Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 9 mar 2005
O Consello reunese o xoves, día 10, ás 10 da mañá co seguinte orde do día:


1. ACTA ANTERIOR (24.02.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. DENUNCIA POR OBRAS DE URBANIZACIÓN VIAL CA-4 DO PLAN PARCIAL O POMBAL (4518/401)

3. SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN POR LICENZA ANULADA NA RÚA MARQUÉS DE ALCEDO (4535/401)


ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

4. MOCIÓN DO BNG SOBRE A SISTEMATIZACIÓN DAS PARCELA DO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO (DOC. 50021819)

5. EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS: RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO CONSELLO XERENCIA DO 18.11.04, DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA ESTRADA DO VAO 149 (12631/423)


6. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 04.11.04 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 02/4860/01, INTERPOSTO POR D. GUILLERMO CORREA BREIJO CONTRA OUTRA DO 13/06/01 SOBRE R.C.A. Nº 152/00(P.O.), PRESENTADO EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS Nº 7949/423.- DESESTIMATORIA

b) AUTO DO 30.11.04 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 4088/03, INTERPOSTO POR D. JUAN MANUEL QUINTANA PIÑEIRO CONTRA OUTRA DO 23.12.02 SOBRE R.C.A. Nº 369/00 (P.O.), PRESENTADO EN RELACIÓN CON EXPEDIENTE DE REVOGACIÓN DE LICENZA EN TEÓFILO LLORENTE Nº 16.- ACEPTA O DESISTIMENTO DO RECORRENTE

c) SENTENZA Nº 503 DO 23.12.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 143/03 (P.O.) INTERPOSTO POR D. JULIO RODRÍGUEZ-GRANDJEÁN LÓPEZ-VALCARCEL EN RELACIÓN COA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECURSO CONTRA DECLARACIÓN DE RUÍNA NA PRAZA DE COMPOSTELA, 21.- DESESTIMATORIA

d) SENTENZA Nº 28 DO 26.01.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 224/04 (P.O.) INTERPOSTO POR "CIVITAS EXTERIOR, S.A." CONTRA ORDE DE DERRUBA DE CARTELEIRA NA RÚA SANTA MARTA Nº 26.- DESESTIMATORIA

e) SENTENZA DO 27.01.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 03/7889/99 INTERPOSTO POR Dª Mª MILAGROS LAGO GONZÁLEZ E OUTROS CONTRA RESOLUCIÓN SOBRE PREZO XUSTO NA EXPROPIACIÓN PARA A ESTRADA CASTRELOS-UNIVERSIDADE.- DESESTIMATORIA

f) SENTENZA DO 27.01.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 7905/99 INTERPOSTO POR Dª PASTORA LAGO ALONSO E OUTRO CONTRA RESOLUCIÓN SOBRE PREZO XUSTO NA EXPROPIACIÓN PARA A ESTRADA CASTRELOS-UNIVERSIDADE.- DESESTIMATORIA


7. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 23369/422.- MARIA CARMEN REY MARTINEZ
2. 40336/421.- A DEVESA PANADERIA CONFITERIA SL
3. 51370/421.- MIGUEL ANGEL ALONSO SOBRAL
4. 44656/421.- COMUNIDAD DE BIENES EL CASTRO
5. 47388/421.- MARIA CARMEN CAMESELLE CORRAL
6. 49781/421.- ROSA GONZALEZ CASAL
7. 34181/421.- DOLORES RIVEIRO RODRIGUEZ
8. 50184/421.- ANGEL VILLACE RODRIGUEZ
9. 50332/421.- JUAN MANUEL ROMAN LORENZO
10. 51127/421.- RAMON CONDE TEIRA
11. 45859/421.- TRESLID ESPACIO SL
12. 49570/421.- OGMA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
13. 47364/421.- M JOSE FERNANDEZ GONZALEZ
14. 28015/422.- VIGUESA DE PATRIMONIOS Y ADMINISTRACION SL
15. 25019/422.- XARUA ARENAL CB
16. 28240/422.- AYOYOA C.B.
17. 28270/422.- TRISKEL DIFUSION SL
18. 28291/422.- HOSSEIN PAYGHAMBARI
19. 28313/422.- SERAFIN JOSE FERNANDEZ REY
20. 28433/422.- HECTOR MANUEL FERNANDEZ VALLS
21. 28018/422.- IDEAS PROPIAS PUBLICIDAD SL.
22. 28121/422.- D&T ESTUDIO JURIDICO Y FISCAL
23. 28399/422.- TRANSPORTES AZKAR SA
24. 28454/422.- TESOL SL
25. 28572/422.- MOSQUERSAN SL
26. 28669/422.- AMBITO TRIBUTARIO SL
27. 28679/422.- VICENTE ORJALES MARTINEZ
28. 28881/422.- AVELINO RODRIGUEZ SILVA
29. 28913/422.- JUAN CARLOS SAAVEDRA LOPEZ
30. 29053/422.- CONSTRUCCIONES HERMANOS SANZ 2000, S.L.
31. 49955/421.- TRANSPORTES AZKAR S.A.
32. 43999/421.- XARUA ARENAL CB
33. 28385/422.- CLAVE FINANCIACION SL
34. 27736/422.- SALAGLAM SL


8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS