Escoitar
Configúrase como unha oficina con funcións de enlace e colaboración entre a administración municipal e os cidadáns

Vigo é a primeira cidade galega que crea o órgano do ”valedor do cidadán”

luns, 26 mar 2001
O valedor do cidadán é o comisionado do Pleno do Concello de Vigo para a defensa dos dereitos e intereses dos veciños de Vigo, que poderá supervisar a actuación da Administración Pública municipal e o resto dos organismos e entidades dependentes dela, no ámbito das competencias que se lle atribúen no regulamento.

O valedor do cidadán será elixido polo Pleno do Concello para un período de cinco anos. O candidato será presentado polo alcalde tralo debate na Xunta de Portavoces. Poderá, ademais, ser reelixido con carácter indefinido e o desempeño do cargo será honorífico.

A condición de valedor do cidadán é incompatible con todo mandato representativo, con calquera cargo directivo na Administración, nas empresas públicas ou participadas e, en xeral, con calquera cargo de carácter ou contido políticos. É incompatible tamén coa afiliación a partidos políticos, centrais sindicais e asociacións empresariais, ademais do exercicio de carreiras xudicial e fiscal.

Toda persoa natural ou xurídica, sen distinción de clase que teña interese lexítimo poderá dirixirse ó valedor do cidadán. Os concelleiros de Vigo e mailos grupos municipais constituídos poderán pedir mediante escrito motivado, a intervención do valedor do cidadán para a investigación ou esclarecemento de actos, resolucións e conductas concretas efectuadas na Administración municipal de Vigo, que lle afecten a un cidadán ou grupo de cidadáns.

Competencias

As competencias do valedor do cidadán esténdese á Administración Municipal do Concello de Vigo, ós seus organismos autónomos, empresas e demais entes públicos que dela dependan ou que nela participen, aínda que esta sexa minoritaria: ós servicios xestionados mediante concesión administrativa e, en xeral, calquera organismo ou entidade pública ou privada, que realice funcións de servicio público e se atope suxeita a calquera tipo de tutela naquilo no que afecte ás materias integradas na competencia da Administración Municipal de Vigo.

Das queixas ou denuncias que reciba o valedor do cidadán que fagan referencia ás Administracións Públicas alleas á Administración Municipal, o valedor do cidadán informará, orientará e tramitará a petición do interesado a correspondente queixa diante do ”Defensor del Pueblo” ou do ”Valedor do Cidadá” no seu caso.

Quedan excluídos da competencia do valedor do cidadán a Administración periférica do Estado e da Xunta de Galicia no municipio de Vigo e os organismos autónomos, empresas públicas ou que participen ou concesionarias de servicios públicos da Administración do Estado e da Xunta de Galicia: a Administración de Xustiza: tódalas cuestións de persoal ou que estean sometidas a procedementos xurisdiccionais e as funcións de control político da actividade municipal.

Tramitación de queixas

As queixas ou denuncias que se dirixan ó valedor do cidadán formularanse polo propio interesado, nun escrito e no prazo máximo dun ano, que contará a partir do momento no que coñecese os feitos que a motivan. As actuacións que acheguen queixas perante o valedor do cidadán serán gratuítas para o interesado sen que sexa necesaria a asistencia do letrado ou procurador.

Admitida a queixa, o valedor do cidadán promoverá a oportuna investigación sumaria e informal, para o esclarecemento dos seus presupostos e informará ó interesado dos seus resultados.

O valedor do cidadán dará conta anualmente ó Pleno do Concello de Vigo da xestión realizada e os informes estarán a disposición dos veciños.