Escoitar
Anuncio Xerencia Municipal de Urbanismo

Aprobación Inicial da modificación da Ordenanza reguladora da ITE

venres, 5 mar 2010
Aprobada inicialmente en sesión ordinaria do Pleno deste Concello do día 22 de febreiro de 2010 a Modificación da Ordenanza reguladora da ITE (expediente 2803/428), consonte o previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, exponse ao público o expediente por prazo de 30 días desde a publicación deste anuncio para a presentación de reclamacións e suxerencias.