Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 14 nov 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 15 DE NOVEMBRO DE 2013.1.- Acta da sesión ordinaria do 31 de outubro e extraordinarias e urxente do 6 e 7 de novembro de 2013.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta de Setenzas e Autos:

a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 160/2013 p.a. Demandante: D. JOSÉ ARCOS RODRÍGUEZ. Obxecto: Resolución do 09.05.2013. Expte.: Reclamación patrimonial, filtración de auga no soto, Avda. Florida nº 10. Desestimado o recurso.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 193/2013 p.a. Demandante: Dª Mª PILAR CABIDO RODRÍGUEZ. Obxecto: Resolución do 16.04.2013. Reclamación patrimonial caída na vía pública peonil . Desestimado o recurso.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 202/2013 P.A. Demandante: FÉNIX DIRECTO SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Obxecto: Resolución do 20.5.2013. Reclamación patrimonial, accidente de moto o 21-6-2010. Desestimado o recurso.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 197/2013 P.A. Demandante: D. JUAN JOSÉ VÁZQUEZ GESTAL. Obxecto: Resolución do 16.5.2013, sanción tráfico, n.i.c. (Expte.: 138629311) Desestimado o recurso.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 225/2012 P.O. Demandante: "PLANIN, S.L. Obxecto: Resolución do TE-A do Concello de Vigo do 15/03/2012. Expte.: Liquidación do ICIO, bonificación por especial interese ou utilidade. 2223/550, 949/500 (en relación co 53798/421). Desestimado o recurso.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 223/2013 p.a. Demandante: D. IVÁN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ. Obxecto: Resolución do 30 xuño 2013 (en reposición). Sanción tráfico (Expte.: 128650054). Estimado o recurso.


g) Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 166/2013 p.a. Demandante: "CESA CONSULTORÍA EMPRESARIAL, S.L." Obxecto: Resolución do TE-A do Concello de Vigo do 19.04.2013. Liquidación do IIVTNU, determinación da base impoñible. Expediente: 3264/550. Desestimado o recurso.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 200/2013 P.A. Demandante: CALVIÑO SPORT S.L. Obxecto: Desestimación presunta reclamación patrimonial, accidente vehículo 12.9.2012. Estimado o recurso.

i) Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 4ª no rec.APELACIÓN nº 15032/2013 interposto polo CONCELLO DE VIGO contra Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 338/2012 P.O. Demandante: "URBANISMO VIGO S.A." Obxecto: Resolución do T.E.A do Concello de Vigo do 16.7.2012, ICIO, liquidación. Rexeitada a apelación.

k) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 75/2013. Demandante: UNIVERSIDADE DE VIGO. Obxecto: Resolución do T.E-A do Concello de Vigo do 24.1.2013. Desestimado o recurso.

BENESTAR SOCIAL
3.- Indemnización substitutiva por importe de 238.258,10 € a favor de CLECE S.A. pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar- setembro 2013. Expte. 88534/301.

CEDRO
4.- Proposta para incorporar a UAD-CEDRO ó procedemento de acreditación de Unidade Docente Multiprofesional de Saúde Mental. Expte. 2030/315.

5.- Indemnización substitutiva por importe de 57.370,92 € a favor de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. pola prestación do servizo de apoio á UAD-CEDRO- setembro 2013. Expte. 2020/315.

CONTRATACIÓN
6.- Adxudicación do procedemento aberto para a contratación dos servizos de recollida, transporte e entrega a xestor autorizado dos residuos procedentes de construcións e demolicións xerados polo taller do Servizo de Vías e Obras do Concello de Vigo. Expte. 1799/440.


CULTURA, FESTAS E MUSEOS
7.- Fixación de prezos de venda de entradas da programación do Servizo de Cultura e Bibliotecas no Auditorio municipal no segundo semestre do ano 2013. Expte. 14410/331.

8.- Bases de participación do concurso "Vente cos Reis Magos 2013-14". Expte. 5274/335.

INTERVENCIÓN XERAL
9.- Relación de xustificantes de libramentos.

EDUCACIÓN
10.- Indemnización substitutiva por importe de 9.680 € a favor de Rdo Comunicación Cultural polo desenvolvemento e dinamización da exposición "No principio foi verso: Rosalía de Castro". Expte. 15470/332.

ELECTROMECÁNICOS
11.- Revisión ordinaria do contrato de mantemento integral das instalacións electromecánicas dos túneles e pasos interiores da cidade de Vigo. Expte. 14966/444.

FOMENTO
12.- Dar conta da tramitación do Proxecto renovación das redes de saneamento e abastecemento na rúa Tomás Alonso (entre Alameda Suárez Llanos e rúa Camilo Veiga). Expte. 2152/440.

13.- Proposta para encargar á empresa Xestión Integral do Servizo de Abastecemento e Saneamento de Auga, Aqualia-FCC a redacción do proxecto "Dosificación de reactivos na ETAP do Casal". Expte. 2109/440.

MEDIO AMBIENTE
14.- Revisión do prezo do ano 2013 do contrato de prestación do Servizo de salvamento e socorrismo en areais do Concello de Vigo. Expte. 8316/306.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
15.- Dar conta dos expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Normalización Lingüística durante os meses de setembro e outubro de 2013. Expte. 1703/334.
OSPIO
16.- Nomeamento de dirección facultativa da obra "renovación das redes de saneamento e abastecemento na rúa Tomás Alonso, Entre a Alameda Suárez Llanos e Rúa Camilo Veiga". Expte. 2476/443.

17.- Plan de Seguridade e Saúde e aceptación do Plan de Xestión de residuos da obra ""renovación das redes de saneamento e abastecemento na rúa Tomás Alonso, Entre a Alameda Suárez Llanos e Rúa Camilo Veiga". Expte. 2475/443.

POLICÍA LOCAL
18.- Incoación de expediente disciplinario á funcionaria da Policía Local nº 294019. Expte. 39345/212.

RECURSOS HUMANOS
19.- Axudas especiais con cargo ao Fondo de Acción Social. Expte. 24555/220.

20.- Solicitude de consolidación de grao persoal do funcionario D. Gustavo Rodríguez Bartól. Expte. 24321/220.

21.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondente aso meses de maio e setembro 2013. Expte. 24500/220.

SEGURIDADE
22.- Devolución de avais:

a) Sociedade Cultural Comisión Festas da Consolación. Expte. 86831/210.
b) Asociación Cultural do Salvador de Teis. Expte. 87325/210.
c) Comunidad de Propietarios Pi y Margall, 100. Expte. 87045/210.
d) Construcciones Magope S.L. Expte. 87097/210.
e) Impermeabilizaciones Mafergo S.L. Expte. 87098/210.
f) Construcciones Magope S.L. Expte. 87099/210.


TRANSPORTES
23.- Proposta de aboamento de axuda económica concedida para adquisición de vehículo eurotaxi adaptado ao titular da licenza 350. Expte. 79764/210.XUVENTUDE
24.- Consta xustificativa da subvención concedida á Concellería de Xuventude por parte da Consellería de Traballo e Benestar Social da Xunta de Galicia. Expte. 3980/336.

25.- Indemnización substitutiva por importe de 13.718,29 € a favor de Fundación de Estudos e Análise Fesan en concepto de Prestación do servizo de atención a nenos e nenas nas Ludotecas de Casa da Xuventude e Pavillón de Coia. Expte. 4061/336.

26.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 15 de novembro de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 13 de novembro de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.