Escoitar
ANUNCIO AREA DE MOBILIDADE, TRANSPORTE E SEGURIDADE

Convocatoria do exame de obtención do permiso municipal de condución de autotaxis

Ponse en coñecemento de todas as persoas interesadas en tomar parte nas probas para a obtención do PERMISO MUNICIPAL DE CONDUTOR DE AUTOTAXI, que deberán presentar a solicitude, xunto coa documentación esixida no artigo 29 da vixente Ordenanza municipal reguladora do Servizo e que se relaciona seguidamente. O prazo para a presentación das citadas solicitudes comprende dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio e até o 9 de marzo do ano en curso.

venres, 19 feb 2010
Pago Taxas.
Dúas fotos.
Fotocopia compulsada do DNI.
Fotocopia compulsada do carnet de conducir (onde conste a data de expedición e a data de validez do BTP).
Certificado médico, expedido nos termos expresados no parágrafo d) do artigo 29 da Ordenanza Municipal de Autotaxi (considérase caducado se pasaron máis de tres meses entre a súa data de expedición e a data do exame).

O exame constará de tres partes:

-Coñecemento da Ordenanza Municipal de Autotaxi
-Ubicacións de rúas e puntos de interese na cidade de Vigo.
-Itinerario a seguir entre dúas ubicacións do termo municipal.

As probas realizaranse o DIA 15 DE ABRIL DE 2010, na Casa do Concello. Os solicitantes comparecerán provistos de bolígrafo e carné de conducir.

As listas nas que se indicará o lugar de realización da proba, o horario no que cada solicitante debe presentarse á mesma e demáis circunstancias relacionadas, publicaranse no Taboleiro de Edictos, na páxina web do Concello e nas oficinas da Area de Mobilidade, Transporte e Seguridade, a partir do día seguinte ao da finalización do prazo para a presentación de solicitudes.

O Tribunal está composto por:

Presidente:Xulio Calviño Rodríguez
Secretaria:Carmen Pintado García
Vocal:Odilo Mosquera Carballo