Escoitar
Anuncio da Xerencia de Urbanismo

Aprobacion inicial do expediente de normalizacion de predios da unidade reparcelatoria nº 1 de Bouzas (expte. 11153/411)

A Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 2 de febreiro de 2010 acordou aprobar inicialmente o proxecto de normalización de predios da "Unidade Reparcelatoria número 1" prevista como tal no PEPRI de Bouzas, contida no proxecto redactado polos arquitectos dona Úrsula Marta Bastos Riveiro e don Gustavo A. Alvarez-Valdes Gonzalez (data visado 3.09.2009).

venres, 19 feb 2010
Sométese o presente expediente ao trámite de información pública polo prazo dun mes a traverso da súa publicación no Boletín oficial da Provincia, no taboleiro de anuncios da Xerencia de Urbanismo e nun diario dos de maior circulación da provincia, ao abeiro do establecido nos artigos 108 e 117 do Reglamento de Xestión Urbanística, entendéndose o prazo de exposición pública dende a data de publicación do devandito anuncio.

A documentación atópase na oficina de Información pública da Xerencia Municipal de Urbanismo sita na planta baixa da Xerencia, de luns a venres, en horario de 9,00 a 13,30 horas, para a súa consulta e a presentación de cantos documentos ou xustificacións se estimen pertinentes.