 34604/421.- ALFREDO JOSÉ HERMIDA RODRÍGUEZ E OUTRO.
18. 40872/421.- ANTONIO BEJAR LUQUE.
19. 44546/421.- MARCO ANTONIO CASAL COSTAS E OUTRA.
20. 44890/421.- JAIME DE LA PEÑA FERNÁNDEZ.
21. 44941/421.- EMILIO ESTÉVEZ RODRÍGUEZ.
22. 39399/421.- MANUEL RIVEIRO FORTES.
23. 43014/421.- “JUSTO ROMAN, S.L.”
24. 43665/421.- MARINA ALONSO SÁNCHEZ.
25. 43850/421.- Mª ARANZAZU LÓPEZ DAVILA E OUTRO.
26. 45635/421.- VICTOR TRIGO HERMIDA.
27. 44714/421.- “AGORA ASESORES, S.L.”
28. 40064/421.- YUNG MING SHI.
29. 42864/421.- JUAN JOSÉ ALONSO COSTAS.
30. 43376/421.- “INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO”
31. 45622/421.- “LA BOUZA SUR, S.L.”
32. 44527/421.- URBANO LÓPEZ CID.
33. 42061/421.- Mª TERESA FERNÁNDEZ LÓPEZ.
34. 43006/421.- JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ BARROS.
35. 44271/421.- MARÍA COSTAS SEIJO.
36. 44681/421.- “SOGOPAL VIGO, S.L.”
37. 42606/421.- “SANTA BAIA DE ARNOIA PROMOCIONES, S.L.” (RECTIFICACIÓN)
38. 42607/421.- JOSÉ JULIO MOSQUERA MOSQUERA. (PRÓRROGA)
39. 41910/421.- PURIFICACIÓN BARCIA BLANCO. (PRÓRROGA)
40. 25540/422.- “TÉCNICAS DE EFICACIA SOCIAL, S.L.”
41. 25626/422.- ANGEL SIXTO PARATCHA RIVARESA.
42. 25721/422.- JOSÉ CARLOS REY NOVAS.
43. 25889/422.- MANUEL GIL VELOSO.
44. 25907/422.- MARÍA BEGOÑA GONZÁLEZ SALIDO.
45. 25929/422.- “HOTEL LAS AGUILAS, C.B.”
46. 25933/422.- MARÍA JULIA ÁLVAREZ VILLARIÑO.
47. 25949/422.- ALBA PATRICIA BLANCO GARZA.
48. 25951/422.- MARÍA DEL PILAR VILLAR SABORIDO.
49. 25952/422.- GUADALUPE VARELA VARELA.
50. 16331/422.- “DON CONGELADOS RÍA, S.L.”
51. 39097/421.- “DON CONGELADOS RÍA, S.L.”
52. 23866/422.- “SOLO FRESCO, S.L.”
53. 41624/421.- “SOLO FRESCO, S.L.”
54. 18483/422.- “COREN GRILL, S.A.”
55. 35660/421.- “COREN GRILL, S.A.”
56. 20052/422.- ANTONIO BARROS SANJUAN.
57. 23826/422.- “PABLO ANTELO, S.L.U.”
58. 24511/422.- “NURALDEN, S.L.”
59. 24889/422.- “COREMAIN, S.L.”
60. 25100/422.- “OFICINA DE PROYECTOS DE VIGO, S.L.”
61. 25285/422.- MANUEL ENRIQUE VALCARCEL RODRÍGUEZ.
62. 22865/422.- “TRANSPORTES TABOADA, S.L.”
63. 25335/422.- SUSANA CORNIDE GONZÁLEZ. (DESESTIMACIÓN)
64. 39337/421.- “GALICIA TROPICAL, S.L.” (DESESTIMACIÓN RECURSO)
65. 24811/422.- SONIA MARGARITA AGRAMONTE. (DESISTIMENTO)

9. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS