Escoitar

Pleno da Corporación,sesión extraordinaria

Orde do día:

venres, 19 feb 2010
CONVOCATORIA


ORDE DO DIA para a sesión EXTRAORDINARIA que terá lugar o día 22 de FEBREIRO de 2010, ás DEZANOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.



ÚNICO.- Proposta de acordo de suspensión de licenzas para o ámbito do "AOP13 Arquitecto Palacios". Expte. 996/400.







DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión EXTRAORDINARIA no salón de Plenos ás DEZANOVE horas do día VINTEDOUS DE FEBREIRO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quorum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello ós efectos de información.


Vigo, 18 de febreiro de 2010
O ALCALDE, A SECRETARIA XERAL DO PLENO,




Abel Caballero Álvarez Mª Concepción Campos Acuña.