Escoitar

Reunión da Comisión de Goberno

O lúns a partir das 9 da mañá reuniranse os concelleiros que forman parte da Comisión de Goberno para estudiar un total de 19 asuntos que figuran na orde do día.

venres, 12 set 2003
1.- Acta da sesión ordinaria do 1 de setembro de 2003.

DEPORTES
2.- Solicitude de autorización do Club Ciclista Meixoeiro para a organización do VIII Trofeo Ciclista Festas de Vigo o día 20.09.03. Expte. 3896/333/03.

EMPREGO
3.- Solicitude de subvención á Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais para contratación de técnicas locais de emprego 2003. Expte. 1803/077.

4.- Proxecto da "Escola obradoiro Mar de Vigo 2". Expte. 1139/077.

INTERVENCIÓN
5.- Xustificantes de libramento.

MEDIO AMBIENTE
6.- Convalidación de gastos por importe de 2.812,65 € por asistencia técnica para realizar un proxecto para o aconidiconamento e rexeneración dos areais do Baluarte e Fontaíña. Expte. 1770/306.

MULLER
7.- Segunda concesión de subvencións da Concellería da Muller. Expte. 1411/224.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
8.- Expediente de contratación,por concurso, do servicio de subministración, execución, reposición e modificación da sinalización horizontal e vertical. Expte. 68616/210/03.

9.- Prórroga do contrato do servicio de tratamento de resíduos sólidos urbans. Expte. 16325/240.

10.- Expediente de contratación, por procedemento negociado, para a subministración e instalación dun sistema de aire acondicionado para o Mercado da Pedra de Vigo. Expte. 1229/104.

11.- Expediente de contratación, por procedemento negociado, da asistencia técnica para a redacción dun estudio de viabilidade para o Mercado do Berbés de Vigo. Expte. 1230/104/03.

12.- Reclamacións de danos:
a) Mercedes Alonso Santos. Expte. 14049/240/01. Responsable CESPA.
b) José Luis Toucedo Fernández. Expte. 14632/240. Responsable SERAGUA.

PERSOAL
13.- Dar conta do decreto de Alcaldía de data 8.07.03 relativo a gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal do Servicio de Extinción de Incendios- xuño 2003. Expte. 14190/220/03.

14.- Proposta para execución da Sentencia do Xulgado do Social nº 2 recaída en autos nº 302/2003 seguida a instancia do persoal do Promil. Expte. 14253/220/03.

15.- Solicitude de Dª Mª Luisa Acha Vázquez de recoñecemento de grao persoal correspondente ó nivel 18 de complemento de destino. Expte. 14304/220/03.

16.- Solicitude de excedencia voluntaria de Dª Mª Ramona Vázquez Bello. Expte. 14305/220/03.

VIAS E OBRAS
17.- Proposta para aprobación técnica do proxecto "Modificado nº 1 do Proxecto de peatonalización e humanización do entorno Príncipe, tramo de Eduardo Iglesias, entre Progreso-Ronda de Don Bosco. Expte. 36618/250.

18.- Proposta para aprobación técnica do proxecto "Modificado nº 1 do Proxecto de peatonalización e humanización do entorno Príncipe, tramo de Velázquez Moreno, entre Ronda de Don Bosco-Progreso. Expte. 36619/250.

19.- Proposta para aprobación técnica do proxecto "Modificado nº 1 do Proxecto de peatonalización e humanización do entorno Príncipe, tramo de López de Neira, entre Doctor Cadaval e Príncipe. Expte. 37556/250.

20.- Rogos e preguntas.