Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 2 abr 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo,do xoves 3 de abril, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR. (27.03.08).

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.PROXECTO DE COMPENSACIÓN POLÍGONO 6 DO PEPRI DE BOUZAS. APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE 4786/401

3.ESTATUTOS DA ENTIDADE URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DO PARQUE TECNOLÓXICO DE VIGO. APROBACIÓN INICIAL. EXPTE 4704/401

4.RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN AO ACORDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO PERI IV-09 BAIXADA A SAN ROQUE. EXPTE 4665/401.

5.SUBSCRICIÓN DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA ALOXAMENTO TEMPORAL DUNHA VIVENDA DE PROPIEDADE DO CONCELLO DE VIGO NA RÚA ANDURIÑA. EXPTE 4760/401

6.PROXECTO EXPROPIATORIO POR TAXACIÓN CONXUNTA DE TERREOS NO POLÍGONO 1 DO PLAN PARCIAL BARUXÁNS. APROBACIÓN INICIAL. EXPTE 208/413

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

7.DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a)AUTO DE DATA 03.07.07 RECAÍDO NO RCA P.O. 373/2006 INTERPOSTO POR "COLOGA VIGO S.L." CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 12.06.06 DESESTIMATORIO DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA OUTRO ACORDO DE 26.12.05 POLO QUE SE APROBA O PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DA UNIDADE DE ACTUACIÓN DA U.E. DO PERI IV-05 TRAVESÍA DE VIGO-ARAGÓN. EXPTE 4605/401. TENSE POR APARTADA E DESISTIDA A ENTIDADE RECORRENTE.

b)SENTENZA DE DATA 29.06.07 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4331/2004 INTERPOSTO POR "BELLA RÍA S.A." CONTRA SENTENZA DE DATA 25.6.04 DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA ACORDO DE 13.03.03 DESESTIMATORIO DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA ANTERIOR ACORDO DE 05.12.02 QUE DECLARA SEN LICENZA E INCOMPATIBLE COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA AS OBRAS REALIZADAS POLA ACTORA. EXPTE 11873/423. DESESTIMA O RECURSO DE APELACIÓN.

c)SENTENZA DE DATA 28.12.07 RECAÍDA NO RCA PO 318/05, INTERPOSTO POR D. RICARDO RODRIGUEZ CASTRO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA POR SILENZO DA DENUNCIA DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA FORMULADA POLO RECORRENTE POR OBRAS SEN AXUSTARSE Á LICENZA REALIZADAS POR DONA MARÍA COMESAÑA PEQUEÑO. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

d)SENTENZA DE DATA 28.07.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4150/2004 INTERPOSTO POR D. HORACIO DE LA CAMPA FALQUE CONTRA SENTENZA DE 3 DE MARZO 2004 DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA A ACTUACIÓN LEVADA A CABO POLO CONCELLO DE VIGO POR VIA DE FEITO E CONTRA ACORDO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 5.6.03 DENEGATORIO DA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE SILENZO POSITIVO. DESESTIMA O RECURSO DE APELACIÓN.

e)AUTO DE DATA 24.07.08 RECAÍDO NO RCA PO 30/2007 INTERPOSTO POR D. RODOLFO SANCHEZ JALDA CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 17.01.07 RESOLUTORIO DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN DA UE I-06 . EXPTE 4389/401. TENSE POR APARTADO E DESISTIDO AO RECORRENTE.

f)SENTENZA DE DATA 22.11.06 RECAÍDA NO RCA PO 168/01 INTERPOSTO POR DONA MARIA PIMENTEL MUIÑOS CONTRA RESOLUCIÓN DA X.M. DE URBANISMO DE DATA 01.03.01 POLA QUE SE ACORDA A CONCESIÓN DE LICENZA PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE NUN LOCAL SITO NA RÚA CHURRUCA Nº 12-BAIXO CONDICIOADA Á INSTALACIÓN DUN LIMITADOR PRECINTADO POLO CONCELLO AO EQUIPO MUSICA PARA 75 DB(A). EXPTE 17008/422 ESTIMA O RECURSO CONTENCIOSO.

g)SENTENZA DE DATA 03.09.07 RECAÍDA NO RCA PO 52/2007 INTERPOSTO POR " TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A." CONTRA RESOLUCIÓN DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 14.12.06 POLA QUE SE ACORDOU A SUSPENSIÓN DA TRAMITACIÓN DOS EXPEDIENTES DE OBRA E INSTALACIÓN DUNHA ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL NA AVDA DO AEROPORTO Nº 28. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

h)SENTENZA DE DATA 03.09.07 RECAÍDA NO RCA PO 221/06 INTERPOSTO POR "COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DOS GARAXES BAIXO POSTERIOR DO NÚMERO 260 DA RÚA SANJURJO BADÍA 260 E COMUNIDADE DO EDIFICIO DA AVDA DE BUENOS AIRES Nº 4 CONTRA ACORDO DO PLENO DE VIGO DE 27.02.06 SOBRE INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE BENS OS TERREOS DA RÚA ALFONSO ALVAREZ VAZQUEZ, ANULACIÓN DE OFICIO DA LICENZA CONCEDIDA EN PRECARIO PARA O PECHE DA RÚA E DERRUBA DUN MURO DE BLOQUES DE CEMENTO E SETOS VEXETAIS AUTORIZADAS NA LICENZA PROVISIONAL. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

8.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.