Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 1 xuñ 2007
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 4 DE XUÑO DE 2007

1.- Actas da sesión extraordinaria e urxente do 24 de abril, sesións ordinarias do 30 de abril e 7 de maio e extraordinaria e urxente do 8 de maio de 2007.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Auto do Tribunal Supremo no rec. casación nº 152/2005 interposto por D. VICTORIANO MOLDES RUIBAL contra sentenza do TSXG en relación cos pregos de condicións e concesión da Praza Elíptica. Inadmisible.

3.- Auto do Tribunal Supremo no rec. casación nº 8/5037/2006 interposto por D. DIEGO LUIS QUINTA LORENZO sobre reclamación de responsabilidade patrimonial. Declarar deserto o recurso.

4.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 499/2006 interposto por D. ANEL RODRÍGUEZ ATILLO contra sanción de tráfico. Desestimento.

5.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 442/2006 interposto por D. DEMETRIO MATEO GAYA contra sanción de tráfico. Desestimento.

6.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 447/2006 interposto por Dª. Mª CARMEN OTERO SANTOS contra sanción de tráfico. Desestimento.

7.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 135/2006 interposto por D. PABLO FRANCISCO MADERA SEOANE contra sanción de tráfico. Rematado o procedemento.

8.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 137/2006 interposto por Dª. ELISABETH BASTOS VILA contra sanción de tráfico. Rematado o procedemento.

9.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 253/2006 interposto por Dª. YOLANDA Mª AGUIAR CASTRO en relación coa desestimación de reclamación contra o orzamento do 2005 . Estimado en parte.

10.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 99/2006 interposto por D. JOSE MANUEL GONZÁLEZ UCHA acordos da X.Goberno local sobre convocatorio de concurso de traslados do ano 2005. Inadmisibilidade parcial.

BENESTAR SOCIAL
11.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 23/1324.

ELECTROMECÁNICOS
12.- Proxecto modificado nº 1 a coste cero da "Automatización das Instalacións de saneamento de Vigo". Expte. 41632/250.

EMPREGO
13.- Solicitude de cualificación como ILE (iniciativa local de emprego) do proxecto empresarial de D. Andrés Luís Castro García. Expte. 4472/77.

MULLER
14.- Revisión de prezos do contrato de xesitón da Casa Municipal de Acollida. Expte. 2905/224.

15.- Concesión premios das "Iniciativas municipais para promover a educación en igualdade de oportunidades de nenas e nenos no ámbito escolar". Expte. 2927/224.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
16.- Solicitude de "Pazo de Congresos S.A." de modificación do contrato de concesión da obra pública e de suspensión do prazo de presentación do proxecto de execución do conxunto arquitectónico da edificación mentras non resolvese a autorización do mesmo.Expte. 605/410.

17.- Modificación do contrato de subministración de vestiario para o persoal municipal. Expte. 11824/444.

18.- Devolución de fianza a favor de Ferroser S.A. Expte. 1756/241.

19.- Recurso de reposición interposto pola Asociación de Empresarios do Mercado das Travesas contra resolución da X.Goberno de 26.02.07 sobre imposición de sanción. Estimado. Expte. 17608/240.

20.- Reclamación de D. Fernando Recondo Ruiz de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 918/243. Desestimada.

21.- Reclamación de D. Ricardo Collazo Conde de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 631/243. Responsable UTE Aqualia- FCCSA.

22.- Reclamación de Dª Pilar Rodríguez Tomé de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 909/243.Desestimada.

23.- Reclamación de Dª. Purificación González Piñeiro de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.901/243. Desestimada.

24.- Reclamación de Dª. Belén Pérez Iglesias de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 808/243. Desestimada.

25.- Reclamación de D. José Ricón Prieto de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.894/243. Desestimada.

26.- Reclamación de Dª. Josefa Domínguez Collazo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 841/243. Desestimada.

27.- Reclamación da Compañía ARAG (D. Cándido Comesaña Costas) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 608/243. Responsable UTE Aqualia FCCSA.

28.- Reclamación de Dª. Mercedes Franco Pérez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 868/243. Desetimada.

29.- Reclamación de Dª. Mª del Carmen Rodríguez Iglesias de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 818/243. Responsable CESPA S.A.

PERSOAL
30.- Complemento de productividade á funcionaria Dª. Mª Carmen López Ruiz. Expte. 17304/220.

31.- Complemento de productividade á funcionaria Dª. Marta Núñez Aboy. Expte. 9461/331.

32.- Gratificación por servizos especiais prestados polo persoal da Policía Local. Expte. 17208/220.

33.- Prórroga por un ano do contrato laboral de dous auxiliares de laboratorio en prácticas. Expte. 17294/220.

34.- Prórroga por tres meses do contrato dun administrativo adscrito ó Servizo de Cultura. Expte. 17296/220.

35.- Corrección de erro no acordo da X.Goberno Local do 23.04.07 para a cobertura temporal do persoal de CEDRO. Expte. 17224/220.

36.- Ratificación da resolución do primeiro tenente de Alcalde, do 24.05.07, de contratación de dous oficiais-sepultureiros por un período de catro meses para substitución de vacacións. Expte. 17291/220.

37.- Ratificación da resolución do primeiro tenente de Alcalde de 30.04.07, de contratación de seis ordenanzas e un alguacil por un período de tres meses. Expte. 17251/220.

38.- Complemento de productividade do persoal do Servizo de Vías e Obras por xonada partida correspondente ó mes de abril de 2007. Expte. 17302/220.

39.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal, meses de decembro 2006 e abril 2007. Expte. 17290/220.

40.- Gastos de locomoción do persoal municipal correspondente ó mes de xuño de 2007. Expte. 17297/220.

41.- Recurso interposto contra o proceso selectivo para o nomeamento de administrativos/as de Admón. Xeral –Oferta de Emprego de 2005 (quenda promoción interna).

TURISMO
42.- Adxudicación de doce bolsas para a realización de prácticas en oficinas de informaicón turística correspondente ó período estival 2007. Expte. 2128/104.

URBANISMO
43.- Aclaración da condición resolutoria contida nas escrituras de compravenda das vivendas sitas na rúa Anduriña formalizada entre o Concello de Vigo e os ocupantes legais da UE I-06 Rosalía de Castro II. Expte. 4754/401.

44.- Resolución do recurso de reposición interposto pola comunidade de Propietarios do "Edificio Airiños" contra resolución do Vicepresidente da Xerencia Municpal de Urbanismo do 7.12.06. Expte. 55921/421.

VIAS E OBRAS
45.- Devolución de aval a Tendidos Moncosa S.A. por acometida eléctrica rúa Enrique Lorenzo. Expte. 51540/250.

46.- Devolución de aval a ELYME S.L. por acometida eléctrica na rúa Aragón. Expte. 51703/250.

47.- Devolución de aval a ELYME S.L. por acometida eléctrica rúa José Frau nº 4. Expte. 48394/250.

XUVENTUDE
49.- Proxecto de convenio coa Asociación Dr. Fleming para desenvolvemento de actividades de dinamización infantil e xuvenil durante o ano 2007. Expte. 1932/336.

50.- Proxecto de convenio coa Asociación Camiño Vello de Coia para desenvolver un programa de dinamización xuvenil durante o ano 2007. Expte. 1931/333.

51.- Proxecto de convenio co Centro Recreativo Artístico e Cultural de Coruxo para desenvolver un programa de dinamización infantil e xuvenil. Expte. 1921/336.

52.- Recoñecemento oficial da creación dunha nova oficina de información xuvenil denominada PUNTO XOVE pertencente á Concellería de Xuventude do Concello de Vigo. Expte. 1954/336.

53.- Rogos e preguntas.