Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 4 mai 2005
O Consello da Xerencia reunese o xoves, día 5, a partir das 10 horas, para tratar os seguintes asuntos:

1. ACTA ANTERIOR (21.04.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

2. APROBACIÓN INICIAL DE PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA 2ª FASE DA U.A. II ROTEAS EN CORUXO (4572/401)

3. RECEPCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA PROLONGACIÓN DA RÚA ENRIQUE LORENZO EN TEIS (37045/421)

4. DECLARACIÓN DE NULIDADE DE LICENZA DE OBRAS CONSONTE O DICTAME FAVORABLE DO CONSELLO CONSULTIVO DE GALIZA EN EXECUCIÓN DE SENTENZA FIRME, EN PENÍS-CABRAL (35668/421)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

5. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN:

a) VIVENDA SITA NA RÚA DE SANTIAGO, 35 (220/431)

b) VIVENDA SITA NA RÚA REAL, 42-2º E (223/431)

6. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA A REHABILITACIÓN DE VIVENDA SITA NA RÚA PEÑASCO, 7-A (181/431)

7. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN BAIXADA Á HERMIDA, 17-CORUXO (12722/423)

b) DECLARACIÓN DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA AVDA. MARINA ESPAÑOLA, 26, CHALET 1º (12710/423)

c) REVOGACIÓN DE ACORDO DO CONSELLO E DE RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA, E INCOACIÓN DE NOVO EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CÑO. ÁNIMAS Nº 13 (11731/423)

d) DECLARACIÓN DE CADUCIDADE DA ACCIÓN MUNICIPAL PARA A RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN REDONDO Nº 84-NAVIA (12820/423)

8. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 03.02.05, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 5048/01 INTERPOSTO POR D. JOSÉ RAMÓN ALONSO VILA CONTRA OUTRA DO 31.07.01 ESTIMATORIA PARCIAL DE R.C.A. Nº 107/00 (P.O.) SOBRE PLU E SANCIONADOR URBANÍSTICO, EXPTES. 8951/423 E 8429/423.- DESESTIMATORIA

b) SENTENZA DO 23.02.05, RECAÍDA NO R.C.A. Nº 03/7506/99 (P.O.) INTERPOSTO POR D. FRANCISCO SALGUEIRO PUGA SOBRE ABOAMENTO DE XUSTIPREZO, EXPROPIACIÓN 2ª FASE, DEPURADORA, SAMIL, PARCELA 28, EXPEDIENTE Nº 735/130.- INADMITE O RECURSO

c) AUTO Nº 57 DO 07.03.05, RECAÍDO NO R.C.A. Nº 76/2004 (P.O.) INTERPOSTO POR DONA CARMEN FERNÁNDEZ LONGRES SOBRE ACORDO DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA Nº 11.038/423 E DE DEMOLICIÓN DA NAVE EXISTENTE NO NÚMERO 16 DA ESTRADA DO VAO.- INADMITE O RECURSO

d) AUTO DO 16.03.05, RECAÍDO NO R.C.A. Nº 2/4310/2002 INTERPOSTO POR D. FLORENTINO BERMEJO CENTENO CONTRA ACORDO PLENARIO DO 26.11.2001, DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PERI DA "UA 3-CASÁS".- ACEPTA O DESISTIMENTO

e) AUTO DO 18.03.05, RECAÍDO NO R.C.A. Nº 02/4543/2004 INTERPOSTO POR D. ALFONSO GALLEGO DÍEZ E OUTROS CONTRA ACORDO PLENARIO DO 28.06.2004, DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PERI IV-01 SAN ROQUE.- ACEPTA O DESISTIMENTO

f) AUTO Nº 74 DO 23.03.05, RECAÍDO NO R.C.A. Nº 377/2004 (P.A.) INTERPOSTO POR DONA MARÍA DOLORES GONZÁLEZ BÚA, SOBRE INACTIVIDADE EN PLU Nº 119668/423.- ACEPTA O DESISTIMENTO

g) SENTENZA DO 31.03.2005, RECAÍDA NO R.C.A. Nº 341/2003 (P.O) INTERPOSTO POR DONA DOLORES LÓPEZ MACEIRA CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN RELATIVO A EXPEDIENTE Nº 10410/423, DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA NA GASOLINEIRA EXISTENTE NA R/ REPÚBLICA ARGENTINA 8.- DESESTIMATORIA

9. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28590/422.- ERASE UNA VEZ S.L.
2. 28714/422.- M. LUISA CARIDE LAGO
3. 29157/422.- JADI DAGAR, SLU
4. 42190/421.- JOSE ESTEVEZ MONTES
5. 51878/421.- ISAAC ALBERTO MIGUEZ
6. 52913/421.- JOSE RODRIGUEZ PEREZ
7. 52987/421.- CALDELAS S.L. PROMOCIONES
8. 53038/421.- PROMOCIONES ALVEIGA SL
9. 53041/421.- COPAGA SA
10. 51877/421.- EDUARDO JIMENEZ BOJ
11. 52476/421.- VIUCONSA
12. 52937/421.- CESAR LISTE MOREIRA
13. 53040/421.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COTFI, S.L.
14. 53066/421.- PIRSA O GROVE SA
15. 35788/421.- CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO
16. 41280/421.- CAMILO OSANDO PENIN E HIJAS SL
17. 50904/421.- JAIME BARBOSA CARIDE
18. 52224/421.- ROSA MARIA OTERO MENDEZ
19. 52669/421.- DOMITILA SEIJO ARCE
20. 52842/421.- ENRIQUE RODRIGUEZ BASTOS
21. 51431/421.- EUROGRAMCO SL
22. 47743/421.- AMPE HOGAR SL
23. 52055/421.- PROINVER 2000
24. 52309/421.- RAMON OTERO CARRILLO
25. 47038/421.- CARLOS LOPEZ ALONSO
26. 48555/421.- JUAN MANUEL FERREIRO FERNANDEZ
27. 51782/421.- ERASE UNA VEZ S.L.
28. 52012/421.- M. LUISA CARIDE LAGO
29. 52699/421.- JADI DAGAR, SLU
30. 51132/421.- VODAFONE ESPAÑA SA
31. 19049/422.- ENCARNACION SALGUEIRO CABALEIRO
32. 24588/422.- ROMA Y COMPOSTELA SL
33. 28771/422.- SANCHEZ OTAEGUI TIRSO 000557647X SLNE
34. 23024/422.- TALLERES CASTIÑEIRA SL
35. 22655/422.- MANUEL OTERO RODRIGUEZ
36. 29154/422.- COMPRAVENTA DOMINGUEZ, SLL
37. 22593/422.- JEAN LUIS VIGO SL
38. 23770/422.- MERCASH-SAR S.L. GRUPO VEGONSA
39. 28825/422.- CONSTRUCCIONES ALONSO ARESES, S.L.
40. 29244/422.- CONSTRUCCIONES HERMANOS ALONSO PEREZ S.L
41. 26410/422.- VODAFONE ESPAÑA SA
42. 28114/422.- ALVAREZ BARBOSA ALBERTO 000584727M
43. 39011/421.- MANUEL OTERO RODRIGUEZ
44. 39647/421.- TALLERES CASTIÑEIRA SL
45. 41379/421.- MARCASH-SAR S.L. GRUPO VEGONSA
46. 46809/421.- VODAFONE ESPAÑA SA
47. 52381/421.- JEAN LOUIS SL
48. 26729/422.- JOSE CARLOS PENA ALVES
49. 28967/422.- JORGE ORLANDO FORERO RAMOS
50. 23624/422, 40967/421.- CRISTINA COMESAÑA GONZALEZ
51. 27537/422.- VODAFONE ESPAÑA SA
52. 29014/422.- CONSTRUCCIONES EGANO, S.L.
53. 24587/422.- ROMA Y COMPOSTELA, S.L.

10. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS