Escoitar

Orde do día da Xunta de Goberno Local

venres, 30 xul 2010
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNÓ LOCAL DO 2 DE AGOSTO DE 2010.

ALCALDÍA
1.- Concesión de subvención á "Asociación de Ayuda al Enfermo Mental". Expte 6536/101.

2.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos de Vigo, e autorización do gasto. Expte.

3.- Autoriza-la prórroga do contrato de campaña de información "O Concello Informa" para a prestación dos servizos de publicidade institucional, do que é actual adxudicatario "Ecovigo Publicidade, S.L" entre o 1-08-10 e 31-07-11. Expte. 4521/101.

4.- Autoriza-la prórroga do contrato de campaña de información da actividade municipal "Vigo 2008-2009", do que é actual adxudicatario "Ecovigo Publicidade, S.L." entre o 1-08-10 e 31-07-11. Expte. 4504/101.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 5.- Contratación do servizo de deseño e producción das carrozas para a Cabalgata de Reis 2011 e aprobación o gasto. Expte. 3477/335.

6.- Devolución do aval de acopio constituido pola empresa ORECO S.A., para o contrato de reforma e acondicionamento do Auditorio municipal da Casa do Conceílo. Expte. 3745/335.

BENESTAR SOCIAL
7.- Aprobación do gasto para a actualización do IPC do contrato CLECE ano 2010. Expte. 55960/301.

CONTRATACIÓN
8.- Adxudicación definitiva ampliación do programa de inmersión lingoa inglesa (Pilivigo 2010). Expte. 11485/332.

9.- Adxudicación definitiva da contratación dos servizos bancarios do Concello de Vigo. Expte. 7119/540.

DEPORTES
10.- Aprobación do proxecto modificado da construcción dun pavillón polideportivo en Navia (FEIL). Expte. 9697/333.

11.- Aprobación do proxecto modificado das obras de mellora ñas instalacións deportivas do campo de fútbol de Santa Mariña-Cabraí (FEESL). Expte. 9698/333.

ESCOLA ARTES E OFICIOS
12.- Modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Escola Municipal de Artes e Oficios-posto de director como persoaí eventual. Expte. 266/13.

MEDIO AMBIENTE
13.- Dar conta dos expedientes de contratación de gasto menor, tramitados polo servizo de Medio Ambiente, no mes de xullo. Expte. 7201/306.

MERCADOS
14.- Ampliación dos prazos de resolución e xustificación dos fondos do programa de subvención para dinamizar o consumo no pequeño e mediano comercio de Vigo a través de axuda ás familias con necesidades económicas. Expte. 5157/551.

15.- Ampliación dos prazos de resolución do programa de subveción para fomentar e coaxuvar ao mantemento de emprego no pequeño e mediano comercio de Vigo e á formación dos seus traballadores/as nunha situación de crise económica e de especial afección ñas vendas e consumo ocasionada con motivo das obras na cidade. Expte. 5158/551.

16.- Dar conta das solicitudes correspondentes á segunda fase (Exercizo 2010) do programa de subvención para fomentar e coaxuvar ao mantemento de emprego no pequeño e mediano comercio de Vigo e a formación dos seus trabaliadores/as, nunha situación de crise económica e de especial afección ñas vendas e consumo ocasionada con motivo das obras na cidade, aprobación de resolucións. Expte. 5155/551.

17.- Dar conta das solicitudes correspondentes á segunda fase do programa de subvencións para dinamizar o consumo no pequeño e mediano comercio de vigo a través de axuda as familias con necesidades económicas, resolucións sobor de solicitudes de concesión das axudas. Expte. 5153/551.

MOBILIDADE, TRANSPORTE E SEGURIDADE 18.- Devolución de aval a Agrupación Deportiva Xogara, pola celebración de Encontros Cachibol no Parque de Cástrelos o 26.06.2010. Expte. 78578/210.

19.- Aprobar a adhesión do Concello de Vigo ao Convenio plurianual de colaboración entre o Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a Fundación ONCE, para a cooperación e inclusión social de persoas con discapacidade e o Concello de Vigo. Expte. 77602/210.

PATRIMONIO
20.- Vencimento da concesión administrativa do aparcadoiro da Prza. de Portugal. Expte. 18946/240.

RECURSOS HUMANOS
21.- Dar conta do Decreto do concelleiro delegado de Xestión Municipal, do 1.07.10, referente a encomenda de funcións na xefatura de Informática ao funcionario D. Antonio Villanueva Guimeráns. Expte. 4673/113.

22.- Productividade por xornada partida do persoal de Cemiterios correspondente ao mesdexuño 2010. Expte. 19971/220.

23.- Productividade por toxicidade de D. Antonio Amoedo García do Parque Móbil correspondente ao mes de maio 2010. Expte. 19970/220.

24.- Productividade por toxicidade do persoal do Parque Móbil correspondente ao mes dexuño 2010. Expte. 19969/220.

25.- Productividade por toxicidade do persoal do Parque de Desinfección correspondente ao mes de xuño 2010. Expte. 19968/220.

26.- Productividade por conducir maquinaria pesada do persoal do Parque Móbil correspondente ao 2o trimestre 2010. Expte. 19978/220.

SERVIZOS XERAIS
27.- Solicitude á Dirección Xeral de Cooperación Local para a modificación orzamentaria no proxecto de investimento aprobado polo FEESL para a rúa Pi y Margal!, dende o paseo de Alfonso XII a Chile. Expte. 405/440.

28.- Indemnización substitutiva a prol da empresa Galaicontrol S.L. pola asistencia técnica á dirección facultativa das obras de humanización da Avda. Alcalde Portanet e da rúa Estrada. Expte. 308/440.

29.- Indemnización substitutiva a prol de Alberto Moreno Pike pola asistencia técnica á dirección facultativa das obras de humanización das rúas Venezuela e Simón Bolívar. Expte. 309/440.

URBANISMO
30.- Aprobación definitiva da "Modificación da Ordenanza municipal reguladora da inspección técnica de edificacións (ITE) do Concello de Vigo". Expte. 2803/248.

VERBUM
31.- Autorización para a venda de diversos títulos ñas dependencias do Verbum-Casadas Palabras. Expte. 1419/340.

32.- Rogos e preguntas.