Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 15 feb 2008
Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o luns 18 de febreiro, ás 08.00 horas en primeira convocatoria e ás 09.00 horas en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación:


BENESTAR SOCIAL
1.- Prestación do Servizo de Axuda no fogar: alta exptes. 2/1667, 2/1671, 4/1772, 4/1682, 1/2238, 1/2165, 1/1749, 1747/12, 1868/12, 1863/12.

2.- Prestación do Servizo de Centro de Día para persoas maiores: 22/2285.

CULTURA
3.- Préstamo de fotografías da colección fotográfica do Concello de Vigo ó Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) para a mostra "Miradas Alleas". Expte. 10725/331.

MULLER
4.- Convalidación de gasto por importe de 15.193,95 € pola prestación do servizo de Casa Acollida e piso tutelado para mulleres. Expte. 3269/224.

5.- Segunda convalidación de gasto por importe de 2.792,34 € pola prestación do servizo de Casa de Acollida e piso tutelado para mulleres. Expte. 3277/224.

INVESTIMENTOS
6.- Solicitude de financiamento da Dirección Xeral de Relacións Laborais para execución do proxecto "Plan local de Promoción do Cooperativismo de Traballo Asociado no Concello de Vigo". Expte. 101174/140.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
7.- Renuncia de Dª. María Álvarez Vázquez á explotación do quiosco na rúa A Guarda, de Vigo. Expte. 17990/240.

8.- Renuncia de Dª. Mª Carmen Lorenzo Carrera á explotación do quiosco en Avda. Castrelos, 1. Expte. 17978/240.

9.- Renuncia de D. Modesto Rodríguez Díaz á explotación do quiosco sito na Travesía de Vigo nº 9. Expte. 17964/240.

10.- Rectificación de acordo da Xunta de Goberno Local de 26.11.07 relativo á revisión de prezos do contrato de prestación da asistencia de colaboración na xestión Catastral delegada do Concello de Vigo. Expte.275/500.

11.- Dar conta do cumprimento da orde da X.Goberno Local do 14.11.05 de execución da obras de conservación e mantemento de aparcamentos na Porta do Sol e Praza de Portugal. Expte. 14714/240.

12.- Reclamación previa á vía xurisdición de D.ª Consuelo Pérez Rodríguez en relación á desafectación do camiño en Baixada ó Río R2 en Moledo. Expte. 17908/240.

13.- Revisión de prezos do servizo de vixilancia das instalacións do Museo Quiñones de León. Expte. 18216/240.

14.- Devolución de garantías:
a) Besada y Faílde. Expte. 2132/241.
b) Royal Ofy S.L. Expte. 2108/241.
c) Sirvent S.L. Expte.s 2150 e 2151 de 241.

15.- Modificación das trazas dos aparcadoiros subterráneos das rúas Rosalía de Castro, Jenaro de la Fuente e Avenida Castelao e autorización da execución simultánea das obras correspondentes ós mesmos. Expte. 18201/204.

16.- Reclamación de Dª Carmen Simón Simón de responsabilidade patrimonial. Expte. 1310/243. Desestimada.

17.- Reclamación de Dª. María María Díez González de responsabilidade patrimonial. Expte.1233/243. Estimada parcialmente.

18.- Reclamación de D.Cesar A. Outerelo González (D. Eduardo Fernández Crispín) de responsabilidade patrimonial. Expte. 1377/243. Estimada parcialmente.

19.- Reclamación de D. Pablo Osorio Diéguez de responsabilidade patrimonial. Expte. 1503/243. Desestimada.

20.- Reclamación de D. Cesar A. Outerelo González (Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, D. Javier Castro Abalde) de responsabilidade patrimonial. Expte. 1433/243. Desestimada.

21.- Reclamación de D. Eligio Dacosta Liboreiro de responsabilidade patrimonial. Expte. 1434/243. Responsable UTE Aqualia-FCCSA.

22.- Reclamación de D. Luis Ángel Aguilar Carrascal de responsabilidade patrimonial. Expte.1435/243. Desestimada.

23.- Reclamación de D. José Lorenzo Domínguez de responsabilidade patrimonial. Expte. 1437/243. Desestimada.

24.- Reclamación de Dª. Sonia Otero Piñeiro de responsabilidade patrimonial. Expte. 1442/243 Desestimada.

25.- Reclamación de D. Alberto Viejo Puga de responsabilidade patrimonial. Expte. 1507/243. Desestimada.

26.- Reclamación de Dª. Raquel González Figueroa de responsabilidade patrimonial. Expte.1414/243. Desestimada.

27.- Reclamación de D. Rosa Domínguez Pérez de responsabilidade patrimonial. Expte. 1421/243. Desestimada.

28.- Reclamación de Dª. Ramona Vicente González de responsabilidade patrimonial. Expte. 1542/243.Desestimada.

29.- Reclamación de D. Pablo José González Fernández de responsabilidade patrimonial. Expte.1424/243. Desestimada.

30.- Reclamación de Dª. María García Paz Pereira (Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros e Dª. María Oliva Estévez Deaño) de responsabilidade patrimonial. Expte.1425/243. Responsable UTE Aqualia-FCCSA.

31.- Reclamación de Dª. María del Carmen Rodríguez Camarero de responsabilidade patrimonial. Expte.1505/243. Estimada.

32.- Reclamación de Dª. Mª Isabel Rotea Villanueva de responsabilidade patrimonial. Expte.1400/243. Desestimada.

33.- Reclamación de D.Graciano Fernández Fernández de responsabilidade patrimonial. Expte.1404/243. Desestimada.

34.- Reclamación de D. Bernardo Correa Lago de responsabilidade patrimonial. Expte.1408/243. Desestimada.

35.- Reclamación de Dª. Elisa Isabel Crespo Montenegro de responsabilidade patrimonial. Expte.1409/243. Desestimada.

36.- Recurso de reposición interposto por Dª. Emilia Consuelo Méndez contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de responsabilidade patrimonial. Expte.816/243. Estimado.


PATRIMONIO HISTÓRICO
37.- Revisión de prezos do contrato de xestión e dinamización do Centro de Artesanía Tradicional e da Casa do Cesteiro. Expte. 4150/307.

PERSOAL
38.- Distribución do Fondo Social para o ano 2008. Expte. 17944/220.

39.- Renuncia de encomenda de funciones realizada por acordo da X.Goberno local o 30.03.04 a favor de D. Jesús Núñez-López Torrón. Expte. 18047/220.

40.- Dar conta da resolución do concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal de deixar sen efecto a reducción de xornada de D. José A. Villar Comesaña.

41.- Dar conta da resolución de gratificación por servicios especiais e extraordinarios do Servizo de Extinción de Incendios, xaneiro-2008.

42.- Campaña ordinaria de desratización no termo municipal de Vigo para o ano 2008. Expte. 18035/220.

43.- Aboamento de complemento de productividade ós conductores de Seguridade do Tenente de Alcalde. Expte. 18044/220.

44.- Complemento de productividade de funcionarios municipais por conducción dun vehículo lixeiro non sendo oficial-conductor, 4º Trimestre. Expte. 18025/220.

VIAS E OBRAS
45.- Adxudicación da obra de "acometida de Saneamento para o Grupo escolar Josefa Alonso-Matamá. Expte. 54607/250.

VIGO-ZOO
46.- Relación de postos de traballo do Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias Vigo Zoo.

47.- Rogos e preguntas.