Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 27 xuñ 2013
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:


ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR (21.06.13).
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2.TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE ARQUIVO DE EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE CESIÓN. EXPTE. 47055/421

3.TOMA DE COÑECEMENTO DE RESOLUCIÓN DO ALCALDE-PRESIDENTE DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO DA XMU COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA RÚA REPÚBLICA ARGENTINA, 12-14. EXPTE. 1756/433.

4.RESOLUCIÓNS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DA ITE:
a.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NA RÚA MANUEL COMINGES, 53. EXPTE. 6638/428.
b.RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA PROCEDEMENTO SANCIONADOR E IMPOSICIÓN DE MULTA POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA LEVE NA RÚA SAN AMARO, 4. EXPTE. 6739/428.
c.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NA RÚA RAMIRO PASCUAL, 16. EXPTE. 6742/428.
d.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NA RÚA PURIFICACIÓN SAAVEDRA, 31. EXPTE. 6871/428.
e.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NA RÚA TOMÁS DELMIRO MARTÍNEZ SILVA, 35. EXPTE. 6877/428.
f.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NA RÚA MONTECELO, 66. EXPTE. 6935/428.
g.RESOLUCIÓN DE REVOGACIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA E DE ARQUIVO DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NO CAMIÑO DO CAMPIÑO, 4. EXPTE. 6970/428.
h.RESOLUCIÓN DE REVOGACIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA E DE ARQUIVO DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NA ESTRADA BALSA, 1. EXPTE. 6978/428.
i.RESOLUCIÓN DE REVOGACIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA E DE ARQUIVO DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NA AVDA. DE CASTRELOS, 459. EXPTE. 6985/428.
j.RESOLUCIÓN DE REVOGACIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA E DE ARQUIVO DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NA SUBIDA A SAN SEBASTIÁN, 12. EXPTE. 6991/428-6992/428.
k.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NO CAMIÑO CEIRÓNS, 14. EXPTE. 7027/428.
l.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NO CAMIÑO SIXTRO, 19. EXPTE. 7098/428.
m.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NA BAIXADA A SAMIL, 35. EXPTE. 7152/428.
n.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NA RÚA XAVIER SENSAT, 44. EXPTE. 7164/428.
o.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NA RÚA XAVIER SENSAT, 22. EXPTE. 7167/428.
p.RESOLUCIÓN ESTIMATORIA DE RECURSO DE REPOSICIÓN E DE ARQUIVO DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR NO CAMIÑO FREIXEIRO, 21. EXPTE. 7169/428.

5.APROBACIÓNS DEFINITIVAS DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:
a.ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA SEBASTIÁN ELCANO, 1, 1º D. EXPTE. 1143/431.
b.ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA SEBASTIÁN ELCANO, 1, 1º E. EXPTE. 1144/431.
c.ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA SEBASTIÁN ELCANO, 1, 2º D. EXPTE. 1145/431.
d.ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA SEBASTIÁN ELCANO, 1, 2º E. EXPTE. 1146/431.
e.ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA SEBASTIÁN ELCANO, 1, 3º D. EXPTE. 1147/431.
f.ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA SEBASTIÁN ELCANO, 1, 3º E. EXPTE. 1148/431.

6.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS, E BARRIOS HISTÓRICOS RESOLTOS POLO VICEPRESIDENTE DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.78898/421.- VIVIENDAS CASTRELOS, SL DEVOLUCIÓN AVAL
2.78899/421.- VIVIENDAS CASTRELOS, SL DEVOLUCIÓN AVAL
3.79050/421.- JORGE FERNÁNDEZ-GAYOSO MEDIERO DEVOLUCIÓN AVAL
4.77106/421.- CC. PP. DOCTOR CORBAL 16 REFORMA/AMPLIACIÓN
5.77756/421.- JOSÉ FOS NOGUEIRA MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
6.78777/421.- ROSA MARÍA VARELA PARDO VARIOS
7.78867/421.- CC. PP. PONTE DA VEIGA 16 OBRA MENOR
8.78518/421.- COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA CAMBIO DE CUBERTA
9.78985/421.- CARMEN DOMÍNGUEZ VILA DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIFICADO)
10.78778/421.- MANUEL ALONSO COSTAS PECHE (MÉTODO SIMPLIFICADO)
11.78646/421.- CONSTRUCCIONES GOMRRE, SL REFORMAS (MÉT. SIMPLIFICADO)
12.78866/421.- CC. PP. SANJURJO BADÍA 193 REFORMAS (MÉT. SIMPLIFICADO)
13.78905/421.- ASPANAEX REFORMAS (MÉT. SIMPLIFICADO)
14.79001/421.- CC. PP. MÉDICO JOSÉ MATO 2 REFORMAS (MÉT. SIMPLIFICADO)

INADMISIÓN:
15.75734/421.- INMOBILIARIA J.B., SL VARIOS

RENUNCIA:
16.62288/421.- PROMOCIONES GUTIÉRREZ Y POL, SL EDIFICIO

DESESTIMADAS:
17.67727/421.- MARÍA NIEVES RODRÍGUEZ BLANCO VIVENDA UNIFAMILIAR
18.70821/421.- LAURA FIGUEIRAS ALONSO VIVENDA UNIFAMILIAR
19.78332/421.- TRINIDAD DAVILA REGUEIRO DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
20.78134/421.- PILAR ESTÉVEZ RODRÍGUEZ PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
21.78135/421.- CRISTINA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
22.78888/421.- VIGOCASA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, SL DEVOL. AVAL
23. 451/420.- MARÍA JOSÉ GRANERO MARTÍNEZ COMERCIO
24.40417/422.- UTE EDAR-LAGARES VIGO GUINDASTRE

RENUNCIA:
25.38449/422.- CASAMODESTO, SL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.


DESESTIMADAS:
26.34219/422.- LIMPIEZAS O DILUVIO, SL VENDA POLO MIÚDO
27.33564/422.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA INSTAL. TELECOMUNIC.
28.64418/421.- LIMPIEZAS O DILUVIO, SL REFORMA COMERCIAL
29.68643/421.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA REFORMA COMERCIAL
30.64825/421.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA INSTALACIÓN
31.35823/422.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA INSTAL. TELECOMUNIC.

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
32.32812/422.- REPARACIONES NAVALES Y LIMPIEZAS DÍAZ, SL TALLER/FÁBRICA

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
33.63310/421.- AZLIENIA GESTIÓN, SL EDIFICIO
34. 2085/426.- CC. PP. PAULINO FREIRE 16, ESCALERA 3 REFORMA/AMPLIACIÓN
35. 1671/426.- FRUTAS NIEVES, SL REFORMA COMERCIAL
36.74339/421.- ANTONIO TRABADA RODRÍGUEZ REFORMA COMERCIAL
37.38351/422.- ANTONIO TRABADA RODRÍGUEZ BARES/RESTAURANTES
38.35844/422.- EJE ATLÁNTICO 3000, SL OFICINAS
39. 1947/426.- MARÍA PAZ RODRÍGUEZ MAZAIRA SANITARIO/REF. COMERCIAL

INFORME:
40.69508/421.- MANUEL GANDÓN MENDUÍÑA REFORMA/AMPLIACIÓN

RECTIFICACIÓN:
41.57095/421.- FONTEDOLA, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.
Vigo, 25 de xuño de 2013
A Xerente de Urbanismo,


María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 28 de xuño de 2013, ás 8.30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 25 de xuño de 2013

O Alcalde-Presidente da XMU, O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda