Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 24 de xaneiro de 2005, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

venres, 21 xan 2005

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 24 XANEIRO DE 2005.


1.- Acta das sesións ordinaria e extraordinaria e urxente do 27 de decembro e ordinaria do 30 de decembro de 2004.

ALCALDÍA
2.- Proxecto de regulamento orgánico de Participación Cidadá do Concello de Vigo. Expte. 2376/320.

CULTURA
3.- Bases do XLI Concurso-Exposición da Camelia. Expte.8703/331


DEPORTES
4.- Autorización de gasto en cumprimento do "Convenio asinado entre o Concello de Vigo e a Real Federación Galega de Atletismo para a reversión da cesión do dereito de superficie de uso das pistas de atletismo e instalacións anexas do polígono de Balaídos". Expte.5103-333


EMPREGO
5.- Contratación de peóns e oficiais do Programa Bial. Expte. 2980/77.


MULLER
6.- Solicitude de subvención ao Servizo Galego de Igualdade para o desenvolvemento de programas destinados á promoción da muller. Expte.1960/224.


PATRIMONIO
7.- Reclamación de danos
a) Mapfre Mutualidad. Responsabilidade UTE Aqualia-FCC S.A.Expte.13981/240.
b) Belarmino Alonso Comesaña. Responsabilidade FCC S.A Expte.15838/240.
c) Raúl Pozo Collado. Desestimada. Expte.15506/240.
d) Jorge Buceta Peréz. Responsabilidade UTE Aqualia-FCC S.A Expte.14605/240.
e) José Alvarez Pereira. Desestimada. Expte.230/243.
f) Mercedes Rodal Piñeiro. Desestimada. Expte.166/243.
g) Guadalupe Dorna Alba. Desestimada. Expte.161/243.
h) Mª Angeles López Rochela. Responsabilidade UTE Aqualia-FCC S.A. Expte.15128/240.
i) Enrique Viñas Romero. Desestimada. Expte.15105/240.

8.- Proposta de arrendamento do local municipal sito na rúa Carral nº 29. Expte.17062/240.

9.- Incoación de expediente de recuperación de oficio de posesión de propiedade municipal sita na parte traseira de parcela pertencente ao edificio da avda. Balaídos, 63. Expte.17125/240.PERSOAL
10.- Concesión axudas por Estudios con cargo ao Fondo Social, curso 2004-2005, por importe de 92.357,00 €. Expte. 15518/220.

11.- Solicitudes de reclamación salarial presentadas por Dª Dolores Fernandéz Besada. Desestimadas. Expte.15521/220.

URBANISMO
12.- Proxecto de obras ordinarias para acondicionamento do cruce entre as rúas Ramón Nieto nº 164 e Baixada a Curros. Expte.4552/401.

13.- Resolución de recurso de reposición interposto contra aprobación de proxecto de compesación da U.A. 14 Pedreira. Expte.4529/401.

14.- Desestimento de Vistalmar Galicia S.L. na súa solicitude de delimitación dunha área de normalización de fincas na Avda. de Castrelos133-135. Expte.4522/401.

15.- Recurso de reposición contra aprobación definitiva do Proxecto de Urbanización para a ampliación da rúa Telleria en Castrelos. Expte. 4472/401.


VIAS E OBRAS
16.- Devolución fianza a Ferretería Pombo constituída para responder da subministración de material de ferretería. Expte.43493/250.

XESTIÓN MUNICIPAL
17.- Xustificantes de libramentos.

18.- Rogos e preguntas.