Escoitar

Xunta de Goberno Local

Orde do día:

venres, 5 mar 2010
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 8 DE MARZO DE 2010.


1.- Actas da sesión ordinaria e extraordinarias e urxentes (dúas) do 2 de febreiro, extraordinaria e urxente do 4 de febreiro, ordinaria do 8 de febreiro, ordinaria do 15 de febreiro, ordinaria do 19 de febreiro e extraordinaria e urxente do 22 de febreiro de 2010.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta das Sentenzas e Autos remitidos por Asesoría Xurídica:

2.1) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo, no RC-A nº 219/2004 p.o. Demandante: MIRAFLORES VIGO, S.A. Obxecto: desestimación presunta da solicitude de Miraflores Vigo, S.A. de recoñecemento de responsabilidade contractual polo incumprimento do convenio urbanístico aprobado polo concello-Pleno con data de 27 de novembro de 1992. Determinación valor aproveitamentos.

2.2) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PA 418/2009. Demandante: GRUAS RAMA TRANSPORTES Y ELEVACIONES S.A. Obxecto: Silencio administrativo á reclamación patrimonial (expte. 2180/243). Desestimento da autora.

2.3) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 144/2009. Demandante: Dª MARÍA FERNANDA MALVAR ARIAS. Obxecto: Resolución 08.04.2009, sanción de tráfico (expte. 088795109). Desestimado o recurso.

2.4) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 274/2009. Demandante: D. PABLO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ. Obxecto: "Sanción por acto presunto" desestimatoria de alegacións. Sanción de tráfico, XER (Expte. 088809416). Inadmisible o recurso.

2.5) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo, no RC-A nº P.A. 298/2009. Demandante: D. J. LUIS GUILLÁN SUÁREZ. Obxecto: Resolución do 10/03/2009 (en reposición) Sanción de tráfico (expte.: 88656264). Desestimado o recurso.

2.6) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PA 325/2009. Demandante: D. IVAN FERNANDEZ COMESAÑA. Obxecto: Resolución de 27-05-2005 sobre reclamación patrimonial (Expte.:1854/243). Desestimado o recurso.

2.7) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo, no RC-A nº PA 318/2009. Demandante: Dª ÁNGELA EVA REY GONZÁLEZ. Obxecto: Resolución 18-05-2009, sanción tráfico, XER (expte.: 088791855) Desestimado o recurso.

2.8) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 42/2009. Demandante: D. JOSÉ LUIS RIVEIRO DOS SANTOS. Obxecto: Desestimación presunta (e expresa do 23/02/2009) reclamación patrimonial (expte.: 1346/243) Desestimado.

2.9) Sentenza do X. Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 378/2007. Demandante: EYSSA (e SETEX-APARKI, S.A.).Obxecto: Xunta de Goberno Local do 23/05/09, adxudicación contrato XER (expte.: 72171/210) Desestimado o recurso.

2.10) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 514/2009 P.A. Demandante: Dª EULOGIO CORBACHO LORENZO. Obxecto: Resolución 29-09-2009 Sanción tráfico, non identificación condutor (expte.: 098689657). Desestimado o recurso.

2.11) Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 254/2009 P.A. Demandante: D BERNARDO GÓMEZ FERNÁNDEZ. Obxecto: Resolución do 30-09-2009 reclamación patrimonial (Expte.: 1966/243) Desestimado o recurso.

2.12) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 458/2009. Demandante: Dª. JUANA GESTOSO CARRERA. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación patrimonial (e expresa do 20-11-2009) Expte.: 2157/243. Desestimado o recurso.

2.13) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 446/2008 P.O. Demandante: Dª EUGENIA FABIÁN MATEO. Obxecto: Desestimación presunta (e expresa serodia) reclamación patrimonial (expte. 1623/243) Desestimado o recurso.

2.14) Sentenza do TSXG, Sala do Civil e Penal, no Recurso de casación número 1/2009. Demandante: COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMÚN DE TEIS. Obxecto: Reivindicación como comunais de parcelas municipais sitas na Madroa. Estimación parcial.

2.15) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra no RC-A nº P.A. 400/2009. Demandante: D. ALBERTO BUJÁM GARRIDO. Obxecto: Resolución do 30 de Xuño de 2009, sanción de tráfico (expte.: 98602182) Desestimado o recurso.

2.16) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 306/2009. Demandante: D. LUIS PENA VIEITEZ. Obxecto: Resolución do TEA do Concello de Vigo sobre procedemento executivo, sanción de tráfico (expte. 10456/700) Rematado o procedemento.

2.17) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 366/09 P.A. Demandante: D EDUARDO SANMARTIN ALVAREZ. Obxecto: Resolución sanción Tráfico (Expte.: 088715432) Desestimado o recuso.

2.18) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 270/2009 .Demandante: D. PABLO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ. Obxecto: "Sanción por acto presunto" desestimatoria de alegacións. Sanción de tráfico, XER (expte.: 088809408). Inadmisible o recurso.

2.19) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 407/09 P.A. Demandante: D ALEJANDRO MARTIN LOPEZ. Obxecto: Resolución 2/07/09, sanción tráfico (Expte. 098677704) Desestimado o recurso.

2.20) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo, no RC-A nº P.A. 227/2008. Demandante: D. MARTÍN RIAL EIRAS. Obxecto: "Traslado" de "posto de traballo"PERSOAL, POLICIA LOCAL. Estimatoria.

Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 1ª, en rec. Apelación: 143/2009 interposto polo Concello de Vigo contra a devandita sentenza. Estimado o recurso.

2.21) Sentenza do TSXG no rec. Apelación nº 145/09 interposto por D MANUEL BUENO HEREDIA contra Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo, no RC-A nº PA 326/08 sobre retribucións complementarias, bombeiros percepcións de nocturnidade e festividade durante a baixa laboral. Desestimado o recurso.

2.22) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 316/09 P.A. Demandante: Dª Mª CARMEN ALVAREZ DE PAZO. Obxecto: Desestimación "presunta" reclamación patrimonial (expte.: 2124/243) Desestimado o recurso.

2.23) Senteza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo. RC-A nº P.A. 249/2009. Demandante: Dª. ADELAIDA DONIZ PÉREZ. Obxecto: Resolución do 16-09-2009 e 13-3-2009. Sanción de tráfico (expte. 088760155) Desestimado o recurso.

2.24) Auto do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 273/2009. Demandante: GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Obxecto: Desetimación "presunta" reclmación patrimonial (expte. 2026/243). Rematado o procedemento.

2.25) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 158/2009. Demandante: D. JOSÉ LUIS GARCÍA IBÁÑEZ. Obxecto: Acto do TEA do Concello de Vigo de 21-04-2009. Recadación executiva de sanción de tráfico. Rematado o procedemento.

2.26) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 263/09. Demandante: D. EDUARDO SANMARTÍN ÁLVAREZ. Obxecto: Resolución de 14-07-2009 (en reposición), sanción tráfico (expte. 088778259) Desestimado o recurso.

2.27) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 488/2009 P.A. Demandante: D. EMILIO COSTAS FERNÁNDEZ. Obxecto: Resolución do 31 agosto 2009, reclamación patrimonial (expte.: 1894/243). Desestimado o recurso.

2.28) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 276/2009 P.A. Demandante: D. ALFREDO GIL NOVOA. Obxecto: Resolución do 05.08.09, multa coercitiva. SANIDADE (expte.: 11206/310). Desestimado o recurso.

2.29) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 510/2009 P.A. Demandante: Dª XOSÉ RAMÓN GARCÍA POSADA. Obxecto: Resolución do 29.09.2009. Sanción tráfico (expte. 098701144). Desestimento da actora.

2.30) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 484/2009 P.A. Demandante: D RAMIRO J. ANDRÉS GONZÁLEZ. Obxecto: Resolución 08.10.2009. Sanción de Tráfico, XER (expte.: 098714725). Desestimado o recurso.

2.31) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 294/09 P.A. Demandante: Dª PAZ FERNÁNDEZ MENÉNDEZ. Obxecto: Resolución do 07.05.2009, reclamación patrimonial (expte.: 1665/243) Desestimado o recurso.

2.32) Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 370/2009 P.A. Demandante: Dª CONSUELO LÓPEZ GARRIDO. Obxecto: Resolución do 14.10.2009, reclamación patrimonial (expte.: 2246/243) Desestimento da autora.

2.33) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PO 119/2008. Demandante: URBASER S.A. Obxecto: Reclamación de cantidades e xuros por facturas do 27.11.2007, contrato de recollida selectiva de RSU. Desestimado o recurso.

2.34) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 153/2009. Demandante: CANAL UNO DE COMUNICACIÓN, S.L. Obxecto: Inactividade municipal no pagamento de facturas do contrato "O Concello infoma" (do 12/09/2006). Desestimado o recurso.

2.35) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo, RC-A nº PA 422/09. Demandante: D. JUAN ALBERTO ÁLVAREZ SALVADOR. Obxecto: Resolución do 15.6.2009 (Tesourería), Inadmisión de nulidade de P. Constrinxente por multas de tráfico (Expte.:8246/700). Desestimado o recurso.

2.36) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 412/2009. Demandante: D. RAMÓN CARNERO COMESAÑA. Obxecto: Resolución 23.7.2009. Denegación de entrada vehículos vía pública (expte.: 76347/210) Desestimado o recurso.

2.37) Setenza do X. Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 483/2008. Demandante: CESPA, S.A. Obxecto: Resolución do 08.10.2008 reclamación patrimonial (expte. 1228/243). Inadmisible o recurso.

2.38) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PO 115/09. Demandante: Dª. ISABEL DASILVA PEÑA. Obxecto: Acto do 23-2-2009, reclamación patrimonial (expte.: 1615/243) Desestimado o recurso.

2.39) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 60/2009. Demandante: ZURICH COMPAÑÍA ASEGURADORA E COMUNIDADE DE BENS LOCAIS, VÍA NORTE 34. Obxecto: Desestimación presunta reclamación patrimonial (expte.: 1722/243). Rematado o procedemento.

2.40) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 251/2009. Demandante: D. LIBERIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ. Obxecto: Resolución de 26.05.2009. Sanción de tráfico, XER (expte.: 088795026). Desestimado o recurso.

2.41) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 250/2009. Demandante: D. LIBERIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ. Obxecto: Resolución de 26.05.2009. Sanción de tráfico, XER (expte.: 088795019) Desestimado o recurso.

2.42) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 382/2009. Demandante: D. CARLOS FERNÁNDEZ FIGUEROA. Obxecto: Resolución 14.7.2009, sanción tráfico (expte.: 098622633). Desestimado o recurso.

2.43) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 455/2009. Demandante: D. CARLOS RIVERO MARTÍNEZ. Obxecto: Resolución de 28.7.2009, sanción de tráfico (Expte.: 098608642, 098023007, 098623008) Desestimado o recurso.

2.44) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PO 32/2009. Demandante: Dª REMEDIOS VOCES CUADRADO. Obxecto:XGL 21.4.2008, reclamación patrimonial (expte.: 1416/243) Desestimado o recurso.

2.45) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 439/07 P.A. Demandante: D MODESTO VÁZQUEZ PAZO. Obxecto: Resolución 6 agosto 2007 XGL (en alzada) Concurso provisión interna cabos bombeiros (SEIX) Estimatoria parcial.

Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 1ª, no rec. APELACIÓN nº 253/2009, interposto por D. JUAN CARLOS ILLÁN LOMBAO E O CONCELLO DE VIGO contra a devandita sentenza. Estimados os recursos.

2.46) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 312/09 P.A. Demandante: Dª. LIS MARCIA VIVIANA DI MARCO. Obxecto: Resolución do 06.07.2009, reclamación patrimonial (expte.: 1875/243) Desestimado o recurso.

2.47) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 333/09 P.A. Demandante: D. EMILIO LÓPEZ SAAVEDRA. Obxecto: Resolución do 25.09.2009, reclamación patrimonial (expte.: 1882/243) Desestimado o recurso.

2.48) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 318/09. Demandante: Dª. MONTSERRAT OTERO OITAVEN. Obxecto: Resolución do 4-9-2009. Sanción de tráfico, XER (expte.: 098606487). Desestimento da demandante.

2.49) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 111/2009. Demandante: TEODORO SÁNCHEZ VÁZQUEZ. Obxecto: Resolución do 3/06/2009 desestimatoria de reclamación de responsabilidade patrimonial(expte. 1813/243). Desestimado o recurso.

2.50) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 439/09 P.A. Demandante: "TECNOLOGÍAS PLEXUS, S.L." Obxecto: Inexecución de contrato (verbal). Servizos no edificio da antiga Reitoría-Goberno Militar-Banco de España, no Areal, 66 en xullo de 2006. Reclamación do 3 xullo 2009. Desestimado o recurso.

2.51) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 326/2009.Demandante: Dª. MARGARITA BASTOS DAVILA. Obxecto: Resolución do 16.10.2002, reclamación patrimonial (expte.: 14258/240) Desestimado o recurso.

2.52) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 76/2009 P.A.Demandante: D. VICENTE APARICIO GONZÁLEZ. Obxecto: Desestimación presunta do 11.08.09 contra "orde verbal de cambio de turno/saída" SEIX. Desestimado o recurso.

2.53) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 259/2009 P.A. Demandante: Dª. NURIA USERA MARTÍNEZ. Obxecto: Resolución do 9.6.2009 desestimatoria de reposición, sanción tráfico (expte.: 098610058) Rematado o procedemento.

CONTRATACIÓN
3.- Revisión de tarifas do aparcadoiro da rúa Urzáiz. Expte. 18858/240.

4.- Revisión de tarifas do aparcadoiro da rúa Pintor Colmeiro. Expte. 18857/240.

DEPORTES
5.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e o Club Deportivo Bosco para o proxecto de actividades do equipo de élite de categoría liga Feminina de Baloncesto, tempada 2009-2010. Expte. 9320/333.

6.- Indemnización substitutiva a favor de Viajes El Corte Inglés, S.A. polo aloxamento das delegacións participantes na Supercopa de España de Fútbol Sala. Expte. 9352/333.

7.- Solicitude de autorización de cambio de data para a organización do "Duatlón Cross Mamoa de Candeán". Expte. 9326/333.

EMPREGO
8.- Promoción polo Concello de Vigo do proxecto empresarial "revertia" como Iniciativa Local de Emprego (ILE). Expte. 6793/77.

9.- Prórroga do contrato de aluguer do inmoble sito na Estrada do Vao nº 151. Expte. 6710/77.

10.- Proposta de sinatura dos contratos de autorización para o acceso a datos de caracter persoal polos axentes sociais dentro do programa "Imos Traballar". Expte. 6328/77.

11.- Rectificación de erro material no acordo relativo ás Axudas municipais á Creación de Empresas do ano 2009. Expte. 6803/77.

LIMPEZA
12.- Renovación de medios materiais e maquinaria de Fomento de Construcciones y Contratas S.A.

MEDIO AMBIENTE
13.- Plan de seguridade e saúde da obra "reparacións varias no paseo do río Lagares", aceptación do Plan de xestión de residuos, aviso previo e nomeamento da dirección facultativa. Expte. 6942/306.


NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
14.- Dar conta á Xunta de Goberno local dos expedientes de contratación tramitados polo réxime de contrato menor no Servizo de Normalización Lingüística durante o mes de febreiro 2010. Expte. 1014/334.PATRIMONIO HISTÓRICO
15.- Proposta de Agrupación de fincas de propiedade municipal na rúa Abeleira Menéndez, 8, 10 e 12. Expte. 5464/307.

RECURSOS HUMANOS
16.- Convenio entre o Concello de Vigo e a Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela para a realización de prácticas no concello. Expte. 19715/220.

17.- Complemento de produtividade por encomenda de funcións á funcionaria Dª Juana Abalde Posada. Expte. 19655/220.

18.- Complemento de produtividade por encomenda de funcións ao funcionario D. Marcos López Campos. Expte. 7124/540.

19.- Complemento produtividade por encomenda de funcións á funcionaria Dª María José Rodríguez Martínez. Expte. 19656/220.

20.- Autorización de reingreso ao servizo activo de D. Miguel Angel Pérez Organero. Expte. 19710/220.

21.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondente aos meses de setembro 2009 e xaneiro 2010. Expte. 19683/220.

SERVIZOS XERAIS
22.- Proxecto de reforma e acondicionamento do edificio polideportivo da ETEA. Expte. 1704/443.

23.- Devolución de fianza a Sociedades Cementos Cosmos S.A. e Hormigones Miño S.L. Expte. 64532/421.

24.- Plan de seguridade e saúde, aceptación do Plan de xestión de residuos, aviso previo e nomeamento de dirección facultativa da obra "Construción de beirarrúas na rúa Manuel de Cominges". Expte. 1191/443.

25.- Plan de seguridade e saúde, aceptación do Plan de xestión de residuos, aviso previo e nomeamento de dirección facultativa da obra "Actuación da rúa Cesáreo Vázquez". Expte. 1193/443.

26.- Plan de seguridade e saúde, aceptación do Plan de xestión de residuos, aviso previo e nomeamento de dirección facultativa da obra "Pavimentación e acondicionamento da Estrada da Igrexa. Fase 1". Expte. 1198/443.

27.- Plan de seguridade e saúde, aceptación do Plan de xestión de residuos, aviso previo e nomeamento de dirección facultativa da obra "Pavimentación e acondicionamento da rúa Casal de Abaixo". Expte. 1195/443.

28.- Plan de seguridade e saúde, aceptación do Plan de xestión de residuos, aviso previo e nomeamento de dirección facultativa da obra "Actuación na rúa subida á Madroa. Parroquia de Candeán". Expte. 1179/443.

29.- Plan de seguridade e saúde, aceptación do Plan de xestión de residuos, aviso previo e nomeamento de dirección facultativa da obra "Actuación na rúa San Cristobo. Parroquia de Candeán". Expte. 1178/443.

URBANISMO
30.- Proxecto de urbanización do vial perpendicular á Rúa Canido. Aprobación inicial. Expte. 4923/401.

31.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 8 de marzo de 2010, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor ºxeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 4 de marzo de 2010.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.