Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 15 mar 2006
Orde do día da sesión ordinaria que celebra o Consello da Xerencia de urbanismo o xoves día 16 ás 10 horas.

1. ACTA ANTERIOR (2.03.06).


DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. ESTUDO DE DETALLE NA FINCA " A TORRE" (CMÑO QUINTELA NAVIA).SUSPENSIÓN (EXPTE 9461/411)

3. PROXECTO DE URBANIZACIÓN NA FINCA " A TORRE" (CMÑO QUINTELA.NAVIA).
SUSPENSIÓN. (EXPTE 4502/401).

4. MODIFICACIÓN DO ESTUDO DE DETALLE DAS PARCELAS "B", "D", "W", "X", "C " E
"L 21" DO POLIGONO 22 PERI CALVARIO. CADUCIDADE. EXPTE 9070/411.

5. APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO POLÍGONO 11 DO PERI DO CALVARIO (EXPTE. 4623/401)

6. RECEPCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN ED-SU-UE II-10 FRAGOSO. (EXPTE 4588/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

7. SOLICITUDE DE REVERSIÓN DE TERREOS CEDIDOS NA LICENZA E-4135/78 POR D.
FELIX NORIEGA PEIRÓ. DESESTIMACIÓN. EXPTE 4664/401.

8. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 10.11.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/0004546/2001 INTERPOSTO POR " TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES S.A." CONTRA ACORDO DO CONCELLO DE VIGO DO 26.02.01 POLO QUE SE APROBA DEFINITIVAMENTE A ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS CONDICIÓNS URBANÍSTICAS DE TELECOMUNICACIÓNS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO. DESESTIMATORIA.

b) SENTENZA DO 19.01.06 RECAÍDA NO R.C.A Nº 5102/02 INTERPOSTO POR D. MIGUEL PESTANA PLAZA E OUTRA CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE DATA 13.6.02 POLO QUE SE DESESTIMA O RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA ACORDO DE 7.3.02 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DOS ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO AREA DE ACTUACIÓN INTEGRADA Nº 2 DO PLAN ESPECIAL DE MELLORA DO NÚCLEO "06-03 PORTO LOUREIRO". DESESTIMATORIA.

c) AUTO DE 13.05.05 RECAÍDO NO RECURSO DE CASACIÓN Nº 08/9916/2004 INTERPOSTO POR "CHURRUCA VILLAS Y PROMOCIONES S.A." CONTRA SENTENZA DO TSXG DE 22.07.04 DESESTIMATORIA DE R.C.A. INTERPOSTO CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DENEGATORIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDO DE DETALLE DO CUARTEIRÓN Nº 38 DO PEEC (EXPTE 4908/411). DECLARA DESERTO O RECURSO.

d) SENTENZA DE 27.10.05 RECAÍDA NO R.C.A Nº 02/0004915/2001 INTERPOSTO POR DONA ALEJANDRA FREIRE RIANDE CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA X.M.U. DE 19.07.01 DENEGATORIO DA APROBACIÓN DEFINITIVA DO PERI I-08 PRAZA DE ESPAÑA. DESESTIMATORIA.

e) SENTENZA DE 19.01.06 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 4022/03 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA SENTENZA ESTIMATORIA RECAÍDA NO R.C.A. Nº 413/01 INTERPOSTO POR DAJADA S.L. CONTRA RESOLUCIÓN DE 4.10.01 POLA QUE SE DESESTIMA A LICENZA DE CONSTRUCCIÓN DUN EDIFICIO NA RÚA EXTREMADURA Nº 4. DESESTIMATORIA.

f) SENTENZA DO 9.2.06 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/0004364/2002 INTERPOSTO POR D. JOSÉ LUIS BARROS FERREIRA Y REGUEIRO CONTRA ACORDO DE 31.5.01 DESESTIMATORIO DO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DE RECEPCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DOS POLÍGONOS IV-V DO PERI II-12 A FLORIDA B. EXPTE 4262/401. DECLARA A INADMISIBILIDADE DO RECURSO.

g) SENTENZA DO 20.7.05 RECAÍDA NO P.O. Nº 71/04 INTERPOSTO POR DONA MARÍA ROSARIO E D. MANUEL REGUERA DÍAZ CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA X.M.U. DE 16.4.03 SOBRE OBRAS DE CONSERVACIÓN NO EDIFICIO SITO NA RÚA AREAL Nº 34. EXPTE 11670/423. DESESTIMATORIA.

h) SENTENZA DO 22.11.05 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 5652/02 INTERPOSTO POR D. JOSÉ LUIS AMBRODA LEDO CONTRA SENTENZA DE 24.10.02 DESESTIMATORIA DE R.C.A. Nº 289/00 INTERPOSTO CONTRA ACORDO DESESTIMATORIO DE RECURSO DE REPOSICIÓN DE DATA 06.07.00 INTERPOSTO CONTRA OUTRO DE 16.3.00 QUE DECLARABA ILEGAIS E ORDENABA A DERRUBA DA VIVENDA UNIFAMILIAR SITA NA RÚA CANTABRIA Nº 160. DESESTIMATORIA.

i) SENTENZA DO 18.01.06 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 30/2005 P.A. INTERPOSTO POR D. DANIEL VAZQUEZ HERMIDA CONTRA INACTIVIDADE DA ADMINISTRACION POR INEXECUCIÓN DO ACORDO DE 8.11.01 QUE DECLARABA ILEGAIS E ORDENABA A DERRUBA DAS OBRAS EXECUTADAS NO CAMIÑO CRUCEIRO Nº 30-CASTRELOS. (EXPTE 11305/423). ESTIMATORIA.

j) SENTENZA DE 24.10.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 273/2004 P.O. INTERPOSTO POR DONA HERMINIA VILLA FUENTES CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA X.M.U. DE 30.12.04 DESESTIMATORIO DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA OUTRO POLO QUE SE DECLARABA A ILEGALIDADE DAS OBRAS NA EDIFICACIÓN SITA NA AVDA PEINADOR S/N-REDOMEIRA. EXPTE 11968/423. DESESTIMATORIO.

k) SENTENZA DE 10.11.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/0004877/2002 INTERPOSTO POR D. JOSÉ LUIS GONZALEZ ALONSO E OUTROS CONTRA ACORDO PLENARIO DE 29.04.02 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO TEXTO REFUNDIDO PERI I-01 PAZOS .EXPTE 5684/411. DESESTIMATORIA.

l) AUTO DO 13.10.05 RECAÍDO NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 2/4273/05 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA AUTO DE 24.05.05 DICTADO NO P.O. 0000061 /2005 SOBRE IMPOSICIÓN DE COSTAS Á ADMINISTRACIÓN DEMANDADA. DESESTIMATORIO.

9. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA FERREIROS Nº 14 (EXPTE 256/431)
b) VIVENDA NA RUA FERREIROS Nº 14-3º (EXPTE 254/431)

10. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) VIVENDA NA RÚA TOMAS ALONSO 295-3º (EXPTE 266/431).
b) VIVENDA NA RÚA TOMAS ALONSO 194-1º A (EXPTE 271/431).
c) VIVENDA EN S. FRANCISCO 27 (EXPTE 72/431)
d) ELEMENTOS COMÚNS EN PI Y MARGALL Nº 7 (EXPTE 268/431)
e) ELEMENTOS COMÚNS EN RIBEIRA BERBÉS Nº 35 (EXPTE 207/431).

11. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 30029/422.- CANDIDO ALBERTO PIÑEIRO RODRIGUEZ
2. 44345/421.- PROMOCIONES DORALTA SL
3. 51321/421.- MARIA BELEN ALONSO GARCIA
4. 55367/421.- PROMOCIONES CARRETERA CORTADA S.L.
5. 55283/421.- ALARIZ PORMOCIONES INMOBILIARIAS 2002 SL
6. 55368/421.- PROMOCIONES CARRETERA CORTADA S.L.
7. 37045/421.- PROMOCIONES CONRAT Y ESPASANDIN SL
8. 53087/421.- MANUEL SOUTO PALMEIRO
9. 54377/421.- ANA MARIA GARCIA COSTAS
10. 55193/421.- GERARDO GONZALEZ CURRA
11. 54571/421.- CANDIDO ALBERTO PIÑEIRO RODRIGUEZ
12. 54803/421.- JOSE GARCIA PEREZ
13. 28229/422.- LASCHUETZA CB
14. 28333/422.- KAYPE CONTROL Y GESTION S.L.
15. 28417/422.- ANITA RACING CB
16. 28461/422.- A CHAVE LARANXA C.B.
17. 28584/422.- MAY PLATA CB
18. 28691/422.- CONSUELO CARBIA SOUTO
19. 30296/422.- ANGEL ALFONSO BASTOS
20. 30749/422.- TURMIL SL
21. 20845/422.- CELTAMOTOR SL
22. 28260/422.- GREGORIO MARTINEZ FERNANDEZ
23. 28981/422.- MARODRI, S.L.
24. 27312/422.- GRUPO EMPRESARIAL AMYLO SL
25. 30290/422.- SHL PSICOLOGOS EMPRESARIALES GALICIA SL
26. 30461/422.- RECONOCIMIENTOS Y VALORACIONES MEDICAS S.L.
27. 30247/422.- AUTOMOVILISTICA GARFIELD SL
28. 30737/422.- CONSTRUCCIONES PARAXE, S.L.
29. 25080/422.- M CARMEN CALDERON PAINEMAL
30. 35437/421.- CELTAMOTOR S.L.
31. 55318/421.- RECONOCIMIENTOS Y VALORACIONES MEDICAS S.L.
32. 23616/422.- LINO VIGO SL

12. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS