Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 10 mar 2006
Asuntos que tratará a Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria que celebra o luns 13 de marzo ás 9 horas.

1.- Acta da sesión ordinaria do 27 de febreiro de 2006.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Sentenza do TSXG no r.c.a nº 02/5159/00 interposto por SALGADO Y JARDON, S.L., contra acordo do Pleno de 30.8.2000, recaído no expediente de adxudicación da concesión do Mercado da Pedra (Expte. 12292/240). Desestimado.

3.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 122/05 (proc. Abr.) interposto por DNA. JOSEFA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ contra resolución desestimatoria de reclamación patrimonial por danos (Expte. 15320/240). Desestimado.

4.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 254/2002 p.a., interposto por D. RAFAEL OJEA PÉREZ E OUTROS contra resolución de 19.04.02 de adscripción provisional de Carlos Soto Álvarez ó posto de Xefe da Unidade Administrativa de Alcaldía. Estimado.

5.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 195/2005(Proc. Abr.) interposto por D. ALFREDO LÓPEZ CONCEPCIÓN contra desestimación presunta de recurso de reposición contra sanción de tráfico. Estimado.

6.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo r.c.a nº 8/2005 p.o., interposto por GEOIL, S.L., contra desestimación presunta de solicitude de resolución de contrato para a subministración de vestiario para a Policía Local.

7.- Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a (p.a.) nº 99/2005 interposto por D. BRIANO LAGO AMORÍN contra desestimación presunta de reclamación patrimonial por danos. (expte. 213/243). Desestimento.

8.- Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo r.c.a. nº380/2005 interposto por Dna. María López Villaverde contra desestimación de rec. de reposición interposto contra sanción de tráfico. (expte. 10101026253). Inadmisible o recurso por extemporáneo.

BENESTAR SOCIAL
9.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de Familiares de enfermos de Alzaheimer de Galicia" para a execución dun programa de acollida e actividades de sensibilización. Expte. 13337/304.

10.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 03/025, 03/941, 03/1219, 03/1255, 3/1284, 12/966, 1/545, 22/1420, 22/1617.

11.- Revisón de prezos (IPC) do contrato do Programa de Familia e Infancia adxudicado a Grupo 5, S.L. Gabinete de Traballo Social, para 2006. Expte. 13356/301.

12.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Erguete para o desenvolvemento dun programa de apoio residencial para pacientes drogodependentes. Expte. 13373/301.

13.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Plan Comunitario de Teis para un proxecto de atención ao menor en Teis. Expte.13346/301.

DEPORTES
14.- Solicitude da Agrupación Deportiva Vigo de autorización para a realización da "Xornada de xogos populares (deporte en idade escolar)" no parque de Castrelos o 19.03.06. Expte. 6064/333.

15.- Solicitude de Begano S.A. de autorización para organizar a actividade lúdico-deportiva "Fútbol Park Coca-Cola" na pista de patinaxe de Samil os días 17-18-19.03.06. Expte. 6065/333.

MEDIOAMBIENTE
16.- Acordo transacional entre a Xunta de Galicia e o Concello de Vigo sobre a transferencia do Hospital Nicolás Peña. Expte. 10252/306.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
17.- Reversión de locais cedidos á A.VV. Estación-Casablanca na Praza da Estación s/n. Expte. 803/301.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
18.- Adxudicación do contrato de xestión do servizo de mantemento e conservación das instalacións de alumeado público do Concello. Expte. 11226/444.

19.- Proposta para deixar sen efecto o acordo da Xunta de Goberno local para a contratación de obras no edificio Cambón, por cambio de uso do edificio. Expte. 2189/101.

20.- Prórroga, por un ano, do contrato de asistencia técnica para a colaboración na regularización de liquidacións do IAE. Expte. 357/500.

21.- Revisión de prezos do contrato de prestación do servizo de limpeza na Casa das Palabras-Verbum. Expte. 17632/240.

22.- Solicitude de revisión extraordinaria de prezos do contrato de instalación, limpeza e mantemento de contenedores e papeleiras no Concello de Vigo. Expte. 17657/240.Desestimada.

23.- Revisión de prezos do contrato de vixiancia, mantemento e instalacións de seguridade de dependencias da Unidade de Cultura. Expte. 9437/331.

24.- Xuros de mora pola venda da parcela municipal nº 000569, sita na rúa Cesareo González, a Urbanizaciones Lepanto S.L. Expte. 17683/240.

25.- Modificación do acordo da X.Goberno local de 30.12.05 sobre revisión de prezos do contrato de recollida RSU, por erro no cálculo do coeficiente de revisión do prezo contractual. Expte. 17665/240.

26.- Alta no Inventario municipal de bens e dereitos das parcelas 57 e 59 da Avda. de Beiramar. Expte. 17678/240.

27.- Recuperación de oficio de terreo de titularidade municipal sito no Bº Picoto en Cidadelle-Chapela. Expte. 17428/240.

28.- Solicitude D. Carlos L. Domínguez Nogueira de desafección de terreos en Tomás A. Alonso, 87 int. Expte. 17663/240. Desestimada.

29.- Reclamación de Dª Dolores Bernárdez Fontán de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 283/243. Estimada.

30.- Reclamación de D. Roberto Carballido Pan de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16368/240. Desestimada.

31.- Reclamación de Dª. Concepción Rodríguez Crespo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16372/240. Desestimada.

32.- Reclamación de Dª. Rosalina Leyenda Pérez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 101/243. Desestimada.

33.- Reclamación de Dª. Dorita López Gómez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 282/243. Estimada parcialmente.

34.- Reclamación de Dª. Camila Estévez Paz de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16460/24. Estimada.

35.- Reclamación de Dª. Rosa María Lago Alonso de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16419/240. Desestimada.

36.- Reclamación de D. Joaquín Piñeiro Rivero de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 496/243. Desestimada.

37.- Reclamación de Dª. Dolores Rodríguez Solla de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16752/240. Desestimada.

38.- Reclamación de D. Manuel Robles González de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16743/240. Desestimada.

39.- Reclamación de Dª. María Farmés González de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16734/240. Desestimada.

40.- Reclamación de Dª. Enma Durán Villar de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16452/240. Desestimada.

41.- Reclamación de Dª. Amelia Parcero Alonso de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16423/240. Desestimada.

42.- Reclamación de Dª. Angela Iglesias Pérez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16065/240. Desestimada.

43.- Reclamación de Dª. Dolores Coello Pérez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 15767/240. Desestimada.

44.- Reclamación de Dª. Mª Plilar Chiarroni Fernández de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 14115/240. Desestimada.

45.- Reclamación de Dª. Hermosinda Méndez González de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 14769/240. Desestimada.

46.- Reclamación de Dª. María Cerviño Vaquero de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 366/243. Desestimada.

47.- Reclamación de Dª. Paula Alvarez Campos de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 11/243. Desestimada.

48.- Reclamación de Dª. María Sabela Rubian Ruído de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 10/243. Desestimada.

49.- Reclamación de D. Mario González Rodríguez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 45/243. Desestimada.

502.- Reclamación de D. Rómulo Ubeira Comesaña de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 44/243. Desestimada.

51.- Reclamación de Dª. Mayte Villar Barreiro de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 21/243. Desestimada.

52.- Reclamación de Dª. Mª Mercedes Prado Blanco de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 18/243. Desestimada.

53.- Reclamación de Dª. Amparo Ferreira Domínguez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1/243. Desestimada.

54.- Reclamación de Dª. Vanesa Alvarez Carrera de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16699/240. Desestimada.

55.- Reclamación de D. Javier Díaz Doming de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 46/243. Desestimada.

56.- Reclamación de D. Benjamín Martínez González de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 15841/240. Estimada.

57.- Reclamación de Dª. Jesusa Durán Alvarez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16428/240. Estimada.

PERSOAL
58.- Solicitude de excedencia voluntaria por interese particular da funcionaria adscrita ao servizo de Participación e Atención Cidadá, Dª. Mª Sol Vázquez de la Cruz. Expte. 16252/220.

59.- Solicitude productividade de D. Ramiro Quicler Zarandón por desempeño de puesto de categoría superior. Expte. 15899/220.

60.- Solicitude de productividade de D. Miguel Miranda Pan e D. Luis Rodríguez-Cadarso de la Peña por desempeño de postos do Tribunal Económico-Administrativo. Expte. 16263/220.

61.- Execución da sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vigo, de 24.05.05, referente a abono de productividade por diferencia de función realizada polos funcionarios Cabos do Servizo de Extinción de Incendios. Expte. 16306/220.

62.- Modificación da Oferta de Emprego público do Órganismo Autónomo "Xerencia municipal de Urbanismo". Expte. 1580/407.

63.- Rectificación do acordo da X. Goberno Local do 30.12.05 sobre a valoración de postos do Organismo autónomo Parque das Ciencias Vigo Zoo.

VIAS E OBRAS
64.- Devolución de fianza a favor de Tendidos Moncosa S.A. polas obras de canalización nas rúas Currás e Ponte San Xoan. Expte. 47790/250.

65.- Contratación da asistencia técnica comprensiva da dirección de obra e a cordinación de Seguridade e Saúde das obras incluídas no acordo da X.Goberno local do 14.12.05. Expte.47789/250.

66.- Rogos e preguntas.