Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 27 mai 2005
Quince minutos despois de rematar o pleno da corporación terá lugar a sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do luns, día 30, de maio, co seguinte orde do día:

ADMINISTRACION DE TRIBUTOS
1.- Padrón fiscal da taxa da recollida do lixo de vivendas do exercicio 2005. Expte. 25189/513/05

2.- Padrón fiscal de Exacciones Unificadas de Industriais do ano 2005. Expte. 32462/516/05

ALCALDIA
3.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e Faro de Vigo para o desenvolvemento dunha campaña institucional sobre o programa de Alcaldía "Vigo 05". Expte. 2136/101.

4.- Proposta de concesión de subvención á fundación "Cume para el desarrollo de culturas y pueblos" para axuda das familias perxudicadas polo maremoto do estado de Kancheepuran (India). Expte 2040/101

5.- Proposta para asignación ás Concellerías de Distrito de contía en concepto de gastos de locomoción por un período de tres meses. Expte 2161/101

ASESORÍA XURÍDICA
6.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 283/2004 interposto por Miguel Angel Fernández González en relación cunha sanción de tráfico por exceso de velocidade. Estimado.

BENESTAR SOCIAL
7.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a "Casa de Reposo Nuestra Señora de la Salud" para a prestación do servizo de atención a persoas enfermas e excluídos sociais en situación de extrema necesidade. Expte 11355/301.

8.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: Alta exptes 21/948, 23/951, 23/727, 1/731, 4/284, 2/755, , 11/910 e 11/935.

9.- Prestación do Centro de día para persoas maiores: alta expte. 22/1308

CULTURA
10.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Universidade de Vigo para a programación conxunta de exposicións na Casa Galega da Cultura. Expte 8925/331.

11.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Fundación Provigo e a súa Área relativo á dotación para funcionamento do Instituto de Estudios Vigueses. Expte 8932/331.

DEPORTES
12.- Solicitude do Club Ciclista Ría de Vigo de autorización para realizar a proba ciclista "Trofeo Concello de Redondela" no seu paso polas estradas Avda. de Galicia e Avda. Bos Aires o 05.06.05. Expte. 5229/333

13.- Solicitude da Escudería Rías Baixas de autorización para realizar o "41 Rally Rias Baixas" que se desenvolverá durante os días 3, 4 e 5 de xuño de 2005. Expte. 5285/333

14.- Proposta para iniciar expediente de contratación dun estudio de viabilidade de piscinas.

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
15.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación Provincial de Empresarios de Hostelería para o curso de Técnicas de Servizo en Barra e Sala . Expte. 3133/077

ELECTROMECÁNICOS
16.- Indemnización substitutiva a favor de la empresa Movexvial por importe de 23.314,96 € pola realización das obras de canalización de diversas rúas da cidade. Expte. 11155/444.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
17.- Solicitude da Asociación de Veciños do Calvario de autorización para a realización da "Verbena Popular", o 4 de xuño de 2005. Expte. 70697/210.

18.- Solicitude da Asociación de Comerciantes Zona Centro de autorización para a realización dun "Desfile de Moda" o 10 de xuño de 2005. Expte. 71005/210.

19.- Adxudicación de vehículos para chatarra do depósito da avda. de Madrid. Expte. 71009/210.

20.- Autorización para a asistencia ao curso de "Intervención das Policías locais no medio ambiente" organizado polo Organismo Autónomo Parques Nacionales-Ministerio de Medio Ambiente, os días do 7 ao 10 de xuño de 2005. Expte. 33188/212.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
21.- Dar conta da orde de servizo do concelleiro delegado de Patrimonio, de 13.05.05, de suspensión da remisión ao Consello Consultivo de Galicia dos exptes. de reclamacións patrimoniais, agás en casos de complexidade ou trascendencia especial. Expte. 606/243.

22.- Expediente de contratación por concurso dos servizos de xestión da Escola infantil municipal "Santa Cristina de Lavadores"de Vigo. Expte. 6585/332.

23.- Expediente de contratación por concurso dos servizos de xestión da Escola infantil municipal "Atalaia de Teis" de Vigo. Expte. 6584/332.

24.- Reclamación administrativa previa contra a venda dunha porción de terreo do Monte de Cotogrande a Carzuh S.L. Expte. 17214/240.

25.- Proposta para declarar deserto o procedemento negociado para a contratación da subministración dun furgón para o Parque Móbil e proceder a contratación a través doutro procedemento negociado. Expte. 3229/445.

26.- Devolución de fianza a favor de Opain S.L. pola realización das obras de rehabilitación do Centro Cívico de Teis. Expte. 1426/320.

PERSOAL
27.- Proposta de nomeamento a través de concurso de traslados, de técnico medio de servicios económicos para a Intervención Xeral. Expte 100506/140.

28.- Relacción de postos de trabajos e instruccións do cadro de persoal do ano 2005.

VIAS E OBRAS
29.- Rectificación de erro no acordo da X.Goberno de 18.04.05 sobre cesión gratuíta para ensanche e mellora do camiño de Maquías-Gándara. Expte. 41426/250.

30.- Expediente de contratación para adquisición de materiais para parques municipais. Expte. 3061/446.

31.- Devolución fianza a T.G.C. Medio Ambiente, S.L. constituída por permiso de circulación de vehículos na rúa Príncipe, 33 e colocación dun contedor de escombros. Expte.44399/250.

XUVENTUDE
32.- Convocatoria de subvencións para actividades de colectivos xuvenís realizadas durante o ano 2005. Expte.1300/336.

33.- Proxecto de convenio de colaboración entre a Asociación Uruguayos por el mundo e o Concello de Vigo para o desenvolvemento de actividades dentro do programa Noites Vivas. Expte.1337/336

XESTIÓN MUNICIPAL
34.- Xustificantes de libramentos

35.- Rogos e Preguntas