Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 31 xan 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 1 DE FEBREIRO DE 2013.

1.- Actas das sesións ordinaria e extraordinarias do 28/12/12.

BENESTAR SOCIAL
2.- Servizo de axuda do fogar. Expte. 1264/14

CONTRATACIÓN
3.- Plan de ocupación, instalación e explotación dos servizos de temporada, kioscos, nas praias do termo municipal de Vigo para o ano 2013. Expte. 9178/306.

DEPORTES
4.- Solicitude de autorización para realización do II TRAIL VIVE-BEMBRIVE 2013. Expte. 11503/333,

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
5.- Solicitude para promover ante a Consellería de Traballo e Benestar, a cualificación como Iniciativa Local de Emprego do proxecto empresarial denominado "IMENER GALICIA-SUR". Expte. 9461/77.

EDUCACIÓN
6.- Nomeamento representantes municipais nos consellos escolares dos centros de ensino público 2013. Expte 332/14645.

FOMENTO
7.- Solicitude de autorización por parte de Gas Galicia SDG, S.A. para a realización do proxecto "Ampliación das redes de Distribución de gas en Redondela ano 2012". Expte. 1745/440.

8.- Aprobación do proxecto "Obras de reparación e mantemento do contorno ca igrexa de Zamáns. Expte. 2277/443.

MOBILIDADE
9.- Solicitude de devolución de fianza: don José Carlos Gómez Gómez Expte. 84466/210


RECURSOS HUMANOS
10.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal dos distintos servizos correspondentes ao mes de decembro de 2012. Expte.23811/220.

11.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do servizo de Cemiterios por exceso de xornada anual correspondente ao mes de decembro 2012. Expte. 23807/220.

12.- Complemento de produtividade do persoal do servizo de Cemiterios por xornada partida correspondente ao mes de decembro de 2012. Expte. 23806/220.

13.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal de Desinfección correspondente ao mes de decembro 2012. Expte. 23805/220.

14.- Complemento de produtividade por conducir maquinaria pesada do persoal do servizo do Parque Móbil correspondente ao 4º trimestre-2012. Expte. 23804/220.

15.- Dar conta de resolución do concelleiro-delegado de Xestión Municipal, sobre encomenda de funcións á funcionaria Dª Rosa Sancecilio Viéitez. Expte. 23834/220.

16.- Dar conta de resolución do concelleiro-delegado de Xestión Municipal, de data 10/01/2013, autorizando permiso sen soldo ao funcionario D. Miguel Angel Pérez Organero. Expte. 23797/220.

17.- Dar conta de resolución do concelleiro-delegado de Xestión Municipal de data 26/12/2012, relativa a convocatoria proceso selectivo prazas persoal funcionario incluídas na OEP 2010-2011. Expte. 23795/220.

18.- Dar conta de resolución do concelleiro-delegado de Xestión Municipal, de data 18/12/2013, relativa a convocatoria proceso selectivo prazas laborais por promoción interna OEP 2010-2011. Expte. 23793/220.

19.- Dar conta de resolución do concelleiro-delegado de Xestión Municipal, de data 28/12/2012, sobre adaptación de posto de traballo por motivo de saúde do funcionario D. Manuel Bueno Heredia.

20.- Dar conta de resolución do concelleiro-delegado de Xestión Municipal, de data 17/01/2013, sobre autorización de permiso non retribuído ao funcionario interino D. Benito Ramírez Abal. Expte. 23826/220.

21.- Gastos de locomoción do persoal municipal correspondente aos meses de xullo-decembro 2012. Expte. 23825/220.

URBANISMO
22.- Peza separada do prezo xusto da parcela 347 A-B-C do proxecto expropiatorio para a ampliación da cidade universitaria de vigo, 1ª Fase. Expte. 413/138.

23.- Plan Parcial S-34-R Falcoa. Aprobación definitiva. Expte. 11485/411.

VÍAS E OBRAS
25.- Anulación acordo XGL do 28-12-12 e devolución de fianza a Reformas Fonvila. Expte. 67978/250


26.- Rogos e preguntas.DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 1 de febreiro de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e aos demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para os efectos de información.


Vigo, 30 de xaneiro de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.