Escoitar

Xunta de Goberno Local

Orde do día:

luns, 21 dec 2009
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTEDA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22 DE DECEMBRODE 2009.


1.- Ratificación da urxencia.

RECURSOS HUMANOS
2.- Recoñecemento do complemento de produtividade a don Francisco Davila Viéitez entre o 28 de maio e o 31 de agosto de 2009. Expte. 19359/220.

3.- Xubilación anticipada do cabo do Servizo de Extinción de Incendios, don Edelmiro Montes Iglesias con efectos o 03.01.10. Expte. 19538/220.

SEGURIDADE
4.- Expediente de revisión das tarifas de auto-taxi da cidade de Vigo para o ano 2010. Expte. 77103/210.

5.- Expediente de revisión de tarifas do servizo público regular de transporte urbano colectivo de viaxeiros para o ano 2010. Expte.77192/210.
DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión extraordinaria e urxente na súa Sala o día 22 de decembro de 2009, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 21 de decembro de 2009.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.