Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 21 nov 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22 DE NOVEMBRO DE 2013.


1.- Acta da sesión ordinaria do 8 de novembro e extraordinaria e urxente do 13 de novembro de 2013.

CEDRO
2.- Indemnizacións substitutiva por importe de 57.370,92 € a favor de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. pola prestación de apoio a UAD CEDRO- outubro 2013. Expte. 2033/315.

CONTRATACIÓN
3.- Adxudicación do procedemento aberto para a contratación do arrendamento, conservación e limpeza do equipamento de uniformidade de intervención para o Servizo de Bombeiros. Expte. 893/440.

4.- Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de consultoría de dirección para o SUM Project. Expte. 9736/77.

5.- Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de mantemento e conservación das áreas biosaludables e áreas deportivas ximnásticas. Expte. 7163/446.

6.- Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de teleasistencia domiciliaria. Expte. 82392/301.

7.- Devolución de garantías:
a) Samper Refeinsa Galicia S.L. Expte. 4603/241.
b) Senen Robles Pérez. Expte. 4635/241.
c) Clece S.A. Expte. 4606/241.
d) Sercoysa Proyectos y Obras S.A. Exptes. 4623/241, 4624/241, 4625/241, 4628/241, 4629/241, 4627/241, 4626/241, 4630/241,

EMPREGO
8.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Peugeot Citröen Automóviles España S.A. para o fomento do emprego. Expte. 10355/77.

9.- Modificación do acordo da X.Goberno local do 28.06.13 de aprobación da Convocatoria de selección e contratación de persoal do programa VIGO EMPREGA 2013. Expte. 10517/77.


FOMENTO
10.- Renovación das redes de abastecemento e saneamento na avda. Camelias. Fase 2 (rúa Ourense-Doutor Marañón). Expte. 2444/443.


PATRIMONIO
11.- Indemnización substitutiva por importe de 444.330,43 €, a favor da Compañía Aseguradora Mapfre seguro de empresas pola cobertura da póliza de seguro de responsabilidade civil do Concello de Vigo. Expte. 258/242.

12.- Indemnización substitutiva por importe de 96032,86 € a favor de Limpiezas Noroeste S.A. pola limpeza das dependencias do Concello de Vigo, 1-15 xuño 2013. Expte. 256/242.

13.- Aboamento á Comunidade de propietarios da rúa Pi y Margall,69, de derrama por obras de arranxo do tellado. Expte. 247/242.

RECURSOS HUMANOS
14.- Reclamación previa en materia de tutela de dereitos fundamentais, despido e recoñecemento de dereito presentada por Dª. Mª Asunción Pérez González. Expte. 24348/220.

15.- Validación de gastos en materia de representación e defensa procesual en vía xurisdicional laboral do Concello de Vigo. Expte. 24522/220

16.- Validación de gastos en materia de representación e defensa procesual en vía xurisdicional laboral do Concello de Vigo. Expte. 24523/220.

VIAS E OBRAS
17.- Devolución de aval a Edelne S.L. por obras de canalización eléctrica en Ctra. Balsa-Matamá. Expte. 69987/250.

18.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 22 de novembro de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 20 de novembro de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.