Escoitar

Padrón de Exaccións Unificadas Industriais, Lixo Industrial, Entrada de vehículos e reserva de aparcamento do ano 2017

<br />

venres, 7 xul 2017
Segundo a publicación no Boletín Oficial da Provincia núm.128 de data 05 de xullo de 2017, estará en exposición pública dende o 06 de xullo ata o 20 de xullo,

Padrón de Exaccións Unificadas Industriais, Lixo Industrial, Entrada de vehículos e reserva de aparcamento do ano 2017

Lugar: Na oficina de Exaccións Unificadas Industriais do Concello de luns a venres, no terminal sita na Lonxa do Concello de luns a sábado e na paxina www.vigo.org accedendo á carpeta do cidadán co seu identificador, DNI electrónico ou certificado dixital.


Os/as interesados/as poderán consultar dito padrón e interpoñer con carácter potestativo recurso de reposición ante o órgano que aproba este acto, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao de finalización do período voluntario de pago ou ben directamente recurso ante o Tribunal Económico Administrativo do Concello de Vigo, no mesmo prazo, segundo consta nos art. 222 e 223 da Lei 58/2003 xeral tributaria e art.137 da Lei 7/1985 das bases de réxime local.