Escoitar

Pleno da Corporación

venres, 7 set 2012
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 13

CONVOCATORIA


ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día DEZ de SETEMBRO, correspondente ao ordinario do mes de agosto de 2012, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.


PARTE RESOLUTIVA

1.- Actas anteriores. (Ses. extr. 13.07.12 e ord. 30.07.12)


- Intervención ante o Pleno do representante da Plataforma de Afectados por preferentes e subordinadas Vigo-Val Miñor en relación coa súa situación. Expte. 513/1101.


2.- Declaracións institucionais.

2.1.- Declaración asinada polos tres grupos municipais en relación coa situación dos traballadores de GRAFINSA e GRAYTO.

3.- Ditames das comisións informativas:

ECONOMÍA, FACENDA E EDUCACIÓN
3.1.- Dar conta do Informe trimestral de Tesourería, emitido ao abeiro do artigo 4.3 da Lei 15/2010, relativo ao cumprimento de prazos para o pagamento das obrigas do Concello de Vigo (2º trimestre de 2012). Expte. 7210/540 (515/1101).

3.2.- Aprobación da Conta Xeral do Concello e os seus organismos autónomos correspondente ao exercicio de 2011. Expte. 101973/140 (521/1101)

3.3.- Desestimación da reclamación de Dª Carmen Lago Vidal referente á desafectación de camiño Canexa, na parroquia de Sampaio. Expte. 19237/240 (494/1101)


4.- Proposicións mencionadas no artigo 63 do regulamento do Pleno.

5.- Mocións:

5.1.- Moción do Grupo municipal do BNG manifestando o rexeitamento da Corporación ás medidas reguladas polo RD Lei 20/2012 e instando á Xunta de Goberno Local a adopción das medidas necesarias para a compensación do poder adquisitivo dos empregados públicos. Expte. 512/1101

5.2.- Moción do Grupo municipal Socialista instando á Xunta de Galicia a derrogación da lei 9/2012 que grava o consumo da auga no territorio de Galicia. Expte. 519/1101.

5.3.- Moción do Grupo municipal Socialista instando á Xunta de Galicia a suspender a organización das actividades alleas á finalidade propia do Museo do Mar nas instalacións do dito Museo. Expte. 520/1101.

5.4.- Moción do Grupo municipal Socialista instando á Deputación e á Xunta os investimentos en materia deportiva que reiteradamente se veñen solicitando. Expte. 522/1101


6.- Asuntos urxentes.


PARTE DE CONTROL

1.- Toma de coñecemento dos acordos ou resolucións doutros órganos municipais ou de informes ou escritos que así o requiran.

1.1.- Dar conta de resolucións da Alcaldía.

1.2.- Dar conta de resolucións asinadas por concelleiros/as delegados/as.

1.3.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 25.06.12 relativa á delegación especial de competencias sobre as instalacións deportivas da ETEA no concelleiro Sr. Fernández Pérez.

1.4.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 01.08.12 relativa á delegación temporal de competencias na Área de Deportes e Normalización Lingüística na concelleira Sra. Díaz Vázquez e no concelleiro Sr. Rivas González.

1.5.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 02.08.12 relativa á delegación temporal de competencias na Área de Medio Ambiente, Igualdade e Xuventude no concelleiro Sr. López Font.

1.6.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 03.08.12 relativa á delegación temporal de competencias na Área de Cultura, Festas e Política do Benestar no concelleiro Sr. López Font.

1.7.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 10.08.12 relativa á delegación temporal de competencias na Área de Economía, Facenda, Patrimonio e Contratación e Educación no concelleiro Sr. Rodríguez Díaz.

1.8.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 17.08.12 relativa á delegación temporal de competencias na Área de Distritos, Parques, Xardíns e Limpeza no concelleiro Sr. López Font.

2.- Coñecemento dos informes citados no art. 38.2.m.4º do Regulamento do Pleno.

3.- Comparecencias de membros da Corporación.

4.- Mocións.

4.1.- Moción do Grupo municipal Popular instando ao goberno municipal a suspender todas as xestións relacionadas coa ampliación do contrato do transporte público urbano de Vigo. Rex. 516/1101.

4.2.- Moción do Grupo municipal Popular instando ao goberno municipal a iniciar de inmediato os trámites de modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas dos servizos de auga e saneamento. Rex. 517/1101.

4.3.- Moción do Grupo municipal Popular instando ao goberno municipal a esixir á concesionaria do auditorio Mar de Vigo a que o dote de equipamento escénico. Rex. 518/1101.


4.a. Mocións urxentes

5.- Formulación de rogos.

6.- Formulación de preguntas.DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA, correspondente ao mes de agosto, no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día DEZ DE SETEMBRO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quórum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ao acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello aos efectos de información.


Vigo, 6 de setembro de 2012
O ALCALDE, O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda.